Logo for print

Hovedmeny

​​​​​Fullstendige, hurtige og forenklede metodevurderinger gjennomføres av Folkehelseinstituttet eller Statens legemiddelverk på oppdrag fra Bestillerforum RHF. Ansatte i spesialisthelsetjenesten gjennomfører mini-metodevurderinger.

Etter klarering fra Bestillerforum RHF, oversendes nasjonale metodevurderinger til de regionale helseforetakene ved fagdirektørene som forbereder sakene til beslutning. Rapportene blir samtidig publisert på nyemetoder.no​.​

Metoder som er til nasjonal metodevurdering

En

Gjeldende unntak

Oversikt over beslutninger om unntak på gruppenivå (siste først):
 

  • Pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi, med eller uten bevacizumab, til behandling av vedvarende, tilbakevendende eller metastatisk PD-L1 positiv (Combined Positive Score, CPS ≥ 1) livmorhalskreft hos voksne. Link til beslutning om unntak her
  • Pembrolizumab eller cemiplimab til behandling av voksne med tilbakevendende eller metastatisk PD-L1 positiv livmorhalskreft som har progrediert under eller etter behandling med kjemoterapi. Link til beslutning om unntak her
  • Olaparib som monoterapi til behandling av pasienter med biallelisk BRCA 1/2-mutasjoner (inaktivering) for pasienter som er deltakere i IMPRESS-Norway. Link til beslutning om unntak her
  • Olaparib som monoterapi til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft og BRCA1/2-mutasjoner som har progrediert etter tidligere behandling som inkluderte et nytt hormonlegemiddel; ID2020_008.
    Link til metodeside her, og link til beslutningen om unntak her.
  • PD-1 hemmer ved MSI metastatisk tykk- og endetarmskreft (andrelinje). Link til beslutningen om unntak her.

Tidligere unntak og vurderinger (ikke gjeldende)

Metodevurderingen er ferdig, og beslutning om ev. innføring eller ikke foreligger.

- Cefiderocol (Fetcroja) til behandling av infeksjoner forårsaket av gramnegative aerobe bakterier hos voksne med begrensede behandlingsmuligheter. Link til beslutning om unntak her

- Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger; ID2020_032
Link til metodeside her, og link til beslutningen om unntak her.​

- Kirurgi ved karpaltunnelsyndrom; ID2020_022. 
Link til metodeside her,og link til beslutningen om unntak her .

 - Eribulin (Halaven) til behandling av voksne pasienter med inoperabel liposarkom som tidligere har fått antracyklinholdig behandling (med mindre uegnet) mot avansert eller metastaserende sykdom;I D2016_003

Link til metodeside her, og link til beslutningen om unntak her.

​​

- Adalimumab (Humira) - hidratenitis suppurativa

- Akromionreseksjon ved Impingement syndrom i skulder; ID2020_021. 
Link til metodeside her, og link til beslutningen om unntak her. (Beslutning i interregionalt fagdirektørmøte (15.06.2020))

- Autolog stamcelletransplantasjon - Multippel sklerose (MS)

- GD2-antistoff - høy risk nevroblastom hos barn

- Høgdose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) -
diffus systemisk sklerose (dcSSc)

- Olaparib (Lynparza) ved eggstokkreft

- Patent foramen ovale (PFO)-lukning ved kryptogent slag

- Pertuzumab (Perjeta) - lokalavansert brystkreft

- Rituksimab ved multippel sklerose (MS)

- Sekukinumab (Cosentyx) - plakk psoriasis

- Treosulfan (Trecondi) -forbehandling (kondisjonering) før allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon

- Vedolizumab (Entyvio) - ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

- Vemurafenib (Zelboraf) og Dabrafenib (Tafinlar) - malingt melanom 

Avslåtte søknader om unntak på pasientgruppe nivå:

PD-1 hemmer ved avansert kreftsykdom med mikrosatelittinstabilitet (MSI-high) 

Kalydeco og Orkambi ved cystisk fibrose

Publisering av metodevurderinger

Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Sykehusinnkjøp HF oversender utkast av metodevurderinger og prisnotater til oppdragsgiveren, Bestillerforum RHF. Medlemmene av Bestillerforum RHF går igjennom for å se om de mener oppdraget er løst eller om det er behov for eventuelle tillegg og presiseringer. Dette trinnet omtales som «utkvittering av oppdrag/metodevurderinger», og skjer oftest elektronisk for å spare tid. (Medlemmene får oftest 7- 10 dager på seg.) Kun hvis et, eller flere, medlemmer ser behov for drøfting skjer utkvitteringen i et møte.

Når Bestillerforum RHF har utkvittert oppdraget oversendes de nå ferdigstilte metodevurderingene og prisnotatene til RHF-ene, ved de regionale fagdirektørene. Rapportene blir samtidig offentlige og publiseres i sin helhet på nyemetoder.no.

Gi innspill

Alle ferdigstilte metodevurderinger og prisnotater er tilgjengelige i offentlige versjoner på metodesidesiden til den enkelte metode.

Alle har anledning til å komme med tilleggsopplysninger. Det er generelt ønskelig at innspill kommer så tidlig som mulig i prosessen.

Innspill til metodevurderinger, eller metoder som har vært behandlet i Bestillerforum RHF, sendes inn til sekretariatet for Nye metoder som formidler disse videre til riktig mottakere.

Alle som vil gi innspill skal bruke følgende skjema: Innspillsskjema (link). Utfylt innspillskjema sendes til; nyemetoder@helse-sorost.no. Merk e-posten: «Innspill» og ID-nummer/metodenavn.

Arbeidet med mini- metodevurderinger

Ansatte i spesialisthelsetjenesten gjennomfører Mini-metodevurderinger. Det er et skjema i tre deler som skal fylles ut. Skjema er tilgjengelig på nettsidene til Folkehelseinstituttet; den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger (link).

Ferdigstilte mini-metodevurderinger skal sendes inn for publisering i den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger. For hjelp med publiseringen skal spesialisthelsetjenesten ta kontakt med Folkehelseinstituttet så snart mini-metodevurderingen er ferdig.