Logo for print

Hovedmeny

​Fullstendige, hurtige og forenklede metodevurderinger gjennomføres av Folkehelseinstituttet eller Statens legemiddelverk på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder (Bestillerforum). Ansatte i spesialisthelsetjenesten gjennomfører mini-metodevurderinger.

Etter klarering fra Bestillerforum, oversendes nasjonale metodevurderinger til de regionale helseforetakene ved fagdirektørene som forbereder sakene til beslutning. ​

Metoder som er til nasjonal metodevurdering

En

Gjeldende unntak

Oversikt over beslutninger om unntak på gruppenivå (siste først):
 

  • Pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi, med eller uten bevacizumab, til behandling av vedvarende, tilbakevendende eller metastatisk PD-L1 positiv (Combined Positive Score, CPS ≥ 1) livmorhalskreft hos voksne. Link til beslutning om unntak her
  • Pembrolizumab eller cemiplimab til behandling av voksne med tilbakevendende eller metastatisk PD-L1 positiv livmorhalskreft som har progrediert under eller etter behandling med kjemoterapi. Link til beslutning om unntak her
  • Olaparib som monoterapi til behandling av pasienter med biallelisk BRCA 1/2-mutasjoner (inaktivering) for pasienter som er deltakere i IMPRESS-Norway. Link til beslutning om unntak her
  • Olaparib som monoterapi til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA1/2-mutasjoner som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel; ID2020_008.
    Link til metodeside her, og link til beslutningen om unntak her.
  • PD-1 hemmer ved MSI metastatisk tykk- og endetarmskreft (andrelinje). Link til beslutningen om unntak her.

Tidligere unntak og vurderinger (ikke gjeldende)

Metodevurderingen er ferdig, og beslutning om ev. innføring eller ikke foreligger.

- Cefiderocol (Fetcroja) til behandling av infeksjoner forårsaket av gramnegative aerobe bakterier hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter. Link til beslutning om unntak her

- Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger; ID2020_032
Link til metodeside her, og link til beslutningen om unntak her.​

- Kirurgi ved karpaltunnelsyndrom; ID2020_022. 
Link til metodeside her,og link til beslutningen om unntak her .

 - Eribulin (Halaven) til behandling av voksne pasienter med inoperabel liposarkom som tidligere har fått antracyklinholdig behandling (med mindre uegnet) mot avansert eller metastaserende sykdom;I D2016_003

Link til metodeside her, og link til beslutningen om unntak her.

​​

- Adalimumab (Humira) - hidratenitis suppurativa

- Akromionreseksjon ved Impingement syndrom i skulder; ID2020_021. 
Link til metodeside her, og link til beslutningen om unntak her. (Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (15.06.2020))

- Autolog stamcelletransplantasjon - Multippel sklerose (MS)

- GD2-antistoff - høy risk nevroblastom hos barn

- Høgdose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) -
diffus systemisk sklerose (dcSSc)

- Olaparib (Lynparza) ved eggstokkreft

- Patent foramen ovale (PFO)-lukning ved kryptogent slag

- Pertuzumab (Perjeta) - lokalavansert brystkreft

- Rituksimab ved multippel sklerose (MS)

- Sekukinumab (Cosentyx) - plakk psoriasis

- Treosulfan (Trecondi) -forbehandling (kondisjonering) før allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon

- Vedolizumab (Entyvio) - ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

- Vemurafenib (Zelboraf) og Dabrafenib (Tafinlar) - malingt melanom 

Avslåtte søknader om unntak på pasientgruppe nivå:

PD-1 hemmer ved avansert kreftsykdom med mikrosatelittinstabilitet (MSI-high) 

Kalydeco og Orkambi ved cystisk fibrose

Publisering av metodevurderinger

​Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet oversender utkast av metodevurderinger til oppdragsgiveren, Bestillerforum. Medlemmene av Bestillerforum går gjennom for å se om de mener oppdraget er løst eller om det er behov for eventuelle tillegg og presiseringer. Dette trinnet omtales som «utkvittering av metodevurderinger», og skjer oftest elektronisk for å spare tid. Når en metodevurdering er ukvittert, publiseres den på nyemetoder.no. Publisering skjer i påvente av at Sykehusinnkjøp HF ferdigstiller prisnotat, i de saker der det er gitt oppdrag om et tilhørende prisnotat.


Når alle dokumenter til et oppdrag foreligger (metodevurdering og/eller prisnotat) får Bestillerforum hele oppdraget til utkvittering. Medlemmene får oftest ca en uke på seg. Kun hvis et eller flere medlemmer ser behov for drøfting skjer utkvitteringen i et møte.


​Når Bestillerforum har utkvittert oppdrag oversendes metodevurderinger og prisnotater​ til RHF-ene, ved de regionale fagdirektørene. Prisnotatet publiseres i en offentlig versjon når beslutning foreligger. 

Gi innspill

Alle ferdigstilte metodevurderinger er tilgjengelige i offentlige versjoner på metodesidesiden til den enkelte metode.

Alle har anledning til å komme med tilleggsopplysninger. til en metode. Det er generelt ønskelig at innspill kommer så tidlig som mulig i prosessen.

Innspill til metodevurderinger, eller metoder som har vært behandlet i Bestillerforum, sendes inn til sekretariatet for Nye metoder som formidler disse videre til riktig mottaker.

Alle som vil gi innspill skal bruke følgende skjema: Innspillsskjema (link). Utfylt innspillskjema sendes til; nyemetoder@helse-sorost.no. Merk e-posten: «Innspill» og ID-nummer/metodenavn.

Arbeidet med mini- metodevurderinger

Ansatte i spesialisthelsetjenesten gjennomfører Mini-metodevurderinger. Det er et skjema i tre deler som skal fylles ut. Skjema er tilgjengelig på nettsidene til Folkehelseinstituttet; den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger (link).

Ferdigstilte mini-metodevurderinger skal sendes inn for publisering i den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger. For hjelp med publiseringen skal spesialisthelsetjenesten ta kontakt med Folkehelseinstituttet så snart mini-metodevurderingen er ferdig.