Logo for print

Hovedmeny

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag om metodevurdering av metoder som kan være aktuelle å innføre, eller revurdere bruken av, i spesialisthelsetjenesten. Men leverandørene av legemidler skal sende inn såkalte anmodninger om vurdering eller revurdering av legemidler. Dette er et forbedringstiltak i videreutviklingen av Nye metoder, der et av områdene er raskere saksbehandling av legemidler (Videreutvikling av Nye metoder – oppfølging etter evalueringen).

Forslag og anmodninger – nytt fra våren 2023

 

  • Leverandører skal anmode om vurdering av legemidler

Leverandører av legemidler skal fra mai 2023 bruke skjemaene for anmodning om vurdering eller revurdering, og ikke forslagsskjema. Fra samme tidspunkt slutter Statens legemiddelverk å utarbeide metodevarsler for legemidler. Mer informasjon og egne skjema for anmodning finnes i artikkelen For leverandører.

For anmodninger om vurdering av legemidler er det egne tidsløp under utarbeidelse.

 

  • Alle andre kan fremme forslag om nasjonal metodevurdering

Den som vil fremme et forslag om en metodevurdering, fyller ut et forslagsskjema og sender inn skjemaet til sekretariatet for Nye metoder på e-post (gjelder ikke leverandører av legemidler). Sekretariatet kontrollerer at alle deler i skjema er utfylt og tar kontakt med forslagsstiller dersom informasjon mangler. Se informasjon lenger ned for lenke til forslagsskjema.

Merk: Leverandører finner mer informasjon i artikkelen For leverandører.

Forslagsskjema og frister

  • Forslag skal sendes inn i et eget skjema som du finner her: Forslagsskjema (Word-dokument).
  • Utfylt forslagsskjema sendes på e-post til sekretariatet for Nye metoder: nyemetoder@helse-sorost.no. Merk e-posten: "Forslag til nasjonal metodevurdering".
  • Forslagskjema finnes også på engelsk - mer informasjon: Proposal form in English​ (link).
  • Forslag publiseres på nettsiden.
  • Det er satt frister for innsending av forslag til hvert møte i Bestillerforum: Informasjon om neste frist.

Vurdering av egnethet

For å kunne gjennomføre en metodevurdering er det behov for tilstrekkelig dokumentasjon. Før et forslag eller en anmodning om metodevurdering blir behandlet i Bestillerforum, utarbeider Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet en såkalt egnethetsvurdering som blir en del av saksgrunnlaget til Bestillerforum. En egnethetsvurdering er en vurdering av om det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å gjøre en metodevurdering basert på et første overordnet søk etter dokumentasjon. Egnethetsvurderingen har også ofte med et anbefaling om hvilken type metodevurdering som kan være egnet for metoden.

Behandling av innkomne forslag i Bestillerforum​

Bestillerforum for nye metoder møtes månedlig og gir oppdrag om nasjonale metodevurderinger  og prisnotater i Nye metoder.

Anmodninger, metodevarsler, forslag, egnethetsvurderinger og innkomne innspill utgjør til sammen saksgrunnlaget til Bestillerforum når de beslutter om det skal gjennomføres en nasjonal metodevurdering eller ikke. Bestillerforum beslutter også hvilken type metodevurdering som skal gjennomføres. 

Nye metoder omfatter også lokale beslutninger som tas på grunnlag av mini-metodevurderinger. Fagmiljø og fagpersoner ved et sykehus kan ta initiativ til en mini-metodevurdering​.


 

Sist faglig oppdatert: 31. mars 2023