Logo for print

Hovedmeny

​Innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten kan føre til at bruken av eksisterende metoder blir endret, og at metoder som ikke lenger anses å være virksomme blir utfaset. Nye metoder skal gi pasienter trygghet for at metoder som innføres er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet. Økt kunnskap om metoder etter en tids bruk kan føre til behov for revurdering.

I tråd med vedtatte prioriteringskriterier er det grunner til å identifisere metoder som ikke lenger oppfyller nødvendige kvalitetsmål og standarder, eller krav til kostnadseffektivitet.

Nye metoder- et system kun for metoder som aldri tidligere har blitt brukt?

Nye metoder omhandler ikke, slik navnet tilsier, kun metoder som aldri tidligere har blitt brukt. Det å slutte å bruke en metode er også en ny måte å arbeide på, og omfattes av Nye metoder.

Alle kan sende inn forslag om metoder de mener bør revurderes. Bestillerforum RHF kan gi oppdrag om metodevurdering av en metode som er i bruk.

Oppdrag ledet av  Helse Midt Norge RHF

Helse- og omsorgsdepartementet har i 2019 og 2020 gitt Helse Midt-Norge RHF oppdrag knyttet til revurdering av metoder i spesialisthelsetjenesten.

Oppdraget som Helse Midt-Norge RHF leder er delvis koblet til videreutviklingen av Nye metoder. Arbeidet er organisert som et prosjekt og har blant annet som mål å teste ut mekanismer for revurdering av behandlingsmetoder innenfor systemet Nye metoder.
Representanter fra aktørene i Nye metoder deltar i arbeidet. Referansegruppen til Nye metoder er informert om arbeidet.

En del av arbeidet har vært relatert til å høste erfaringer fra revurderingsarbeid i andre land. I oppdraget var særlig NHS (National Health Service) England pekt på og prosjektet har hatt en tett dialog med NHS. Det var planlagt et seminar om internasjonale erfaringer med revurderingsarbeid i mars 2020. Dette ble imidlertid utsatt på ubestemt tid.

Prosjektet pekte i 2019 på fem piloter, bestående av eksisterende behandlingsmetoder, som man ønsket vurdert i Nye Metoder. Blant disse fem har nå tre metoder vært behandlet i Bestillerforum RHF (status 23.06.2020). Disse er: 
ID2020_021_Akromionreseksjon ved Impingement syndrom
ID2020_022_Kirurgi ved karpaltunnelsyndrom
ID2020_032_Hysterektomi ved kraftige menstruasjonsblødninger

 

Et tilgrensende oppdrag er gitt i Oppdragsdokument 2020 :«De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, utrede og implementere ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten».
Oppstart av prosjektet ble utsatt pga Covid-19. Arbeidet ble gjenopptatt i juni. Et foreløpig mandat ble behandlet i interregionalt fagdirektør-møte 22.juni. Endelig mandat og prosjektplan vil godkjennes i august.

 

De regionale helseforetakene skal orientere Helse- og omsorgsdepartementet om status i arbeidet innen 1. november 2020.

Oppdragsdokument 2020 helse Midt-Norge RHF

Sist faglig oppdatert: 24. juni 2020