Logo for print

Hovedmeny

Hvorfor et system som Nye metoder?

 Systemet er etablert for å:

 • Gi pasienter trygghet for at de metoder som innføres er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet
 • Understøtte likeverdig og rask tilgang til nye og innovative metoder
 • Demonstrere merverdien av nye metoder sammenliknet med eksisterende behandling
 • Bidra til at metoder som ikke lenger anses å være tilfredsstillende blir utfaset
 • Fremskaffe et kvalitetssikret grunnlag for beslutninger, prioriteringer og ressursbruk
 • Tydeliggjøre og understøtte beslutningsprosesser og -nivåer.
 • Gi transparente beslutninger

Hvordan arbeider Nye metoder?

Nye metoder er basert på et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene, helseforetakene (sykehusene), Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Statens Strålevern og Helsedirektoratet.

Det er utviklet arenaer for dialog med brukere blant annet gjennom en bredt sammensatt Referansegruppe og en brukerrepresentant i det nasjonale beslutningsorganet, Beslutningsforum for nye metoder. Det pågår et videreutviklingsarbeid med målsetning om ytterligere å forsterke brukermedvirkningen i Nye metoder, blant annet i arbeidet med å gjennomføre metodevurderinger. 

Utarbeidelse av metodevurderinger er en sentral oppgave for Nye metoder. I en metodevurdering blir en metodes effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet systematisk vurdert og den eventuelle merverdi av metoden sammenliknet med en annen metode, fortrinnsvis den eksisterende standardbehandling, blir karakterisert. I tillegg kan andre forhold som organisasjonsmessige konsekvenser, juridiske og etiske spørsmål bli belyst. Metodevurderingene utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for beslutninger om eventuell innføring eller utfasing av metoder.

Her på hjemmesiden, nyemetoder.no, kan alle følge med på det som skjer i systemet og de enkelte metodene som behandles. Nye metoder er åpent for forslag og innspill fra alle. Til sekretariatet for Nye metoder kan alle henvende seg ved spørsmål, og ved behov få sin problemstilling kanalisert videre.

En såkalt metodevarslingsfunksjon er bygget opp for å fremskaffe oversikt over nye, ventede metoder på et tidlig tidspunkt, slik at prosessene for en eventuell innføring kan forberedes på en god måte.

Nye metoder har dialog og tett samarbeid med Sykehusinnkjøp HF for å sikre en hensiktsmessig samordning av prosessene for metodevurdering og innkjøp. Her pågår det ulike typer arbeid for å forbedre og videreutvikle samordningen.

Helsedirektoratet har ansvaret for å utarbeide og oppdatere nasjonale faglige retningslinjer og handlingsprogrammer. Beslutningene som fattes på nasjonalt nivå blir implementert i relevante nasjonale faglige retningslinjer.

Nye metoder arbeider kontinuerlig med å forbedre og effektivisere sine prosesser, og starter opp arbeidet med de enkelte saker så tidlig det er mulig og hensiktsmessig.

 

Det er laget en kort presentasjon av Nye metoder (pdf)

Nye metoder - et prioriteringsverktøy

Prioritering kom på den politiske agendaen  i løpet av 1980-tallet. Det var et økende misforhold mellom hva som var medisinsk teknisk mulig og ressurser til rådighet. Dette er blant annet redegjort for i tre statlige utredninger, NOU: er, fra henholdsvis 1987, 1997 og 2014. I 2015 kom også rapporten «På ramme alvor» fra en arbeidsgruppe (Magnussen et. al.) nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Stortingsmeldingen «Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering» Meld. St. 34 (2015–2016) ble fremlagt i juni 2016.

Et viktig bakteppe for etableringen av Nye metoder var erkjennelsen av varierende eller manglende praksis for vurdering av metoder for innføring eller utfasing i sykehusene. Det var også ulik praksis eller fravær av beslutningsprosesser rundt om i landet.

Antallet metoder som potensielt sett kan tilbys er stort. Pasienten skal få behandling og hvordan få mest mulig helse ut av ressursene som settes inn? Det handler om kunnskapsbaserte vurderinger og kvalifiserte prioriteringer.

Nye metoder som system videreutvikles fortløpende i tråd med gjeldende prioriteringskriterier vedtatt av Stortinget:

 • Nytte
 • Ressursbruk
 • Alvorlighet

Skal vi ta i bruk nye metoder uten å vurdere merverdien sammenliknet med det vi bruker i dag vil vi ikke vite hva vi egentlig får, kostnadene kan bli urimelig høye, og det kan få utilsiktede virkninger for pasientgrupper.

Rammebetingelsene for systemet

 • Beslutning skal fattes  i tråd med gjeldende prioriteringskriterier.
 • Beslutningene skal være basert på transparente metodevurderinger og dokumentasjon, og sikre kunnskapsbasert praksis gjennom bruk av anerkjent metodikk for metodevurdering
 • Systemet skal være i tråd med helseforetakenes tillagte ansvar, og skal gjennomføres innenfor dagens ressursrammer og finansieringssystem
 • Aktørenes ansvarsforhold blir ikke endret

Prosesskart

 Last ned prosesskartet her.

Systembeskrivelse - et bakgrunnsdokument

I forbindelse med etableringen av Nye metoder, tidligere «Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten», i 2013 utarbeidet alle aktørene en felles systembeskrivelse.

Nye metoder har utviklet seg siden systembeskrivelsen ble laget, og den kan således kun brukes som et bakgrunnsdokument for etableringen.  Informasjonen som presenteres under "Om systemet" her på nettsidene inneholder oppdaterte beskrivelser av Nye metoder som system. Den som ønsker å se på bakgrunnsdokumentet fra 2013, finner systembeskrivelsen her (norsk). Det finnes også en engelsk versjon.

Sist faglig oppdatert: 5. mars 2020