Logo for print

Hovedmeny

Stortinget ba om en evaluering av Nye metoder som et grunnlag for å videreutvikle systemet. Rapporten fra evalueringen finner du her (lenke).

Helse og omsorgsdepartementet (HOD) har fulgt opp evalueringen av Nye metoder ved å gi de fire regionale helseforetakene oppdrag gjennom oppdragsdokumentet for 2022 (lenke). Helse Vest RHF har fått ansvaret for å samordne arbeidet med oppdragene.

Departementet har i oppdragene pekt på følgende områder som skal forbedres i Nye metoder:

“Helse xxx RHF skal, i samarbeid med Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet følgje opp evalueringa av Nye metodar, med tiltak for raskare saksbehandling og auka brukar- og klinikarinvolvering, under dette utvikle rammer for ei sterkare referansegruppe i systemet. I dette arbeidet inngår utarbeidinga av ein samla prosessrettleiar for saksbehandling i systemet og eit strategisk dokument for vidareutviklinga av systemet, som inkluderer handtering av persontilpassa medisin og medisinsk utstyr samt bruk av mini-metodevurderingar. Det skal leverast ein felles statusrapport for arbeidet 1. oktober 2022." 

En detaljert oversikt over forbedringsarbeidet ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet i mai 2022 (lenke).

På denne nettsiden vil du finne oppdatert informasjon om forbedrings- og videreutviklingsarbeid i Nye metoder. Her er hovedpunktene:

Hovedarbeidsområder

Trykk på lenkene under for mer informasjon om de ulike oppdragene.

1. Utvikle rammer for en sterkere referansegruppe

Det vurderes en løsning med to referansegrupper, en for legemidler og en for ikke-legemidler. Dette kan bidra til å løfte særskilte behov og utfordringer innenfor medisinsk utstyr.

Konklusjon:

Før 1. oktober skal det være utarbeidet en plan, inkludert mandat, for det videre arbeidet med etablering av ny referansegruppe/grupper. Dagens referansegruppe kalles inn til et møte for å få informasjon om det videre arbeidet med referansegruppe/grupper og for å innhente synspunkter på dette arbeidet. Fagdirektørene etablerer en ny gruppe/grupper i samarbeid med sekretariatet og andre relevante aktører i Nye metoder.

Oppdatert 24.06.2022:  Nye metoder starter arbeidet med å forbedre forutsetningene for referansegruppens arbeid, blant annet ved å utarbeide et nytt mandat. I forbindelse med dette arbeidet vil Nye metoder gå i dialog med nåværende referansegruppe for å få synspunkter til det videre arbeidet. Referansegruppen inviteres til et fysisk møte onsdag 24. august.

2. Utarbeide en prosessveileder for arbeidet i systemet

Konklusjon:

Prosessveileder deles i to, en for legemidler og en for ikke-legemidler. I arbeidet skal det sikres at alle aktuelle interessenter høres og kan gi innspill. Det er et mål at det skal foreligge en prosessveileder innen 1. oktober 2022.

 

Oppdatert 24.06.2022: Sekretariatet for nye metoder starter på prosessveileder for legemidler men oppdraget har ikke hovedprioritet. Relevante aktører blir koblet på.

3. Utarbeide et strategisk dokument for videreutvikling av systemet

Konklusjon:

RHF-ene starter opp arbeidet med et strategidokument for Nye metoder så snart som mulig (senest høsten 2022). Dokumentet skal være overordnet, til forskjell fra prosessveilederen. I dette arbeidet vil også referansegruppen(e) ha en viktig rolle. Arbeidet skal være påbegynt 1. oktober 2022, men vil kreve noe lenger tid.

4. Raskere saksbehandling (legemidler)

Det er jobbet kontinuerlig for raskere og bedre saksbehandling siden Nye metoder ble etablert i 2014. Blant annet er det innført flere typer forenklede metodevurderinger.  

Fra de første beslutningene ble tatt i Nye metoder i 2014 og til nå har det vært en seks ganger økning i antall saker til Beslutningsforum. For å sikre bærekraft, må det iverksettes tiltak.

Konklusjon:

Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal foreslå ytterligere tiltak for raskere saksbehandling for vurdering av saker om legemidler. Arbeidsgruppen ledes av sekretariatet for Nye metoder. Resultatet leveres før 1. oktober 2022.

 

Oppdatert 24.06.2022: Det er nedsatt en arbeidsgruppe i henhold til anbefaling og konklusjon i heldagsmøtet. Arbeidsgruppen ledes av Sekretariatet for nye metoder, og gruppen har avholdt flere møter. Relevante aktører deltar i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal levere en sak til interregionalt fagdirektørmøte 26. september. Det jobbes med å avklare hvordan brukerne (både regionale og nye metoder sine brukere) samt konserntillitsvalgte skal involveres.

5. Økt klinikerinvolvering

Dette dreier seg om å forbedre involveringen av fagpersoner i Nye metoder, en involvering som allerede i dag er betydelig:

  • Det pågår arbeid knyttet til rekruttering av fageksperter og informasjon i helseforetakene.
  • Fra februar 2022 rekrutteres det fageksperter til hvert enkelt oppdrag via ledelseslinjen i de regionale helseforetakene.
  • Fagdirektørene har fra februar hatt en dialog med Legeforeningen. Det foreligger forslag til en justert prosedyre, hvor de fagmedisinske foreningene har mulighet til å foreslå personer til arbeid med metodevurderinger. Disse oppnevnes i linjen. 

Konklusjon:

  • RHF-ene ferdigstiller det tidligere oppdraget fra Bestillerforum hvor informasjonstiltak i helseforetakene om klinikerinvolvering (både fagpersoner og fageksperter) i Nye metoder gjenstår.
  • Involvering av fagpersoner og fageksperter presiseres ytterligere gjennom arbeidet med prosessveilederen.

Oppdatert 24.06.2022: Fagdirektørene følger opp mot Legeforeningen og rekruttering via de fagmedisinske foreningene.  Prosedyren for rekruttering av fageksperter må oppdateres dersom Legeforeningen også skal foreslå fagpersoner.

6. Kriterier for hvilke metoder, andre enn legemidler, som skal prioriteres for vurdering i Nye metoder på nasjonalt og lokalt nivå

Det er et stort omfang av ny teknologi og utstyr. I januar 2021 ga Bestillerforum et oppdrag om å se på kriterier for hvilke metoder, andre enn legemidler, som skal prioriteres for vurdering i Nye metoder på nasjonalt og lokalt nivå. Den overordnede målsetningen er å etablere prosesser og kriterier for identifisering, selektering og prioritering av ikke-legemidler. Per nå er det laget en beskrivelse av nå-situasjonen – samt en beskrivelse av hvordan andre land håndterer denne typen metoder. Arbeidsgruppen består av sekretariatet, FHI, Sykehusinnkjøp, RHF-ene, brukerrepresentant og industrien (Melanor).

Konklusjon:

Eksisterende arbeidsgruppe fortsetter arbeidet og har dialog med fagdirektørene.

 

Oppdatert 24.06.2022:  Nye metoder satser på forbedringer på legemiddelområdet da legemiddelsakene står for 80-90% av sakene i systemet. Fokuset til Nye metoder i 2022 er derfor legemidler.

Sekretariatet for nye metoder jobber sammen med FHI med et notat som skal til interregionalt fagdirektørmøte 29. august. Notatet skal inneholde forslag om noen overordnede kriterier for hvilke metoder som ikke er legemidler som skal prioriteres for metodevurdering. Notat ferdigstilt til statusrapport som sendes HOD 1. oktober.

Videre arbeid med kriterier for metoder som ikke er legemidler går inn i strategien og eventuelt inn i diskusjon med ny Referansegruppe for ikke-legemiddel saker.

7. Økt brukerinvolvering

Det er brukerinvolvering på flere trinn i prosessen i dag, blant annet gjennom representasjon i Beslutningsforum og Bestillerforum. Det er bred enighet om at dette må videreutvikles.

Konklusjon:

  • Utrederinstansene fortsetter utviklingsarbeidet som er satt i gang med å styrke brukermedvirkningen i metodevurderingsarbeidet.
  • Representasjon av brukerrepresentanter i referansegruppen/e følges opp ved eventuell justeringer i referansegruppen/e.
  • Det foreslås i tillegg å opprette en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til tiltak på kort sikt for styrket brukermedvirkning, tydeligere rollebeskrivelser og mål for de ulike formene for brukermedvirkning i Nye metoder.

Oppdatert 24.06.2022: Det er opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra Sekretariatet, FHI, SLV og brukerrepresentantene i Nye metoder (alle fire deltar pt.). Arbeidsgruppen har hatt et møte juni. En status for arbeidet sendes til HOD 1. oktober, men arbeidet vil da ikke være ferdigstilt.

Arbeidsgruppen skal utarbeide klarere rollebeskrivelser og mål for de ulike formene for brukermedvirkning i Nye metoder.

Tidligere forbedringsarbeid

En oversikt over videreutviklings- og forbedringsarbeid som er gjort før 2022 ble sendt inn fra Nye metoder i forbindelse med evalueringen av Nye metoder. Oversikten kan du lese her (lenke).

 

Sist faglig oppdatert: 27. juni 2022