Logo for print

Hovedmeny

​​​​Sentrale aktører

De regionale helseforetakene (RHF-ene) er systemeiere for Nye metoder. Systemet er basert på og forutsetter et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og andre deler av helsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten består av de fire regionale helseforetakene og helseforetak. Øvrig helsetjeneste består av Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp HF.

De regionale helseforetakene (RHFene)

 • Beslutter hvilke metoder som kan brukes i spesialisthelsetjenesten eller som ikke skal brukes etter gjennomført nasjonal metodevurdering (Beslutningsforum for nye metoder, se under)
 • Fagdirektørene i de fire RHF-ene er medlemmer (beslutningstakere) i Bestillerforum RHF
 • Har 1-2 RHF-koordinatorer fra hvert RHF
 • Observatører i Referansegruppen
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Melanor)
 • Systemeiere for Nye metoder

Folkehelseinstituttet

 • Gjennomfører hurtige metodevurderinger på medisinsk utstyr, diagnostikk, prosedyrer og andre metoder som ikke er legemidler på oppdrag fra Bestillerforum RHF.
 • Gjennomfører fullstendige metodevurderinger på alle metoder inkludert legemidler, medisinsk utstyr, diagnostikk, komplekse intervensjoner, prosedyrer mm. på oppdrag fra Bestillerforum RHF.
 • Gjør egnethetsvurderinger på alle innkomne forslag for metoder som ikke er legemidler.
 • Nasjonal støttefunksjon inkludert ansvar for den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger.
 • Hovedansvar for driften av metodevarslingsfunksjonen i samarbeid med Statens legemiddelverk og de andre aktørene i Nye metoder.
 • Deltar med to representanter i Bestillerforum RHF.
 • Representert i Referansegruppen.
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene.
 • Deltar i internasjonalt samarbeid innen metodevurdering og metodevarsling på flere arenaer.

Statens legemiddelverk

 • Gjennomfører hurtige og forenklede metodevurderinger av legemidler på oppdrag fra Bestillerforum RHF
 • Gjør egnethetsvurderinger på alle innkomne forslag på legemiddelindikasjoner
 • Deltar med en til to representanter i Bestillerforum RHF
 • Har ansvar for metodevarsler på legemidler i metodevarslingsfunksjonen
 • Representert i Referansegruppen
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

 • Ansvar for å påse at strålevernsmessige hensyn blir ivaretatt i den generiske evalueringen av nye metoder som inkluderer bruk av medisinsk stråling
 • Bidrar i metodevurderinger som involverer medisinsk stråling
 • Generisk evaluering av metoder og anvendelser i medisinsk strålebruk er forskriftsfestet (jf. strålevernforskriftens § 39)
 • Deltar med en representant i Bestillerforum RHF dersom metoder som anvender/erstatter medisinsk stråling skal behandles
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene

Helsedirektoratet

 • Har to medlemmer (beslutningstakere) i Bestillerforum RHF
 • Ansvar for utarbeidelse og innhold i nasjonale faglige retningslinjer/krefthandlingsprogrammer
 • Overvåker finansieringssystemer
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene

Retningslinjesekretariat/krefthandlingsprogram

 • Kan gi innspill til forslag og metodevarsler
 • Implementerer beslutninger fra Beslutningsforum for nye metoder i nasjonale faglige retningslinjer og Krefthandlingsprogrammer

Sekretariatet for Nye metoder

 • Administrativt plassert i Helse Sør-Øst RHF
 • Har sekretariatsfunksjon for Nye metoder som helhet, Bestillerforum RHF, Referansegruppen og dialogmøtene med bransjeorganisasjonene
 • Ansvar for drift av nettsiden til Nye metoder
 • Ansvar for koordinering av arbeidet med å videreutvikle Nye metoder
 • Ansvar for igangsetting og oppfølging av monitorerings- og evalueringstiltak
 • Kontakt: nyemetoder@helse-sorost.no

LIS, Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF

 • Divisjon legemidler, LIS har mandat (link; her ) fra RHF-ene til å forhandle pris på nye legemidler i Nye metoder og å utarbeide vilkår for bruk av legemidler som finansieres av helseforetakene.
 • I dag har LIS i hovedsak tre oppgaver i Nye metoder:

  * Gjennomfører forhandlinger på legemidler

  * Utarbeider konkurransegrunnlag slik at legemidlet kan inngå i fremtidige anbud så snart det er praktisk mulig

  *Utarbeider grunnlag for vilkår for bruk av legemidler i spesialisthelsetjenesten

  I artiklene Forholdet mellom Nye Metoder og anbud og LIS-anbefalinger finner du mer informasjon.
 • LIS er representert i Bestillerforum RHF og deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og Legemiddelindustrien (LMI)
 • Når Beslutningsforum for nye metoder har besluttet å innføre et nytt legemiddel må legemiddelet og den aksepterte prisen registreres i aktuelle databaser. Det er LIS som varsler grossist og apotek om prisendringer.  Mer detaljer om dette i artikkelen Implementering under overskriften; Når er legemidlet tilgjengelig?

Referansegruppen

 • Nye metoder har en Referansegruppe sammensatt av representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner, profesjonsforeninger, universitetene, forskningsmiljøene, helse- og omsorgstjenesten, primærhelsetjenesten, industrien og produsenter/leverandører av metoder
 • Mandat: «Forum for innspill som kan bidra til å kvalitetssikre, videreutvikle og evaluere Nye metoder (tidligere nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten)»

Bestillerforum RHF

 • Medlemmer/beslutningstakere er de fire fagdirektørene fra de regionale helseforetakene og to representanter fra Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet samt Sykehusinnkjøp HF har 1-2 representanter hver
 • RHF-koordinatorene har anledning til å møte, og deltar som regel
 • Sekretariatet for Nye metoder har sekretariatsfunksjon for Bestillerforum RHF og er representert i møtene
 • Bestillerforum RHF møtes hver måned for å gå igjennom innkomne forslag, metodevarsler og andre saker
 • Prioriterer mellom forslag og metodevarsler, og beslutter hvilke forslag/metodevarsler som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres
 • Gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk (SLV) eller Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Bestillerforum RHF gjennomgår rapportene etter utført metodevurdering og tar stilling til om de er klare til å sendes til beslutning i RHFene. Bestillerforum RHF kan, som oppdragsgivere, se behov for å ytterligere belyse områder får å kunne ta en beslutning og kan be utrederinstansen, FHI eller SLV, om å gjennomføre endringer
 • Har ansvar for å følge opp videreutviklingen av Nye metoder

Medlemmer i Bestillerforum RHF 

Medlemmene av Bestillerforum RHF er beslutningstakere. Forumets medlemmer er fagdirektørene i de regionale helseforetakene og to representanter fra Helsedirektoratet.

Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet samt Sykehusinnkjøp HF har en til to representanter hver som deltar for å belyse saker som behandles i møtet. RHF-koordinatorene deltar også på møtene.  Sekretariatet for Nye metoder har sekretariatsfunksjon for Bestillerforum RHF

Medlemmer i 2022

 • Geir Tollåli, fagdirektør, Helse Nord RHF, leder
 • Bjørn Egil Vikse, fagdirektør, Helse Vest RHF
 • Jan Christian Frich, fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF
 • Bjørn Gustafsson, fagdirektør, Helse Midt-Norge
 • Ingvild Grendstad, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Hege Wang, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Representanter høsten 2020

 • Kjetil Brurberg,  Fungerende fagdirektør, Folkehelseinstituttet 
 • Martin Lerner, avdelingsleder, Folkehelseinstituttet
 • Elisabeth Bryn, enhetsleder, Statens legemiddelverk
 • Ingrid Espe Heikkilä, seksjonssjef, Statens strålevern
 • Asbjørn Mack, fagsjef, Sykehusinnkjøp HF
 • Runar Skarsvåg, avdelingsleder, Sykehusinnkjøp HF
 • RHF-koordinatorene fra de regionale helseforetakene

Sekretariatet for Bestillerforum RHF

 • Administrativt plassert i Helse Sør-Øst RHF
 • Inngår som funksjon i sekretariatet for Nye metoder
 • Håndterer innkomne forslag og metodevarsler
 • Håndterer de oppdrag som Bestillerforum RHF gir
 • Forbereder møtene i og legger frem sakene for Bestillerforum RHF.
 • Kontakt: nyemetoder@helse-sorost.no

Beslutningsforum for nye metoder

 • Beslutningstakere: De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.
 • En observatør fra brukerutvalgene og helsedirektøren

 • Sekretariat fra Sekretariatet for Nye metoder

 • Bisittere: Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, de fire fagdirektørene og fagdirektørsekretariatet

 • Fatter beslutning om hvilke metoder som spesialisthelsetjenesten kan bruke eller ikke skal bruke.

 • Metodevurderinger utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget

 • Beslutninger fattes ved konsensus i møte mellom de fire administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene​​

 • Mediekontakt: Kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF på e-post: info@helse-vest.no​; Tlf: 958 76 839​

 • Generelle henvendelser sendes til: nyemetoder@helse-sorost.no

Helseforetakene

 • Initierer og gjennomfører mini-metodevurderinger
 • Mini-metodevurderingene danner beslutningsgrunnlag for eventuell innføring av metoden på det aktuelle sykehuset
 • Sender inn forslag om nasjonale metodevurderinger
 • Bidrar med fageksperter for å understøtte arbeidet med metodevarsler og metodevurderinger på nasjonalt nivå

RHF-koordinatorene

 • De regionale helseforetakene utpeker en til to RHF-koordinatorer fra hvert RHF
 • Bistår og representerer RHF-ene på ulike nivå i systemet
 • Kontaktpersoner for ansatte i spesialisthelsetjenesten ved utarbeidelse av mini-metodevurderinger, eventuelt via lokale kompetansemiljøer
 • Er representert i Bestillerforum RHF
 • Har samarbeidsmøter, inkludert med alle aktørene i systemet
 • Observatører i Referansegruppen
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustrien, Melanor)
 • Kontakt for ansatte i spesialisthelsetjenesten

Er du ansatt i spesialisthelsetjenesten og har spørsmål knyttet til metodevurderinger i din region kan du ta kontakt med RHF-koordinatoren i ditt RHF:


Helse Vest RHF

Regionalt kompetansemiljø for metodevurderinger i Helse Vest (RKMV) v/ Marianne Saugestad​

sb_hvn_metode@ihelse.net


Helse Nord RHF
Hanne Husom Haukeland
hanne.husom.haukeland@helse-nord.no

Helse Midt-Norge RHF
Gunn Fredriksen
Gunn.Fredriksen@helse-midt.no

Helse Sør-Øst RHF
Ole Tjomsland
ole.tjomsland@helse-sorost.no


Fagdirektørene i RHFene

 • Alle fire fagdirektører er medlemmer/beslutningstakere i Bestillerforum RHF
 • Mottar ferdigstilte metodevurderinger når Bestillerforum RHF har klarert at rapportene kan sendes til RHF-ene.
 • Forbereder saker som skal legges frem for Beslutningsforum for nye metoder
 • Beslutningsforum for nye metoder har gitt fagdirektørene et selvstendig ansvar for å vurdere om en sak skal oversendes til Beslutningsforum for nye metoder for beslutning. Dersom fagdirektørene for RHF-ene er enige om at en aktuell metode ikke er egnet for behandling i Beslutningsforum for nye metoder, kan saken avgjøres av de fire regionale fagdirektørene. (Metoden vil da ikke bli videresendt for beslutning til Beslutningsforum for nye metoder.)

Den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering

 • Lokalisert i Folkehelseinstituttet
 • Gir metodestøtte til de lokale og regionale ressursgruppene i spesialisthelsetjenesten ved utarbeidelse av mini-metodevurderinger
 • Besvarer overordnede spørsmål om mini-metodevurderinger

Leverandører

 • Kan sende inn forslag
 • Kan gi innspill
 • Utarbeider dokumentasjon til hurtig metodevurderinger
 • Aktørene i Nye metoder har jevnlig dialogmøter med bransjeorganisasjonene for leverandørene: LMI (Legemiddelindustriforeningen), Melanor (Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi)
 • Er representert i Referansegruppen

Brukere

 • Kan sende inn forslag
 • Kan gi innspill
 • Er representert i Referansegruppen

Sist faglig oppdatert: 7. september 2022