Logo for print

Hovedmeny

Beslutninger basert på nasjonale metodevurderinger fattes av de regionale helseforetakene i Beslutningsforum for nye metoder. Beslutninger basert på mini-metodevurderinger fattes lokalt i helseforetakene. De regionale helseforetakene og helseforetakene har interne prosesser og rutiner for å implementere beslutninger.

De ansatte i spesialisthelsetjenesten skal bruke metoder i samsvar med de beslutninger som tas på ulike nivåer i systemet.

Beslutningene fra Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med nasjonale faglige retningslinjer som Helsedirektoratet har ansvar for

Når er legemidlet tilgjengelig?

Når Beslutningsforum for nye metoder har besluttet å innføre et nytt legemiddel må legemiddelet og den aksepterte prisen registreres i aktuelle databaser. Det er Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) som varsler grossist og apotek om prisendringer. 

Apotekene oppdaterer sitt vare- og prissystem til fast tidspunkt to ganger i måneden. Tidslinjen for prisoppdateringen er avhengig av om legemiddelet er et såkalt sykehus- eller et H-reseptlegemiddel. Se mer informasjon i artikkeln "Forholdet mellom Nye metoder og anskaffelser" (link).

Sist faglig oppdatert: 21. april 2021