Logo for print

Hovedmeny

Systemet nye metoder er for spesialisthelsetjenesten og har to nivåer, et nasjonalt og et lokalt. Alle kan forslå metoder for nasjonal metodevurdering. Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk lager metodevarsler. Forslag og metodevarsler er åpne for innspill før de legges frem for Bestillerforum RHF. Lokalt, i det enkelte helseforetak, kan ansatte ta initiativ til mini-metodevurderinger.

Foreslå en nasjonal metodevurdering  

Alle kan sende inn et forslag på en metode som de mener kan være relevant for spesialisthelsetjenesten. Alle har også anledning til å sende inn forslag på metoder de mener spesialisthelsetjenesten burde revurdere bruken av.

   Fyll ut forslag til nasjonal metodevurdering

Neste frist 21. februar (til møtet 27. april)

Utfylt forslagsskjema sendes til sekretariatet for Bestillerforum RHF; nyemetoder@helse-sorost.no . Merk e-posten: "Forslag til nasjonal metodevurdering".

The proposal form is available from the pages in English (link).


Notere følgende før innsendelse:

  • Det foreligger veiledende kriterier (link) for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder.
  • Forslagsskjema brukes for å sende inn forslag om metodevurdering på nasjonalt nivå i Nye metoder. Skjema gjelder ikke forslag om forskningsprosjekter.
  • Før innsendelse av et nytt forslag sjekk hvilke metoder som allerede er i systemet ved hjelp av«Finn metode».
  • Ved spørsmål om en metode er egnet for nasjonal metodevurdering eller hva et forslag bør inneholde, ta kontakt med sekretariatet for Bestillerforum RHF;  nyemetoder@helse-sorost.no, 91 30 43 88.
  • Hvis et legemiddelfirma sender inn et forslag om en metode før Statens legemiddelverk har ferdigstilt et metodevarsel, så vil forslaget avvente metodevarslet. Se mer informasjon på sidene for leverandører.

Se forslag og metodevarsler

Bruk «Finn metode» for å søke etter metoder (metodevarsler/forslag) i nye metoder. Bruk «Avgrens visning» for en oversikt over metoder som er i fasen «Forslag» og statusen til disse. De nyeste har status «Forslag mottatt/åpent for innspill». Inne på hver metode er det mulig å lese opprinnelig forslag/metodevarsel i sin helhet ved å følge en link.

Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk lager metodevarslene til Nye metoder. Folkehelseinstituttet lager metodevarsler også for andre enn Nye metoder. For en oversikt over alle norske og internasjonale metodevarsler, se «Nye metodevarsler», på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Beslutninger i Bestillerforum RHF

Oversikt over alle beslutninger tatt i Bestillerforum RHF

Gi innspill til forslag/metodevarsler

Alle har anledning til å komme med tilleggsopplysninger til en metode (forslag/metodevarsel) som er foreslått for nasjonal metodevurdering før den behandles av Bestillerforum RHF. Dette er frivillig, og for leverandører/(produsenter) er det i praksis aktuelt når det foreligger et forslag/metodevarsel på leverandørens metode (og det ikke er leverandøren selv som har sendt inn forslaget).

 

For å finne metodene (metodevarsler/forslag) som er åpne for innspill: Gå til «Finn metode». Bruk «Avgrens visning» for en oversikt over metoder som er i fasen «Forslag» og har status «Forslag mottatt/åpent for innspill».

Leverandører/produsenter bruker egne skjema for innspill, se sidene for leverandører. Alle andre bruker dette innspillskjema.

 

Utfylt innspillskjema sendes til sekretariatet for Bestillerforum RHF; nyemetoder@helse-sorost.no.  Merk e-posten: "Innspill til foreslått metode".

​Ta initiativ til en mini-metodevurdering

Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan ta initiativ til en mini-metodevurdering. Kompetansemiljøet knyttet til den ansattes helseforetak kan bistå.

Mere informasjon

Før du tar initiativ til en mini-metodevurderinger i ditt helseforetak sjekk om det tidligere er gjennomført en metodevurdering av metoden. Påbegynte mini-metodevurderinger skal registreres og ferdigstilte mini-metodevurderinger  publiseres på nettsiden til Folkehelseinstituttet. Nasjonale metodevurderinger finnes under «Finn metode».

De interne rutinene for mini-metodevurdering kan variere fra helseforetak til helseforetak. I mange helseforetak finnes lokale eller regionale kompetansemiljøer som kan bistå. RHF-koordinatoren formidler kontakt til aktuelt kompetansemiljø.

Spørsmål om metoden er egnet for en mini-metodevurdering eller en nasjonal metodevurdering kan rettes til  sekretariat for Bestillerforum RHF.

Overordnede spørsmål om hva en mini-metodevurdering er kan rettes til den    nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurderinger i Folkehelseinstituttet.