Logo for print

Hovedmeny

Gjennom aktiv deltagelse og innsending av forslag i god tid før planlagt lansering bidrar leverandørene til at nye metoder kan tas raskere i bruk.

Leverandører anbefales jevnlig å holde seg oppdatert om nye forslag/metodevarsler som er kommet inn og oppdrag som Bestillerforum RHF har gitt. For oversikt, se "Finn metode".

Foreslå en nasjonal metodevurdering  

Alle kan sende inn et forslag på en metode som de mener kan være relevant for spesialisthelsetjenesten.  Hvordan sende inn beskrives under «Forslag».  

Forslag på legemidler

For å effektivisere saksbehandlingen i Nye metoder koordinerer sekretariatet for Bestillerforum RHF og Statens legemiddelverk arbeidet med metodevarsling og mottak av forslag på legemidler.

Hvis et legemiddelfirma sender inn et forslag om en metode før Statens legemiddelverk har ferdigstilt et metodevarsel, så vil forslaget avvente metodevarslet. Forslag og metodevarsel vil bli lagt frem samlet i Bestillerforum RHF. Statens legemiddelverk vil ikke gjennomføre en egnethetsvurdering da det dekkes gjennom metodevarselet.

Ved å samordne prosessene sikres at alle sider ved saken kommer frem og vi unngår unødig dobbeltarbeid.

Gi innspill på forslag/metodevarsler

Leverandører har anledning til å komme med tilleggsopplysninger til en metode (forslag/metodevarsel) som er foreslått for nasjonal metodevurdering før den behandles av Bestillerforum RHF. For leverandører er dette frivillig, og i praksis aktuelt når det foreligger et forslag/metodevarsel på leverandørens metode (og det ikke er leverandøren selv som har sendt in forslaget).

 

For å finne metodene (metodevarsler/forslag) som er åpne for innspill: Gå til «Finn metode». Bruk «Avgrens visning» for en oversikt over metoder som er i fasen «Forslag» og har status «Forslag mottatt/åpent for innspill».


Leverandøren av metoden bruker:

Utfylt innspillskjema sendes til sekretariatet for Bestillerforum RHF; nyemetoder@helse-sorost.no. Merk e-posten: "Innspill til foreslått metode". Fristerne fremgår av "Viktige datoer og frister".

Sende inn dokumentasjon til hurtig metodevurdering

Etter at Bestillerforum RHF har besluttet at det skal gjennomføres en hurtig metodevurdering  utarbeider og sender leverandøren inn dokumentasjon for metoden.

Alle spørsmål om beregninger og selve gjennomføringen av en hurtig metodevurdering kan leverandøren i denne fasen stille direkte til utreder.For innsendelse av dokumentasjon benyttes malene nedenfor.

Innsending til Statens legemiddelverk

Innsendingsmal-legemidler (word)

Submission template in english (word)

Oppdaterte retninglinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler finnes både på norsk og engelsk.
Statens legemiddelverk tilbyr dialog og formøter i forbindelse med innsending av dokumentasjon. Ta kontakt med Statens legemiddelverk.

Innsending til Folkehelseinstituttet

Mal for medisinsk utstyr, diagnostiske tiltak, prosedyrer mm (pdf)
Mal for medisinsk utstyr, diagnostiske tiltak, prosedyrer mm (word)
English templates

Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet tilbyr dialog og veiledning i forbindelse med innsending av dokumentasjon. Ta kontakt med Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Frister - innsending av dokumentasjon til Folkehelseinstituttet

Det behov for noen tidsfrister for å øke forutsigbarhet og fremdrift. Nedenstående frister er besluttet av Bestillerforum RHF og gjelder for metoder som ikke er legemidler. Fristene er utarbeidet og avstemt i et samarbeid mellom involverte aktører, Lab Norge og Medtek Norge.

  1. Potensielle produsenter/leverandører (berørte firma) må gi seg til kjenne senest fire uker etter at Bestillerforum RHF har gitt oppdrag om hurtig metodevurdering til Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.
  2. Potensielle produsenter/leverandører og Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet starter dialog senest fire uker etter at kontakt ble opprettet under punkt 1. Hensikten med dialogen er å informere om nasjonalt system på en slik måte at produsenter/leverandører kan gjøre et informert valg om de ønsker å utarbeide en dokumentasjonspakke til en hurtig metodevurdering eller ikke.Produsenten/leverandøren bør ha fattet denne beslutning i løpet av cirka fire uker.
  3. Fra det er avtalt at produsenter/leverandører kommer til å sende inn dokumentasjonen, vil Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet forvente at innsendingen skjer i løpet av fire til seks måneder.

    Hvis ikke ovennevnte tidsfrister holdes vil Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, uten at der er spesielt avtalt, sende saken tilbake til Bestillerforum RHF for en beslutning om hvordan saken skal håndteres videre. 

Sist faglig oppdatert: 27. november 2019