Logo for print

Hovedmeny

Hurtige og fullstendige metodevurderinger gjennomføres av Folkehelseinstituttet  eller Statens legemiddelverk. Ansatte i spesialisthelsetjenesten gjennomfører mini-metodevurderinger.

Etter klarering fra Bestillerforum RHF, oversender sekretariatet de nasjonale metodevurderingene til RHF-ene, ved fagdirektørene, for beslutning. Rapportene blir da offentliggjort på nyemetoder.no.

Metoder som er til metodevurdering

Oversikt over metoder som er til metodevurdering 

Publisering av ferdigstilte metodevurderinger

Samtidig som en ferdigstillt metodevurdering sendes til RHF-ene publiseres den her på nyemetoder.no under aktuell metode.

Arbeidet med nasjonale metodevurderinger

 • Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet eller Statens Legemiddelverk i oppdrag å gjennomføre hurtige eller fullstendige metodevurderinger.
 • Utrederinstansen innhenter dokumentasjon.
  Leverandøren(e) utarbeider og sender inn dokumentasjonen til hurtige metodevurderinger. Maler for innsending av dokumentasjon finnes på siden for leverandører.
 • Utrederinstansen ferdigstiller metodevurderingen.
  Utrederinstansen kan starte arbeidet med en hurtig metodevurdering først når all dokumentasjon er mottatt fra leverandøren(e).
 • Sjekk status for metoder som gjennomgår en hurtig eller fullstendig metodevurdering med hjelp av «Finn metode»

Arbeidet med mini- metodevurderinger

 • En mini-metodevurdering består av et skjema i tre deler. Ansatte i spesialisthelsetjenesten gjennomfører en mini-metodevurdering ved å fylle ut skjema. Skjema er i tilgjengelig på nettsidene til
  Folkehelseinstituttet; den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger
 • Ferdigstilte mini-metodevurderinger skal sendes inn for publisering i den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger.  For hjelp med publiseringen skal spesialisthelsetjenesten ta kontakt med Folkehelseinstituttet så snart mini-metodevurderingen er ferdig. 

Les mere om ulike metodevurderinger.

Beslutninger om unntak for bruk under metodevurdering

- Pasientgruppenivå

For informasjon om bruk av metoder som er til metodevurdering, vennligst se link. Her listes beslutninger fattet på pasientgruppenivå i to kategorier:


Kategori 1: Aktuelle unntak og vurderinger

GD2-antistoff - høy risk nevroblastom hos barn

Høgdose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) -
diffus systemisk sklerose (dcSSc)

Autolog stamcelletransplantasjon - Multippel sklerose (MS)


Kategori 2:Tidligere unntak og vurderinger
(- Metodevurderingen er ferdig, og beslutning om ev. innføring eller ikke foreligger.)

Pertuzumab (Perjeta) - lokalavansert brystkreft

Vedolizumab (Entyvio) - ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

Adalimumab (Humira) - hidratenitis suppurativa

Sekukinumab (Cosentyx) - plakk psoriasis

Vemurafenib (Zelboraf) og Dabrafenib (Tafinlar) - malingt melanom