Logo for print

Hovedmeny


 

Nye metoder ble etablert i 2013. Samtidig ble det dannet en referansegruppe for systemet. Referansegruppen skulle være en møteplass for konstruktive tilbakemeldinger og innspill og​ skulle bidra til å kvalitetssikre og videreutvikle systemet.

Som en del av oppfølgingen etter evalueringen av Nye metoder, ble det i november 2022 etablert to nye referansegrupper, en for legemidler og en for ikke-legemidler. Samtidig ble den oppr​innelige referansegruppen nedlagt. ​

​Mandat​ og formål

Referansegruppene skal være rådgivende organ for Nye metoder og et forum for diskusjoner og innspill på overordnet strategisk nivå. I første omgang skal gruppene gi råd til strategien for videreutvikling av Nye metoder som skal utarbeides fra høsten -22 og frem mot våren -23. Alle gruppenes medlemmer kan foreslå saker til drøfting i gruppene. Referansegruppenes oppgaver og rolle vil detaljeres ytterligere fremover, her vil også gruppene bli invitert til å gi innspill. Referansegruppene leverer en årlig oppsummering av sitt arbeid som tas inn i Nye metoder sin årsrapport.

Organisering

Referansegruppenes møter ledes av leder for Beslutningsforum eller leder av ​Bestillerforum og organiseres av sekretariatet for nye metoder. Gruppene har faste møter minimum 1-2 ganger i halvåret, i tillegg kan det vurderes å ha et felles møtepunkt for gruppene en gang per år. Ved behov innkalles gruppene til ytterligere møter. Møtene er i utgangspunktet digitale.

I begge gruppene deltar organisasjoner som representerer brukere, ulike profesjoner og leverandører. Aktørene i Nye metoder er ikke medlemmer i referansegruppene, men deltar som observatører. ​

Under finner du en oversikt over medlemmer og gjennomførte møter i hver av referansegruppene.​

Referansegruppe for legemidler​

​Medlem​mer:

 • Legemiddelindustriforeningen (LMI) m/ to representanter
 • Kreftforeningen
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Den norske legeforening
 • Norges Farmaceutiske forening
 • Representant med akademisk kompetanse innen prioritering/helseøkonomi

Observatører: Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp HF, LIS, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og to brukerrepresentanter fra Bestillerforum og Beslutningsforum​.

Møter

Planlagte møter i referansegruppen vil bli publisert på forsiden av nyemetoder.no under Møter og konferanser​.​​


 

Gjennomførte møter:​

8. juni 2023 Møtereferat

27. mars 2023 Møtereferat

2. februar 2023: Møtereferat

11. november 2022: Møtereferat 


 

Referansegruppe ​​​for ikke-legemidler​

Medlemm​er

 • Melanor m/ to representanter
 • Kreftforeningen
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Den norske legeforening
 • Representant med akademisk kompetanse innen prioritering/helseøkonomi

​Observatører:​ Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp HF, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og to brukerrepresentanter fra Bestillerforum og Beslutningsforum​.​

Møter

Planlagte møter i referansegruppen vil bli publisert på forsiden av nyemetoder.no under Møter og konferanser.​

Gjennomførte møter:

8. juni 2023 Møtereferat

27. mars 2023: Møtereferat

02. februar 2023: Møtereferat

11. november 2022: Møtereferat


 


 


  
 


 

Sist faglig oppdatert: 27. juni 2023