Logo for print

Hovedmeny

​Definisjon av medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr er alt utstyr som fra produsentens side er ment å skulle anvendes på mennesker i den hensikt å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Også visse svangerskapsforebyggende midler, samt hjelpemidler til funksjonshemmede faller inn under definisjonen.

Medisinsk utstyr er nærmere definert i Forskrift om medisinsk utstyr §1-5 a (lovdata.no). Noe medisinsk utstyr kan ligge i grenseflaten mot andre produktområder. De vanligste er:

  • legemidler
  • kosmetikk
  • biocider
  • maskiner
  • personlig verneutstyr
  • produkter til avansert terapi

For mer informasjon se her (link).

 

Veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder

Aktørene i og utenfor systemet Nye metoder har samarbeidet om å formulere veiledende kriterier for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder i et dokument.

Dokumentet skal være en støtte på flere trinn i prosessen for å gi veiledning om hvilke metoder som er aktuelle for metodevurdering innenfor medisinsk utstyr. De veiledende kriteriene vil kunne brukes av forslagsstillere (spesialisthelsetjenesten, pasienter, industrien, etc.), av Folkehelseinstituttet i utarbeidelse av metodevarsler og i egnethetsvurdering, av Bestillerforum RHF ved prioritering av metodevurdering på nasjonalt nivå og av sykehusene ved prioritering av mini-metodevurderinger på lokalt nivå.

De veiledende kriteriene vil bli implementert i relevante sammenhenger; dvs. publisert på hjemmesiden nyemetoder.no, tas inn i berørte dokumenter (forslagsskjema, innspillskjemaer, nettsiden minimetodevurdering.no, etc.), understøtte saksbehandling forut for og i møtene i Bestillerforum RHF m.v. Erfaringene med de veiledende kriteriene vil etter en viss tid bli evaluert i dialog med aktører og brukere (etter ca. 1 år, evt. etter at et visst antall saker er vurdert).

Vennligst se link til det veiledende dokumentet her.

 

Sist faglig oppdatert: 28. juli 2017