Logo for print

Hovedmeny

Beslutninger basert på nasjonale metodevurderinger fattes av de regionale helseforetakene i Beslutningsforum for nye metoder. Beslutninger basert på mini-metodevurderinger fattes lokalt i helseforetakene. De regionale helseforetakene og helseforetakene har interne prosesser og rutiner for å implementere beslutninger.

De ansatte i spesialisthelsetjenesten skal bruke metoder i samsvar med de beslutninger som tas på ulike nivåer i systemet.

Beslutningene fra Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med nasjonale faglige retningslinjer som Helsedirektoratet har ansvar for

Når er legemidlet tilgjengelig?


Når Beslutningsforum for nye metoder har besluttet å innføre et nytt legemiddel må legemiddelet og den aksepterte prisen registreres i aktuelle databaser. Det er Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler (LIS) som varsler grossist og apotek om prisendringer. Grossistene må få informasjon om pris for blant annet å kunne planlegge innkjøp og lagerbeholdning, samt oppdatere prisfiler til apotekene.

Apotekene oppdaterer sitt vare- og prissystem til fast tidspunkt to ganger i måneden. Dette skjer 1. og 15. hver måned. Tidslinjen for prisoppdateringen er avhengig av om legemiddelet er et såkalt sykehus- eller et H-reseptlegemiddel.

Sykehuslegemidler:

Sykehusapotekene forsyner norske sykehus med sykehuslegemidler. Eksempel på et sykehuslegemiddel kan være smertestillende som gis i forbindelse med operasjon, eller infusjon som gis på poliklinikken i forbindelse med kreftbehandling. Alle landets sykehusapotek har Alliance Healthcare Norge AS som grossist og distributør av sykehuslegemidler.


Fig: Tidslinje for sykehuslegemidler

LIS varsler grossist og apotek straks beslutning i Beslutningsforum for nye metoder foreligger. Prosessen fram til nytt legemiddel og akseptert pris er registrert i apotekene tar normalt 2-15 dager, avhengig av hvordan møtet i Beslutningsforum for nye metoder sammenfaller med de faste tidspunktene for oppdatering i apotekenes vare- og prissystem (1. og 15. hver måned). Legemiddelet er først tilgjengelig for bruk i spesialisthelsetjenesten når den aksepterte prisen er oppdatert i apotekenes vare- og prissystem.

H-reseptlegemidler:

Alle private apotek har Norsk Medisinaldepot AS (NMD) som grossist og distributør av Helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler), mens Alliance Healthcare Norge AS er grossist og distributør av H-reseptlegemidler til publikumsavdelingene i Sykehusapotekene. Eksempel på et H-reseptlegemiddel er en injeksjon som pasienten kan administrere selv i forbindelse med revmatisk sykdom. For distribusjon av H-reseptlegemiddel har de regionale helseforetakene og Apotekforeningen inngått en avtale om oppgjør. Avtalen sier at Apotekforeningen skal varsles 25 dager før ikrafttredelse av ny pris.

 

Fig: Tidslinje for H-reseptlegemidler

LIS varsler grossist og apotek straks beslutning i Beslutningsforum for nye metoder foreligger. Prosessen fram til nytt produkt og ny akseptert pris er oppdatert i apotekenes systemer tar normalt 25-28 dager, avhengig av hvordan møtet i Beslutningsforum for nye metoder sammenfaller med de faste tidspunktene for oppdatering i apotekenes vare- og prissystem (1. og 15. hver måned). Legemiddelet er først tilgjengelig for bruk i spesialisthelsetjenesten når den aksepterte prisen er oppdatert i apotekenes vare- og prissystem.

Sist faglig oppdatert: 31. januar 2020