Logo for print

Hovedmeny

​Nye metoder er et system for spesialisthelsetjenesten og har to nivå, et nasjonalt og et lokalt. Alle kan foreslå metoder for nasjonal metodevurdering. Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk utarbeider metodevarsler, som sammen med forslag er åpne for innspill på Nye metoder sin nettside. Bestillerforum for nye metoder (tidligere Bestillerforum RHF) møtes månedlig for å ta stilling til hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres. Lokalt, i det enkelte helseforetak, kan ansatte ta initiativ til mini-metodevurderinger.

Foreslå en nasjonal metodevurdering  

Alle kan sende inn forslag på metoder som de mener kan være relevant for spesialisthelsetjenesten. Alle har også anledning til å sende inn forslag på metoder de mener spesialisthelsetjenesten burde revurdere bruken av.

Forslagsskjema-nasjonal metodevurdering (link)

Neste frist er 5. desember (til møtet i Bestillerforum for nye metoder den 13. februar​ 2023).​

Utfylt forslagsskjema sen​des til Sekretariatet for Nye metoder; nyemetoder@helse-sorost.no Merk e-posten: "Forslag til nasjonal metodevurdering"

Foslagsskjema finnes også på engelsk: Proposal form in English (link).

Viktig informasjon før innsendelse:

  • Forslagsskjema gjelder ikke forslag om forskningsprosjekter.
  • Ved spørsmål om en metode er egnet for nasjonal metodevurdering eller hva et forslag bør inneholde, ta kontakt med Sekretariatet for Nye metoder;  nyemetoder@helse-sorost.no, tlf. 91 30 43 88.
  • Hvis et legemiddelfirma sender inn et forslag før Statens legemiddelverk har ferdigstilt et metodevarsel for metoden, så vil forslaget avvente metodevarslet. Se mer informasjon på sidene for leverandører.'
  • Det foreligger veiledende kriterier (link) for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder.

Finn og se metoder- forslag og metodevarsler

Bruk «Finn metode» for å søke etter metoder (metodevarsler/forslag) i nye metoder. (Søkefunksjonen er dessverre litt begrenset; bruk fortrinnsvis ID-nummer, «ID20xx_xxx», hvis du har det.) Metodene har et eget ID-nummer og en egen nettside, metodeside. Metodene til kommende møte i Bestillerforum for nye metoder har status «Forslag mottatt/åpent for innspill».

Bestillerforum for nye metoder

Bestillerforum for nye metoder (tidligere Bestillerforum RHF) møtes en gang i måneden får å ta stilling til hvilke metodevurderinger som skal gjennomføres, og hvilken type metodevurdering. Det finnes en egen artikkel med utdypende informasjon om Bestillerforum for nye metoder (link kommer)

Innkallinger, sakspapirer og protokoll fra Bestillerforum RHF er tilgjengelig fra denne nettsiden.  

Innkallingen publiseres cirka en uke før hvert møte. Sakspapirer og protokoll publiseres som regel senest to til fire dager etter et møte.

En oversikt over alle beslutninger tatt i Bestillerforum​​​​ for nye metoder​​​​​​ oppdateres etter hvert møte (oppdatert per 21.11.2022). Nedlastbar excelfil her​ (oppdatert per 21.11.2022)

Gi innspill

Alle har anledning til å komme med tilleggsopplysninger til en metode. Det er ønskelig at innspill kommer så tidlig som mulig i prosessen. Hvis innspill kommer inn før behandling i Bestillerforum for nye metoder, så kan det påvirke utforming av oppdraget. Fristene til møtene fremgår av "Tidsfrister og møtedatoer".

Alle som vil gi innspill skal bruke følgende skjema: Innspillsskjema. Utfylt innspillskjema sendes til Sekretariatet for Nye metoder; nyemetoder@helse-sorost.no. Merk e-posten: «Innspill» og ID-nummer/metodenavn. Innspill publiseres på metodesidene og inngår i saksdokumentene til Bestillerforum for nye metoder.

Ta initiativ til en mini-metodevurdering

Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan ta initiativ til en mini-metodevurdering. Kompetansemiljøet knyttet til den ansattes helseforetak kan bistå. Det finnes en egen artikkel med utdypende informasjon om forskjellige metodevurderinger.

Alle påbegynte, og ferdigstilte, mini-metodevurderinger skal registreres i den nasjonale databasen for mini-metodevurdering (link) som Folkehelseinstituttet har ansvar for. For å unngå dobbeltarbeidet er det viktig å se i den nasjonale databasen før oppstart, kanskje andre allerede har påbegynt eller gjort en vurdering av samme eller lignende metode. Tar kontakt med Folkehelseinstituttet for å få registret påbegynte mini-metodevurderinger.

Ved spørsmål eller behov for hjelp til utarbeidelse av en mini-metodevurdering kan ansatte i spesialisthelsetjenesten ta kontakt med kontaktpersonen i egen helseregion. En oversikt over kontaktpersoner for regionene fremgår av denne siden.