Logo for print

Hovedmeny

Gjennom aktiv deltagelse og innsending av forslag i god tid før planlagt lansering bidrar leverandørene til at nye metoder kan tas raskere i bruk.

Leverandører anbefales jevnlig å holde seg oppdatert om nye forslag/metodevarsler som er kommet inn og oppdrag som Bestillerforum RHF har gitt. For oversikt, se "Finn metode".

Foreslå en nasjonal metodevurdering  

Alle kan sende inn et forslag på en metode som de mener kan være relevant for spesialisthelsetjenesten.  Hvordan sende inn beskrives under «Forslag».  

Forslag på legemidler

For å effektivisere saksbehandlingen i Nye metoder koordinerer sekretariatet for Bestillerforum RHF og Statens legemiddelverk arbeidet med metodevarsling og mottak av forslag på legemidler.

Hvis et legemiddelfirma sender inn et forslag om en metode før Statens legemiddelverk har ferdigstilt et metodevarsel, så vil forslaget avvente metodevarslet. Forslag og metodevarsel vil bli lagt frem samlet i Bestillerforum RHF. Statens legemiddelverk vil ikke gjennomføre en egnethetsvurdering da det dekkes gjennom metodevarselet.

Ved å samordne prosessene sikres at alle sider ved saken kommer frem og vi unngår unødig dobbeltarbeid.

Gi innspill

Leverandører har, i likhet med alle andre, anledning til å komme med tilleggsopplysninger til en metode. For leverandører er dette frivillig, og i praksis aktuelt når det foreligger et forslag/metodevarsel på leverandørens metode (og det ikke er leverandøren selv som har sendt inn forslaget). Det er ønskelig at innspill kommer så tidlig som mulig i prosessen. Hvis innspill kommer inn før behandling i Bestillerforum RHF, så kan det påvirke utforming av oppdraget.

Alle som vil gi innspill bes om å fylle ut følgende skjema:

Innspillsskjema

Utfylt innspillskjema sendes til: nyemetoder@helse-sorost.no. Alle innspill vil bli publisert. Fristene fremgår av "Viktige datoer og frister".

For å finne metodene (metodevarsler/forslag) som er åpne for innspill før behandling i Bestillerforum RHF: Gå til «Finn metode». Bruk «Avgrens visning» for en oversikt over metoder som er i fasen «Forslag» og har status «Forslag mottatt/åpent for innspill».

Dokumentasjon og metodevurdering

Etter at Bestillerforum RHF har besluttet at det skal gjennomføres en metodevurdering, sendes det oppdrag til Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet. Leverandørene vil deretter bli bedt om å utarbeide og sende inn dokumentasjon for metoden.

Alle spørsmål om beregninger, dokumentasjon og selve gjennomføringen av en metodevurdering kan stilles direkte til utreder. For nærmere informasjon og kontakt, se nettsidene til Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet.

Frister for innsending

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet kan sette frister for leverandørene for innsending av dokumentasjon. Dersom etterspurt dokumentasjon ikke leveres innen frist, kan det gjennomføres en metodevurdering ut fra tilgjengelig dokumentasjon (se for øvrig beslutning i Beslutningsforum for nye metoder om dette 23. september 2019, se sak 101-2019).

 

 

Sist faglig oppdatert: 27. februar 2020