Logo for print

Hovedmeny

​Innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten kan føre til at bruken av eksisterende metoder blir endret, og at metoder som ikke lenger anses å være virksomme blir utfaset. Nye metoder skal gi pasienter trygghet for at metoder som innføres er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet. Økt kunnskap om metoder etter en tids bruk kan føre til behov for revurdering.

I tråd med vedtatte prioriteringskriterier er det grunner til å identifisere metoder som ikke lenger oppfyller nødvendige kvalitetsmål og standarder, eller krav til kostnadseffektivitet.

Nye metoder- et system kun for metoder som aldri tidligere har blitt brukt?

Nye metoder omhandler ikke, slik navnet tilsier, kun metoder som aldri tidligere har blitt brukt. Det å slutte å bruke en metode er også en ny måte å arbeide på, og omfattes av Nye metoder.

Alle kan sende inn forslag om metoder de mener bør revurderes. Bestillerforum RHF kan gi oppdrag om metodevurdering av en metode som er i bruk.

Oppdrag ledet av  Helse Midt Norge RHF

Helse- og omsorgsdepartementet har i 2019 gitt Helse Midt-Norge RHF oppdrag knyttet til revurdering av metoder i spesialisthelsetjenesten.

Oppdraget som Helse Midt-Norge RHF har fått er koblet til videreutviklingen av Nye metoder. Arbeidet er organisert som et prosjekt og har blant annet som mål å teste ut mekanismer for revurdering av behandlingsmetoder innenfor systemet Nye metoder.
Representanter fra aktørene i Nye metoder deltar i arbeidet. Referansegruppen til Nye metoder er informert om arbeidet.

De regionale helseforetakene skal orientere Helse- og omsorgsdepartementet om status i arbeidet innen 1. november 2019.

Oppdragsdokument 2019 helse Midt-Norge RHF (link)

Sist faglig oppdatert: 18. september 2019