Logo for print

Hovedmeny

29. AUGUST

 

 

Fullstendig agenda for møtet publiseres her (link) ca. en uke i forkant av møtet.

 

Innspillsfrist til møtet: 16. august. Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:

  • Metodevarsel: ID2022_103 Selpercatinib (Retsevmo) som monoterapi til førstelinjebehandling av pasienter fra 12 år med avansert RET-mutert medullær skjoldbruskkjertelkreft
  • Metodevarsel: ID2022_104 Sirolimus (Hyftor) til behandling av angiofibromer assosiert med tuberøs sklerosekompleks.
  • Metodevarsel: ID2022_105 Ibrutinib (Imbruvica) til kombinasjonsbehandling i førstelinje med bendamustin og rituksimab for behandling av mantelcellelymfom (MCL) når autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt.
  • Metodevarsel: ID2022_106 Parsaclisib til behandling av voksne  med relapserende eller refraktær marginalsonelymfom (MZL).

Prosedyrer og organisatoriske tiltak:

  •  

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

  • Forslag: ID2022_065 Individuelle kostanbefalinger basert på biokjemiske undersøkelser og analyser av metabolitter som behandling for schizofreni, autisme og depresjon.
  • Metodevarsel: ID2022_076 Fotontellende CT - CT-maskin under utvikling med avansert teknologi som tar bedre CT-bilder med lavere stråledose enn dagens CT-maskiner.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.