Logo for print

Hovedmeny

​Sentrale aktører

Bak etablering, drift og videreutvikling av Nye metoder står følgende aktører; de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet , Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Helsedirektoratet. Aktørene arbeider på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som er systemeier.

De regionale helseforetakene (RHFene)

 • Beslutter om de aktuelle metodene skal tas i bruk eller ikke etter gjennomført nasjonal metodevurdering (Beslutningsforum for nye metoder, se under)
 • Fagdirektørene i de fire RHFene er medlemmer i Bestillerforum RHF
 • Har 1-2 RHF-koordinatorer fra hvert RHF
 • Observatører i referansegruppen
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustrien, Medtek Norge og LabNorge)

Folkehelseinstituttet

 • Gjennomfører hurtig metodevurdering på medisinsk utstyr og andre metoder enn legemidler, og fullstendige metodevurderinger på alle metodeområder på oppdrag fra Bestillerforum RHF
 • Gjør egnethetsvurderinger på alle innkomne forslag (metodevarsler og metodevurderinger) på andre metoder enn legemidler
 • Ansvar for den nasjonale databasen for mini- metodevurderinger
 • Hovedansvar for driften av metodevarslingsfunksjonen i samarbeid Statens legemiddelverk og de andre aktørene i Nye metoder
 • Deltar med en observatør i Bestillerforum RHF
 • Observatører i referansegruppen
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustrien, Medtek Norge og LabNorge)

Statens legemiddelverk

 • Gjennomfører hurtig metodevurderinger av legemidler basert på metodevarsler og på oppdrag fra Bestillerforum RHF
 • Gjør egnethetsvurderinger på alle innkomne forslag (metodevarsler og metodevurderinger) på legemidler
 • Deltar med en observatør i Bestillerforum RHF
 • Har ansvar for metodevarsler på legemidler i metodevarslingsfunksjonen
 • Observatører i referansegruppen
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustrien, Medtek Norge og LabNorge)

Statens strålevern

 • Ansvar for å påse at strålevernsmessige hensyn blir ivaretatt i den generiske evalueringen av nye metoder som anvender medisinsk stråling
 • Bidrar i metodevurderinger som involverer medisinsk stråling
 • Generisk evaluering av nye metoder og anvendelser i medisinsk strålebruk er forskriftsfestet (jf. strålevernforskriftens § 39)
 • Deltar med en observatør i Bestillerforum RHF dersom metoder som anvender/erstatter medisinsk stråling skal behandles
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustrien, Medtek Norge og LabNorge)

Helsedirektoratet

 • Deltar med to medlemmer i Bestillerforum RHF
 • Ansvar for utarbeidelse og innhold i nasjonale faglige retningslinjer/krefthandlingsprogrammer
 • Overvåke finansieringssystemer
 • Deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og bransjeorganisasjonene (Legemiddelindustrien, Medtek Norge og LabNorge)

Retningslinjesekretariat/krefthandlingsprogram

 • Kan gi innspill til forslag om nasjonale metodevurderinger og metodevarsler
 • Implementerer beslutninger fra Beslutningsforum for nye metoder og retningslinjer / krefthandlingsprogrammer

Sekretariatet for Nye metoder

 • Administrativt plassert i Helse Sør-Øst RHF
 • Har sekretariatsfunksjon for systemet som helhet, Bestillerforum RHF, referansegruppen og dialogmøtene med bransjeorganisasjonene
 • Ansvar for drift av nettsiden til Nye metoder
 • Ansvar for koordinering av arbeidet med å videreutvikle Nye metoder
 • Ansvar for igangsetting og oppfølging av monitorerings- og evalueringstiltak
 • Kontakt: nyemetoder@helse-sorost.no

LIS, Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF

 • Divisjon legemidler, LIS har mandat (link; her ) fra RHFene til å forhandle pris på nye legemidler i Nye metoder og å utarbeidevilkår for bruk av legemidler som finansieres av helseforetakene.
 • I dag har LIS i hovedsak tre oppgaver i Nye metoder:

  * Gjennomfører forhandling på nye legemidler

  * Utarbeider konkurransegrunnlag slik at legemidlet kan inngå i fremtidige anbud så snart det er praktisk mulig

  *Utarbeider grunnlag for vilkår for bruk av legemidler i spesialisthelsetjenesten.

  I artikkelene Forholdet mellom Nye Metoder og anbud og LIS-anbefalinger finner du mer informasjon.
 • LIS er observatør i Bestillerforum RHF og deltar i dialogmøter mellom Nye metoder og Legemiddelindustrien (LMI)
 • Når Beslutningsforum for nye metoder har besluttet å innføre et nytt legemiddel må legemiddelet og den aksepterte prisen registreres i aktuelle databaser. Det er LIS som varsler grossist og apotek om prisendringer.  Mer detaljer om dette i artikkelen Implementering under overskriften; Når er legemidlet tilgjengelig?

Referansegruppen

 • Systemet har en referansegruppe sammensatt av representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner, profesjonsforeninger, universitetene, forskningsmiljøene, helse- og omsorgstjenesten, primærhelsetjenesten, industrien og produsenter/leverandører av metoder
 • Mandat: «forum for innspill som kan bidra til å kvalitetssikre, videreutvikle og evaluere Nye metoder (tidligere nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten)».

Bestillerforum RHF

 • Medlemmer er de fire fagdirektørene fra de regionale helseforetak og to representanter fra Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Sykehusinnkjøp HF er observatører
 • RHF-koordinatorene møter som observatører
 • Sekretariatet for Nye metoder har sekretariatsfunksjon for Bestillerforum RHF og er representert i møtene
 • Bestillerforum RHF møtes hver måned for å gå igjennom innkomne forslag, metodevarsler og andre saker
 • Prioriterer mellom forslag og metodevarsler, og beslutter hvilke forslag/metodevarsler som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres
 • Gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet
 • Bestillerforum RHF gjennomgår rapportene etter utført metodevurdering og tar stilling til om disse er klare til å sendes til beslutning i de regionale helseforetak
 • Har ansvar for å følge opp videreutviklingen av Nye metoder.

Medlemmer i Bestillerforum RHF

Forumets medlemmer er fagdirektørene i de regionale helseforetakene og to representanter fra Helsedirektoratet. Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern og Sykehusinnkjøp HF er observatører.

 • Baard-Christian Schem, fagdirektør, Helse Vest RHF, Leder
 • Jan Christian Frich, fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF
 • Geir Tollåli, fagdirektør, Helse Nord RHF
 • Henrik Sandbu, fagdirektør, Helse Midt-Norge
 • Ingvild Grendstad, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
 • Hege Wang, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Faste observatører

 • Lene Kristine Juvet, avdelingsleder, Folkehelseinstituttet 
 • Øyvind Melien, avdelingsleder, Folkehelseinstituttet
 • Kåre Birger Hagen, Fagdirektør, Folkehelseinstituttet
 • Elisabeth Bryn, seksjonssjef, Statens legemiddelverk
 • Camilla Hjelm, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
 • Ingrid Espe Heikkilä, seksjonssjef, Statens strålevern
 • Asbjørn Mack, rådgiver, Sykehusinnkjøp HF
 • Kjetil Istad, administrerende direktør, Sykehusinnkjøp HF
 • RHF-koordinatorene fra de regionale helseforetakene

Sekretariatet for Bestillerforum RHF

 • Administrativt plassert i Helse Sør-Øst RHF
 • Inngår som funksjon i sekretariatet for Nye metoder
 • Håndterer innkomne forslag og metodevarsler
 • Håndterer de oppdrag som Bestillerforum RHF gir
 • Forbereder møtene i og legger frem sakene for Bestillerforum RHF.
 • Kontakt: nyemetoder@helse-sorost.no

Beslutningsforum for nye metoder

 

 • Består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene
 • I tillegg er det en observatør fra brukerutvalgene
 • Bisittere: Sekretariat fra Helse Midt-Norge RHF, Statens legemiddelverk, de fire fagdirektørene, fagdirektørsekretariatet og helsedirektøren
 • Fatter beslutning om hvilke metoder som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten
 • Beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i hver enkelt av de fire regionene, etter gjennomgått metodevurdering, fattes ved konsensus i møte mellom de fire administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene
 • Mediekontakt: Hanne Sterten, Helse Midt-Norge RHF, mob. 404 03 225

Helseforetakene

 • Initierer og gjennomfører mini-metodevurderinger
 • Mini-metodevurderingene danner beslutningsgrunnlag for eventuell innføring av metoden på det aktuelle sykehuset
 • Sender inn forslag om nasjonale metodevurderinger
 • Bidrar med fageksperter for å understøtte arbeidet med metodevarsler og metodevurderinger nasjonalt nivå

RHF-koordinatorene

 • De regionale helseforetakene utpeker RHF-koordinatorer fra hvert RHF
 • Bistår og representerer RHFene på ulike nivå i systemet
 • Kontaktpersoner for ansatte i spesialisthelsetjenesten ved utarbeidelse av mini-metodevurderinger, eventuelt via lokale kompetansemiljøer
 • Møter som observatører i Bestillerforum RHF
 • Har samarbeidsmøter, inkludert med alle aktørene i systemet

Fagdirektørene i RHFene

 • Alle fire fagdirektører er medlemmer i Bestillerforum RHF
 • Mottar ferdigstilte metodevurderinger etter at Bestillerforum RHF har klarert at rapportene kan sendes til beslutning
 • Forbereder saker som legges frem for Beslutningsforum for nye metoder
 • Beslutningsforum har gitt fagdirektørene et selvstendig ansvar for å vurdere om en sak skal oversendes til beslutning. Dersom fagdirektørene er enige om at en aktuell metode ikke er egnet for behandling i Beslutningsforum, kan saken avgjøres av fagdirektørene. Saken vil da ikke bli videresendt til Beslutningsforum.

Den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurdering

 • Lokalisert i Folkehelseinstituttet
 • Gir metodestøtte til de lokale og regionale ressursgruppene i spesialisthelsetjenesten ved utarbeidelse av mini-metodevurderinger
 • Besvarer overordnede spørsmål om mini-metodevurderinger

Leverandører

 • Kan sende inn forslag og gi innspill til nasjonale metodevurderinger
 • Utarbeider dokumentasjon til hurtig metodevurderinger
 • Aktørene i Nye metoder har jevnlig dialogmøter med bransjeorganisasjonene for leverandørene: LMI (Legemiddelindustrien), Lab Norge og Medtek Norge (Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi)

 

Sist faglig oppdatert: 8. januar 2019