Logo for print

Hovedmeny

Gjennom aktiv deltagelse og innsending av forslag i god tid før planlagt lansering bidrar leverandørene til at nye metoder kan tas raskere i bruk.

Leverandører anbefales jevnlig å holde seg oppdatert om nye forslag/metodevarsler som er kommet inn og oppdrag som er gitt av Bestillerforum. For oversikt, se "Finn metode".

Foreslå en nasjonal metodevurdering  

Alle kan sende inn et forslag på en metode som de mener kan være relevant for spesialisthelsetjenesten.  Hvordan sende inn beskrives under «Forslag».  

Spesielt om metodevarsler og forslag på legemidler

Statens legemiddelverk (SLV) utarbeider metodevarsler på alle nye legemiddelindikasjoner.

Det er en fordel at firmaer kommer med nødvendig informasjon så tidlig i prosessen som mulig. SLV har etablert en prosess som åpner opp for at  ansvarlig firma også kan gi innspill før SLV utarbeider metodevarsler på nye legemiddelindikasjoner. Hensikten med denne ordningen er å forbedre metodevarslene.  Les mer om dette på Statens legemiddelverks nettsider her.

For å effektivisere saksbehandlingen i Nye metoder koordinerer sekretariatet for Bestillerforum og Statens legemiddelverk dessuten arbeidet med metodevarsling og mottak av forslag på legemidler.

Hvis et legemiddelfirma sender inn et forslag om en metode før Statens legemiddelverk har ferdigstilt et metodevarsel, så vil forslaget avvente metodevarslet. Forslag og metodevarsel vil bli lagt frem samlet i Bestillerforum. Statens legemiddelverk vil ikke gjennomføre en egnethetsvurdering da det dekkes gjennom metodevarselet.

Ved å samordne prosessene sikres at alle sider ved saken kommer frem og vi unngår unødig dobbeltarbeid.

Gi innspill

Leverandører har, i likhet med alle andre, anledning til å komme med tilleggsopplysninger til alle metoder som er meldt inn til Nye metoder.

Når det foreligger et forslag/metodevarsel (på leverandørens metode eller andre metoder), kan innspill gis via innspillskjema til Nye metoder. Det er ønskelig at eventuelle innspill kommer så tidlig som mulig i prosessen. Hvis innspill kommer inn før behandling i Bestillerforum, så kan det påvirke utforming av oppdraget.

Alle som vil gi innspill bes om å fylle ut følgende skjema:

Innspillsskjema

Utfylt innspillskjema sendes til: nyemetoder@helse-sorost.no. Alle innspill vil bli publisert. Fristene fremgår av "Viktige datoer og frister".

For å finne metodene (metodevarsler/forslag) som er åpne for innspill før behandling i Bestillerforum RHF: Gå til «Finn metode». Bruk «Avgrens visning» for en oversikt over metoder som er i fasen «Forslag» og har status «Forslag mottatt/åpent for innspill».

 

Dokumentasjon og metodevurdering

Etter at Bestillerforum har besluttet at det skal gjennomføres en metodevurdering, sendes det oppdrag til Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet. Leverandørene vil deretter bli bedt om å utarbeide og sende inn dokumentasjon for metoden.

Alle spørsmål om beregninger, dokumentasjon og selve gjennomføringen av en metodevurdering kan stilles direkte til utreder. For nærmere informasjon, kontakt Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet direkte. Nærmere informasjon finner du på nettsidene deres her:  

  • Statens legemiddelverks retningslinjer (lenke) for innsending av dokumentasjon til hurtig metodevurdering av legemidler.
  • Folkehelseinstituttets retningslinjer (lenke) for innsending av dokumentasjon til hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner.

Frister for innsending

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet kan sette frister for leverandørene for innsending av dokumentasjon. Dersom etterspurt dokumentasjon ikke leveres innen frist, kan det gjennomføres en metodevurdering ut fra tilgjengelig dokumentasjon (se for øvrig beslutning i Beslutningsforum for nye metoder om dette 23. september 2019, se sak 101-2019).

 

 

Sist faglig oppdatert: 29. september 2021