Logo for print

Hovedmeny

Stortinget lovfestet i 2020 at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Nye metoder er det systemet.

Sentrale aktører

Nye metoder er basert på, og forutsetter, et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og andre deler av helsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten består av de fire regionale helseforetakene og helseforetak. Øvrig helsetjeneste består av Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp HF.

De regionale helseforetakene (RHF-ene)

 • Beslutter hvilke metoder som kan brukes i spesialisthelsetjenesten eller som ikke skal brukes etter gjennomført nasjonal metodevurdering (Beslutningsforum for nye metoder, se under).
 • De administrerende direktørene i de fire RHF-ene er beslutningstakere i Beslutningsforum for nye metoder.
 • Fagdirektørene i de fire RHF-ene er beslutningstakere i Bestillerforum for nye metoder (Bestillerforum, se eget punkt).
 • Hvert RHF har 1-2 RHF-koordinatorer som er kontaktpunkt for Nye metoder. (RHF-koordinatorer, se eget punkt).
 • Leder møtene i referansegruppene (referansegruppene, se eget punkt).

Folkehelseinstituttet

 • Gjennomfører metodevurderinger på oppdrag fra Bestillerforum.
 • Utarbeider egnethetsvurderinger på innkomne anmodninger og forslag til Bestillerforum.
 • Drifter en metodevarslingsfunksjon.
 • Deltar med to representanter i Bestillerforum.
 • Er observatør i referansegruppene.
 • Har en nasjonal støttefunksjon for mini-metodevurderinger og ansvar for den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger.

Statens legemiddelverk

 • Gjennomfører metodevurderinger på oppdrag fra Bestillerforum.
 • Utarbeider egnethetsvurderinger på innkomne anmodninger og forslag til Bestillerforum.
 • Deltar med to representanter i Bestillerforum.
 • Er observatør i referansegruppene.

 

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

 • Bidrar i metodevurderinger som involverer medisinsk stråling og har ansvar for å påse at strålevernsmessige hensyn blir ivaretatt i den generiske evalueringen av nye metoder som inkluderer bruk av medisinsk stråling.
 • Deltar med en representant i Bestillerforum dersom metoder som anvender/erstatter medisinsk stråling skal behandles.

Helsedirektoratet (Hdir)

 • Har to medlemmer (beslutningstakere) i Bestillerforum.
 • Ansvar for utarbeidelse og innhold i nasjonale faglige retningslinjer og Krefthandlingsprogrammer basert på beslutninger fra Nye metoder.
 • Overvåker finansieringssystemer.
 • Er observatør i referansegruppene.

Sykehusinnkjøp HF

 • Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å foreta prisforhandlinger med leverandørene. Utfallet av forhandlingene bringes til Beslutningsforum som tar stilling til om en metode kan innføres eller ikke.
 • Sykehusinnkjøp HF har også ansvar for å gjennomføre anskaffelser på vegne av de regionale helseforetakene. De forvalter avtaler og sørge for at avtaleprisene for legemidler oppdateres i grossistenes og apotekenes vare- og prissystem. Mer informasjon i artikkelen om Forholdet mellom Nye metoder og anskaffelser.
 • Er observatør i referansegruppene.

Sekretariater


Sekretariatet for Nye metoder

 • Administrativt plassert i Helse Sør-Øst RHF.
 • Har sekretariatsfunksjonene for Nye metoder som helhet, Beslutningsforum for nye metoder, Bestillerforum for nye metoder og referansegruppene.
 • Ansvar for nettsiden til Nye metoder.
 • Oppfølging av videreutvikling, monitorering og evalueringstiltak.
 • Kontakt: E-post: nyemetoder@helse-sorost.no
  Tlf. 913 04 388

Fagdirektørsekretariatet

 • Bistår fagdirektørene med å forberede saker til beslutning
 • Det RHF som for tiden har ansvaret for lederskapet i Bestillerforum administrerer funksjonen. 

Leverandører

Leverandører

Fagpersoner og fageksperter

Fagpersoner og fageksperter

 • Sender inn forslag, innspill og involveres i arbeidet med nasjonale metodevurderinger. Les mer i artikkelen Fagpersoner og fageksperter.

Helseforetak

Helseforetak

 • Sender inn forslag om nasjonale metodevurderinger.
 • Følger opp beslutninger fra Nye metoder
 • Bidrar med innspill og fageksperter for å understøtte arbeidet med metodevurderinger på nasjonalt nivå.
 • Initierer og gjennomfører mini-metodevurderinger. Mini-metodevurderingene danner beslutningsgrunnlag for eventuell innføring av metoden på det aktuelle sykehuset.

Referansegrupper og brukerrepresentanter

Referansegrupper

 • Nye metoder har to referansegrupper, en referansegruppe for legemidler og en referansegruppe for ikke-legemidler.
 • Mandat og formål: Referansegruppene skal være rådgivende organ for Nye metoder og et forum for diskusjoner og innspill på overordnet strategisk nivå.
 • I begge gruppene deltar organisasjoner som representerer brukere, ulike profesjoner og leverandører. Aktørene i Nye metoder er ikke medlemmer i referansegruppene, men deltar som observatører.
 • Oversikt over medlemmer – les mer under Referansegrupper for Nye metoder.

 

 Brukerrepresentanter

 • Deltar i møtene til Bestillerforum og Beslutningsforum.
 • Er representert i referansegruppene.
 • Les mer om brukerrepresentasjon i Nye metoder i artikkelen Brukermedvirkning.

Møtefora: Bestiller- og Beslutningsforum

Bestillerforum for nye metoder

 • Bestillerforum møtes hver måned for å gå igjennom innkomne anmodninger, forslag, metodevarsler og andre saker. Forumet gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk (SLV) eller Folkehelseinstituttet (FHI). Mer informasjon i artikkelen Bestillerforum for nye metoder.
 •  Har ansvar for å følge opp videreutviklingen av Nye metoder.

Beslutningsforum for nye metoder

 • Beslutningsforum møtes hver måned for å gå igjennom innkomne saker og fatte beslutning om hvilke metoder som spesialisthelsetjenesten kan bruke eller ikke skal bruke. Mer informasjon i artikkelen Beslutningsforum for nye metoder.

Koordinatorer og ressursgruppe

RHF-koordinatorene

 • De regionale helseforetakene utpeker en til to RHF-koordinatorer fra hvert RHF.
 • Bistår og representerer RHF-ene på ulike nivå i systemet.
 • Kontakt for Nye metoder i helseforetakene.
 • Kontakt for ansatte i spesialisthelsetjenesten. Er du ansatt i spesialisthelsetjenesten og har spørsmål knyttet til metodevurderinger i din region kan du ta kontakt med RHF-koordinatoren i ditt RHF.
 • Rekrutterer fageksperter fra RHF-ene.
 • Er representert i Bestillerforum.
 • Er observatører i referansegruppene.

 

Den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering

 • Lokalisert i Folkehelseinstituttet.
 • Gir metodestøtte til de lokale og regionale ressursgruppene i spesialisthelsetjenesten ved utarbeidelse av mini-metodevurderinger.
 • Besvarer overordnede spørsmål om mini-metodevurderinger.
 • Les mer om mini-metodevurdering på FHI sine nettsider.

Sist faglig oppdatert: 25. august 2023