Logo for print

Hovedmeny

Metode

Med begrepet metode forstås alle tiltak som benyttes for å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle sykdom, tiltak for rehabilitering av pasienter og organisering av helsetjenester.

Ny metode

Med ny metode forstås en metode som ikke tidligere har vært brukt utenfor klinisk utprøving, eller kun har vært brukt på et lite antall pasienter. Ny metode kan også være ny anvendelse av en eksisterende metode på en ny indikasjon eller annen pasientgruppe enn der metoden først ble introdusert. En metode som for første gang introduseres i et helseforetak, vil betraktes som ny i vedkommende foretak, selv om den kan ha vært tatt i bruk i andre foretak på et tidligere tidspunkt. 

Metodevurdering

En metodevurdering er en systematisk vurdering av forskning om effekt og sikkerhet av tiltak for forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering av helsetjenester. En metodevurdering synliggjør også konsekvenser ved beslutninger, ved å vurdere økonomiske, etiske, sosiale, organisatoriske eller juridiske konsekvenser.

Litteraturgrunnlaget kan være både primærstudier og systematiske oversikter.

Hurtig metodevurdering

Hurtig metodevurdering («Single Technology Assessment», STA) er en kunnskapsoppsummering med fokus på effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. 

Hurtig metodevurdering på legemidler utføres av Statens legemiddelverk, mens Folkehelseinstituttet utfører hurtig metodevurderinger på metoder som ikke er legemidler.

Ved hurtig metodevurdering er det fortrinnsvis produsenten / leverandøren som tar frem dokumentasjon og utarbeider nødvendige analyser. Utrederinstansen gjennomfører deretter selve metodevurderingen innenfor en frist på 180 dager fra tidspunkt for mottatt dokumentasjon.

Metodevurderingen sammenfattes i en rapport som brukes som beslutningsgrunnlag for de regionale helseforetakene.

Fullstendig metodevurdering

En fullstendig metodevurdering er en omfattende systematisk vurdering av nye eller etablerte metoder der både effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet gjennomgås og vurderes. Vurderingen omfatter ofte også spørsmål vedrørende etiske, juridiske, organisatoriske og samfunnsmessige konsekvenser.

Fullstendige metodevurderinger brukes ofte der det er aktuelt å sammenlikne ulike behandlingsalternativer for å vurdere hvor effektive de er og hvilke bivirkninger og komplikasjoner som følger med behandlingen.

En fullstendig metodevurdering vil også være relevant for utredning av høyspesialiserte tjenester, screeningprogrammer og ved spørsmål om innføring av nye tiltak der en hurtig metodevurdering ikke vil gi en tilstrekkelig utredning av metoden.

Folkehelseinstituttet gjennomfører alle fullstendige metodevurderinger. Tidsaspektet for gjennomføring av en fullstendig metodevurdering er 8-12 måneder.

Mini-metodevurdering

Mini-metodevurdering er et beslutningsstøtteverktøy som benyttes i helseforetakene når det vurderes å innføre nye metoder. En mini-metodevurdering er en forenklet metodevurdering. I begrepet «metoder» legges her utstyr og prosedyrerelatert diagnostikk og behandling. Mini-metodevurdering skal normalt ikke benyttes til vurderinger av legemidler eller metoder der legemidler inngår som en vesentlig komponent. I tillegg skal innføring av nye screening-metoder eller metoder som bør tilbys som nasjonale tjenester alltid løftes til nasjonalt nivå.

Metodevarsling

Metodevarsling har som mål tidlig å fange opp nye metoder som er på vei og som kan være aktuelle for innføring i Norge. ​​Metodevarsling kan benyttes av helsetjenesten og myndighetene for planlegging og tilrettelegging for fremtiden. Gjennom å identifisere de metoder som er på vei på et tidlig stadium kan samfunnet stå bedre forberedt og agere raskere når nye metoder kommer på markedet. 

Innholdet i metodevarslene kan danne et grunnlag for et forslag til en metodevurdering.

Nye metoder skal identifiseres blant annet ved å søke i ulike databaser og gjennom samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Legemiddel

Ethvert stoff, droge eller preparat som 1) utgis for å være egnet til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr eller 2) kan anvendes eller gis til mennesker eller dyr for å gjenopprette, endre, eller påvirke fysiologiske funksjoner gjennom en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning, eller for å påvise sykdom. Forskrift om legemidler, FOR 2009-12-18 nr 1839.

Medisinsk utstyr

Ethvert instrument, apparat, utstyr, programvare, materiale eller annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon, herunder programvare som av produsenten er tiltenkt å brukes spesielt til diagnostiske og/eller terapeutiske formål og som kreves for riktig bruk m.v. Fullstendig definisjon i forskrift om medisinsk utstyr. Forskrift om medisinsk utstyr, FOR-2005-12-15-1690.

Monitorering

Oppfølging og overvåking av nye metoder med hensyn til omfang av bruk, effekt, sikkerhet, kostnader m.v. under reelle kliniske betingelser. 

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer inneholder råd og anbefalinger knyttet til forebygging, diagnostikk, behandling og/eller oppfølging av pasient-, bruker- eller diagnosegrupper innenfor helse- og omsorgstjenestene. Helsedirektoratet er ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering av retningslinjene. Spesialisthelsetjenesteloven og Helse- og omsorgstjenesteloven

Organisatoriske tiltak

Tiltak som definerer organisasjonsmessig struktur og innhold, plassering av ansvar og oppgaver og samhandling mellom aktørene innenfor og utenfor spesialisthelsetjenesten for å sikre trygg, god og effektiv pasientbehandling.

Prosedyre

En fremgangsmåte for anvendelse innen forebygging, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg som kan bestå av flere trinn i bestemt rekkefølge eller som definerte sammensatte handlinger slik som for eksempel medisinske eller kirurgiske prosedyrer. Prosedyrer kan integrere flere øvrige metoder som bl.a. medisinsk utstyr og legemidler. Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer definerer fagprosedyrer som prosedyrer som omhandler medisinske og helsefaglige aktiviteter eller prosesser i helsetjenesten. 

 

Sist faglig oppdatert: 15. oktober 2019