Logo for print

Hovedmeny

Hurtige og fullstendige metodevurderinger gjennomføres av Folkehelseinstituttet  eller Statens legemiddelverk. Ansatte i spesialisthelsetjenesten gjennomfører mini-metodevurderinger.

Etter klarering fra Bestillerforum RHF, oversender sekretariatet de nasjonale metodevurderingene til RHF-ene, ved fagdirektørene. Rapportene blir da offentliggjort på nyemetoder.no.

Metoder som er til metodevurdering

Publisering av ferdigstilte metodevurderinger

Samtidig som en ferdigstillt metodevurdering sendes til RHF-ene publiseres den her på nyemetoder.no på metodesiden til den aktuelle metoden.

Arbeidet med nasjonale metodevurderinger

  • Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet eller Statens Legemiddelverk i oppdrag å gjennomføre hurtige eller fullstendige metodevurderinger.
  • Utrederinstansen innhenter dokumentasjon.
    Leverandøren(e) utarbeider og sender inn dokumentasjonen til hurtige metodevurderinger. Maler for innsending av dokumentasjon finnes på siden for leverandører.
  • Utrederinstansen kan starte arbeidet med en hurtig metodevurdering først når all dokumentasjon er mottatt fra leverandøren(e).
  • Sjekk status for metoder som gjennomgår en hurtig eller fullstendig metodevurdering med hjelp av «Finn metode»

Arbeidet med mini- metodevurderinger

  • En mini-metodevurdering består av et skjema i tre deler. Ansatte i spesialisthelsetjenesten gjennomfører en mini-metodevurdering ved å fylle ut skjema. Skjema er i tilgjengelig på nettsidene til
    Folkehelseinstituttet; den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger
  • Ferdigstilte mini-metodevurderinger skal sendes inn for publisering i den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger.  For hjelp med publiseringen skal spesialisthelsetjenesten ta kontakt med Folkehelseinstituttet så snart mini-metodevurderingen er ferdig. 

Les mere om ulike metodevurderinger.

Beslutninger om unntak for bruk under metodevurdering

Pasientgruppenivå

Det finnes informasjon om unntaksordningen i Nye metoder. For informasjon om bruk av metoder som er til metodevurdering, vennligst se link.

Her listes beslutninger fattet på pasientgruppenivå:

Aktuelle unntak og vurderinger (siste først)

ID2020_021 Akromionreseksjon - Revurdering - Ved Impingement syndrom i skulder. Link til metodeside her.

ID2020_022 Kirurgi ved karpaltunnelsyndrom - Revurdering -  Link til metodeside her.


Treosulfan (Trecondi) ved allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon

PD-1 hemmer ved tykk- og endetarmskreft

Eribulin ved liposarkom

 

Avslåtte søknader:

PD-1 hemmer ved avansert kreftsykdom med mikrosatelittinstabilitet (MSI-high) 

Kalydeco og Orkambi ved cystisk fibrose

Tidligere unntak og vurderinger (ikke gjeldende)

Metodevurderingen er ferdig, og beslutning om ev. innføring eller ikke foreligger.
Adalimumab (Humira) - hidratenitis suppurativa

Autolog stamcelletransplantasjon - Multippel sklerose (MS)

GD2-antistoff - høy risk nevroblastom hos barn

Høgdose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) -
diffus systemisk sklerose (dcSSc)

Olaparib (Lynparza) ved eggstokkreft

Patent foramen ovale (PFO)-lukning ved kryptogent slag

Pertuzumab (Perjeta) - lokalavansert brystkreft

Rituksimab ved multippel sklerose (MS)

Sekukinumab (Cosentyx) - plakk psoriasis

Vedolizumab (Entyvio) - ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

Vemurafenib (Zelboraf) og Dabrafenib (Tafinlar) - malingt melanom