Logo for print

Hovedmeny

Identifisering av metoder på et tidlig stadium skal bidra til at helsetjenesten står bedre forberedt til å ta imot nye metoder. Folkehelseinstituttet er tillagt et nasjonalt ansvar for å drifte en metodevarslingsfunksjon i samarbeid med alle aktørene i Nye metoder. Et metodevarsel er ingen metodevurdering, men skal gi tilstrekkelig informasjon til å kunne avgjøre om det er behov for en metodevurdering. Metodevarselet skal bidra til at en metodevurdering kan igangsettes raskt. Funksjonen vil også følge utvalgte nye metoder over tid. Metodevarsler utarbeides av Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk.

Alle metodevarslene publiseres i databasen MedNytt som administreres av Folkehelseinstituttet og er åpent tilgjengelig.  Databasen oppdateres ca ti ganger i året. I tillegg til norske metodevarsler gir databasen også lenker til metodevarsler og tidlige-metodevurderinger produsert av internasjonale samarbeidspartnere. De metodevarsler som fremmes som forslag til Bestillerforum RHF publiseres her på nyemetoder.no.

Hovedmottakere av metodevarsler er Bestillerforum RHF, helsemyndigheter, beslutningstakere og fagansvarlige og ansatte i spesialisthelsetjenesten. Utvalgte metodevarsler prioritert av Folkehelseinstituttet og/eller Statens legemiddelverk vil gå direkte som forslag til Nye metoder. Innholdet i de øvrige metodevarslene kan brukes av alle til å foreslå en nasjonal metodevurdering. I tillegg kan innholdet brukes av ansatte i helseforetakene til å foreslå og utarbeide en mini-metodevurdering.

Nye metoder skal fungere som et prioriteringsverktøy og metodevarslingsfunksjonen omfatter som de øvrige trinnene alle typer metoder, herunder legemidler, utstyr og prosedyrer.

For legemidler blir det varslet om nye virkestoff og indikasjonsutvidelser. Tidspunkt for varsling av legemidler vil kunne variere noe. Målsetningen er å varsle så tidlig som mulig både med tanke på at det skal foreligge tilstrekkelig dokumentasjon og ferdigstillelse av metodevurdering før markedsføringstillatelse. Legemiddelfirma har mulighet til å gi innspill til utforming av metodevarsel for sine metoder direkte til Statens legemiddelverk (les mer her).  Tidspunkt for varsling er ved tidspunkt rundt CE-merking for medisinsk utstyr, og ved omfattende utprøvende bruk uavhengig av type metode.

Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk identifiserer nye potensielt viktige metoder gjennom samarbeid med internasjonale aktører. I tillegg er det lagt opp til at andre, herunder leverandører og produsenter, ansatte i helsetjenesten, pasienter og pårørende kan komme med innspill og tips til metodevarslingsfunksjonen.  

De som ønsker å komme med og/eller sende innspill til metodevarslingsfunksjonen kan bruke følgende kontaktinformasjon:
 
E-post til mednytt@fhi.no eller e-post til prosjektleder for funksjonen Martin Lerner martin.lerner@fhi.no.

Sist faglig oppdatert: 30. juni 2020