Logo for print

Hovedmeny

​Sentrale aktører

De regionale helseforetakene er systemeiere for Nye metoder. Systemet er basert på et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og andre deler av helsetjenesten, Spesialisthelsetjenesten består av de fire regionale helseforetakene og helseforetak. Øvrig helsetjeneste består av Folkehelseinstituttet , Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp HF. 

De regionale helseforetakene (RHFene)

 • Beslutter om de aktuelle metodene skal tas i bruk eller ikke etter gjennomført nasjonal metodevurdering (Beslutningsforum for nye metoder, se under)
 • Fagdirektørene i de fire RHFene er medlemmer i Bestillerforum RHF
 • Har 1-2 RHF-koordinatorer fra hvert RHF
 • Observatører i referansegruppen
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustrien, Melanor)

Folkehelseinstituttet

 • Gjennomfører hurtig metodevurdering på medisinsk utstyr og andre metoder enn legemidler, og fullstendige metodevurderinger på alle metodeområder på oppdrag fra Bestillerforum RHF
 • Gjør egnethetsvurderinger på alle innkomne forslag (metodevarsler og metodevurderinger) på andre metoder enn legemidler
 • Ansvar for den nasjonale databasen for mini- metodevurderinger
 • Hovedansvar for driften av metodevarslingsfunksjonen i samarbeid Statens legemiddelverk og de andre aktørene i Nye metoder
 • Deltar med en observatør i Bestillerforum RHF
 • Observatører i referansegruppen
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustrien, Medtek Norge og LabNorge)

Statens legemiddelverk

 • Gjennomfører hurtig metodevurderinger av legemidler basert på metodevarsler og på oppdrag fra Bestillerforum RHF
 • Gjør egnethetsvurderinger på alle innkomne forslag (metodevarsler og metodevurderinger) på legemidler
 • Deltar med en observatør i Bestillerforum RHF
 • Har ansvar for metodevarsler på legemidler i metodevarslingsfunksjonen
 • Observatører i referansegruppen
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustrien, Medtek Norge og LabNorge)

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

 • Ansvar for å påse at strålevernsmessige hensyn blir ivaretatt i den generiske evalueringen av nye metoder som anvender medisinsk stråling
 • Bidrar i metodevurderinger som involverer medisinsk stråling
 • Generisk evaluering av nye metoder og anvendelser i medisinsk strålebruk er forskriftsfestet (jf. strålevernforskriftens § 39)
 • Deltar med en observatør i Bestillerforum RHF dersom metoder som anvender/erstatter medisinsk stråling skal behandles
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustrien, Medtek Norge og LabNorge)

Helsedirektoratet

 • Deltar med to medlemmer i Bestillerforum RHF
 • Ansvar for utarbeidelse og innhold i nasjonale faglige retningslinjer/krefthandlingsprogrammer
 • Overvåke finansieringssystemer
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustrien, Medtek Norge og LabNorge)

Retningslinjesekretariat/krefthandlingsprogram

 • Kan gi innspill til forslag om nasjonale metodevurderinger og metodevarsler
 • Implementerer beslutninger fra Beslutningsforum for nye metoder og retningslinjer / krefthandlingsprogrammer

Sekretariatet for Nye metoder

 • Administrativt plassert i Helse Sør-Øst RHF
 • Har sekretariatsfunksjon for systemet som helhet, Bestillerforum RHF, referansegruppen og dialogmøtene med bransjeorganisasjonene
 • Ansvar for drift av nettsiden til Nye metoder
 • Ansvar for koordinering av arbeidet med å videreutvikle Nye metoder
 • Ansvar for igangsetting og oppfølging av monitorerings- og evalueringstiltak
 • Kontakt: nyemetoder@helse-sorost.no

LIS, Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF

 • Divisjon legemidler, LIS har mandat (link; her ) fra RHFene til å forhandle pris på nye legemidler i Nye metoder og å utarbeidevilkår for bruk av legemidler som finansieres av helseforetakene.
 • I dag har LIS i hovedsak tre oppgaver i Nye metoder:

  * Gjennomfører forhandling på nye legemidler

  * Utarbeider konkurransegrunnlag slik at legemidlet kan inngå i fremtidige anbud så snart det er praktisk mulig

  *Utarbeider grunnlag for vilkår for bruk av legemidler i spesialisthelsetjenesten.

  I artikkelene Forholdet mellom Nye Metoder og anbud og LIS-anbefalinger finner du mer informasjon.
 • LIS er observatør i Bestillerforum RHF og deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og Legemiddelindustrien (LMI)
 • Når Beslutningsforum for nye metoder har besluttet å innføre et nytt legemiddel må legemiddelet og den aksepterte prisen registreres i aktuelle databaser. Det er LIS som varsler grossist og apotek om prisendringer.  Mer detaljer om dette i artikkelen Implementering under overskriften; Når er legemidlet tilgjengelig?

Referansegruppen

 • Systemet har en referansegruppe sammensatt av representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner, profesjonsforeninger, universitetene, forskningsmiljøene, helse- og omsorgstjenesten, primærhelsetjenesten, industrien og produsenter/leverandører av metoder
 • Mandat: «forum for innspill som kan bidra til å kvalitetssikre, videreutvikle og evaluere Nye metoder (tidligere nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten)».

Bestillerforum RHF

 • Medlemmer er de fire fagdirektørene fra de regionale helseforetak og to representanter fra Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Sykehusinnkjøp HF er observatører
 • RHF-koordinatorene møter som observatører
 • Sekretariatet for Nye metoder har sekretariatsfunksjon for Bestillerforum RHF og er representert i møtene
 • Bestillerforum RHF møtes hver måned for å gå igjennom innkomne forslag, metodevarsler og andre saker
 • Prioriterer mellom forslag og metodevarsler, og beslutter hvilke forslag/metodevarsler som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres
 • Gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet
 • Bestillerforum RHF gjennomgår rapportene etter utført metodevurdering og tar stilling til om disse er klare til å sendes til beslutning i de regionale helseforetak
 • Har ansvar for å følge opp videreutviklingen av Nye metoder.

Medlemmer i Bestillerforum RHF

Forumets medlemmer er fagdirektørene i de regionale helseforetakene og to representanter fra Helsedirektoratet. Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Sykehusinnkjøp HF er observatører.

 • Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest RHF, Leder
 • Jan Christian Frich, fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF
 • Geir Tollåli, fagdirektør, Helse Nord RHF
 • Henrik Sandbu, fagdirektør, Helse Midt-Norge
 • Ingvild Grendstad, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Hege Wang, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Faste observatører

 • Lene Kristine Juvet, avdelingsleder, Folkehelseinstituttet 
 • Øyvind Melien, avdelingsleder, Folkehelseinstituttet
 • Kåre Birger Hagen, Fagdirektør, Folkehelseinstituttet
 • Elisabeth Bryn, seksjonssjef, Statens legemiddelverk
 • Camilla Hjelm, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
 • Ingrid Espe Heikkilä, seksjonssjef, Statens strålevern
 • Asbjørn Mack, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF
 • Kjetil Istad, administrerende direktør, Sykehusinnkjøp HF
 • RHF-koordinatorene fra de regionale helseforetakene

Sekretariatet for Bestillerforum RHF

 • Administrativt plassert i Helse Sør-Øst RHF
 • Inngår som funksjon i sekretariatet for Nye metoder
 • Håndterer innkomne forslag og metodevarsler
 • Håndterer de oppdrag som Bestillerforum RHF gir
 • Forbereder møtene i og legger frem sakene for Bestillerforum RHF.
 • Kontakt: nyemetoder@helse-sorost.no

Beslutningsforum for nye metoder

 

 • Består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene
 • I tillegg er det en observatør fra brukerutvalgene
 • Bisittere: Sekretariat fra Helse Midt-Norge RHF, Statens legemiddelverk, de fire fagdirektørene, fagdirektørsekretariatet og helsedirektøren
 • Fatter beslutning om hvilke metoder som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten
 • Beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i hver enkelt av de fire regionene, etter gjennomgått metodevurdering, fattes ved konsensus i møte mellom de fire administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene
 • Mediekontakt: Hanne Sterten, Helse Midt-Norge RHF, mob. 404 03 225

Helseforetakene

 • Initierer og gjennomfører mini-metodevurderinger
 • Mini-metodevurderingene danner beslutningsgrunnlag for eventuell innføring av metoden på det aktuelle sykehuset
 • Sender inn forslag om nasjonale metodevurderinger
 • Bidrar med fageksperter for å understøtte arbeidet med metodevarsler og metodevurderinger nasjonalt nivå

RHF-koordinatorene

 • De regionale helseforetakene utpeker RHF-koordinatorer fra hvert RHF
 • Bistår og representerer RHFene på ulike nivå i systemet
 • Kontaktpersoner for ansatte i spesialisthelsetjenesten ved utarbeidelse av mini-metodevurderinger, eventuelt via lokale kompetansemiljøer
 • Møter som observatører i Bestillerforum RHF
 • Har samarbeidsmøter, inkludert med alle aktørene i systemet

Observatører i referansegruppen

Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustrien, Medtek Norge og LabNorge)

Kontakt for ansatte i spesialisthelsetjenesten

Er du ansatt i spesialisthelsetjenesten og har spørsmål knyttet til metodevurderinger i din region kan du ta kontakt med RHF-koordinatoren i ditt RHF:

Helse Vest RHF
Thomas Blix Grydeland
Thomas.blix.grydeland@helse-bergen.no

 

Sabrina Johannessen

sabrina.johannessen@helse-bergen.no


Helse Nord RHF
Hanne Husom Haukeland
hanne.husom.haukeland@helse-nord.no

Helse Midt-Norge RHF
Gunn Fredriksen
Gunn.Fredriksen@helse-midt.no

Helse Sør-Øst RHF
Michael Vester
michael.vester@helse-sorost.no

Fagdirektørene i RHFene

 • Alle fire fagdirektører er medlemmer i Bestillerforum RHF
 • Mottar ferdigstilte metodevurderinger etter at Bestillerforum RHF har klarert at rapportene kan sendes til beslutning
 • Forbereder saker som legges frem for Beslutningsforum for nye metoder
 • Beslutningsforum har gitt fagdirektørene et selvstendig ansvar for å vurdere om en sak skal oversendes til beslutning. Dersom fagdirektørene er enige om at en aktuell metode ikke er egnet for behandling i Beslutningsforum, kan saken avgjøres av fagdirektørene. Saken vil da ikke bli videresendt til Beslutningsforum.

Den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering

 • Lokalisert i Folkehelseinstituttet
 • Gir metodestøtte til de lokale og regionale ressursgruppene i spesialisthelsetjenesten ved utarbeidelse av mini-metodevurderinger
 • Besvarer overordnede spørsmål om mini-metodevurderinger

Leverandører

 • Kan sende inn forslag og gi innspill til nasjonale metodevurderinger
 • Utarbeider dokumentasjon til hurtig metodevurderinger
 • Aktørene i Nye metoder har jevnlig dialogmøter med bransjeorganisasjonene for leverandørene: LMI (Legemiddelindustrien), Melanor (Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi)

 

Sist faglig oppdatert: 9. juli 2019