Logo for print

Hovedmeny

​​​

 

 

Bakgrunn: Hvorfor har vi Nye metoder?https://nyemetoder.no/om-systemet/bakgrunn-hvorfor-har-vi-nye-metoderBakgrunn: Hvorfor har vi Nye metoder?De regionale helseforetakene har ansvar for Nye metoder, et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Nye metoder er et prioriteringsverktøy.87Artikkel
Beslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderingerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/beslutninger-lokalt-i-helseforetakene-og-mini-metodevurderingerBeslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderingerNye metoder omfatter også mini-metodevurderinger og beslutninger lokalt i helseforetakene. På noen områder er det ikke behov for nasjonale beslutninger. Nasjonale beslutninger overstyrer lokale. 1623Artikkel
Beslutningsforum for nye metoder og nasjonale beslutningerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/beslutningsforum-for-nye-metoder-og-nasjonale-beslutningerBeslutningsforum for nye metoder og nasjonale beslutningerI Nye metoder er det Beslutningsforum for nye metoder som fatter beslutninger om innføring eller utfasing av metoder på nasjonalt nivå. Her finner du mer informasjon om grunnlaget for beslutninger og sammensetningen av Beslutningsforum.1668Artikkel
Bestillerforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/bestillerforum-for-nye-metoderBestillerforum for nye metoderBestillerforum for nye metoder beslutter hvilke metoder som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Her finner du mer informasjon om Bestillerforum, samt sakspapirer og protokoll fra møtene.1697Artikkel
Besøksstatistikk og informasjonskapslerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/besoksstatistikk-og-informasjonskapslerBesøksstatistikk og informasjonskapslerDette nettstedet benytter informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.211Artikkel
Fageksperterhttps://nyemetoder.no/om-systemet/fageksperterFageksperterFagpersoner har viktige oppgaver og roller i Nye metoder. De kan f.eks. sende inn forslag, komme med innspill og være involvert i arbeidet med metodevurderinger. I Nye metoder omtales de fagpersoner som deltar i metodevurderingsarbeid som «fageksperter».1561Artikkel
Finansiering av legemidler i spesialisthelsetjenestenhttps://nyemetoder.no/om-systemet/finansiering-av-legemidler-i-spesialisthelsetjenestenFinansiering av legemidler i spesialisthelsetjenestenInformasjon om finansiering av legemiddelbehandling, helseforetaksfinansierte legemidler og forskriving på H-resept. I tillegg informasjon om finansieringssystemet, rammeverket for bruk utenfor godkjent indikasjon og retningslinjen for bruk før MT.161Artikkel
Forholdet mellom Nye Metoder og anskaffelserhttps://nyemetoder.no/om-systemet/forholdet-mellom-nye-metoder-og-anskaffelserForholdet mellom Nye Metoder og anskaffelserSykehusinnkjøp HF er et innkjøpsorgan for spesialisthelsetjenesten og har flere oppgaver i relasjon til Nye metoder. I denne artikkelen beskrives oppgaver knyttet til Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) sin rolle i forbindelse med legemidler. 580Artikkel
For leverandørerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/for-leverandorerFor leverandørerLeverandører kan sende inn forslag, og gi innspill på forslag/metodevarsler. Leverandørene utarbeider også dokumentasjon til hurtige metodevurderinger. 40Artikkel
Forslag om nasjonale metodevurderingerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/forslag-om-nasjonale-metodevurderingerForslag om nasjonale metodevurderingerAlle kan sende inn forslag om metodevurdering av metoder som de mener er relevante for innføring i spesialisthelsetjenesten. Alle kan også sende inn forslag om revurdering av metoder som er i bruk. Her finner du forslagsskjema og informasjon.1695Artikkel
Genterapeutiske legemidlerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/genterapeutiske-legemidlerGenterapeutiske legemidlerStortinget har vedtatt flere endringer i bioteknologiloven og fra 1. juli 2020 endres bioteknologilovens bestemmelser om genterapi. 749Artikkel
Hvem gjør hvahttps://nyemetoder.no/om-systemet/hvem-gjor-hvaHvem gjør hvaNye metoder involverer mange aktører.89Artikkel
Høringhttps://nyemetoder.no/om-systemet/horingHøringFullstendig metodevurdering om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes". Høringsfristen er nå gått ut.1079Artikkel
Implementeringhttps://nyemetoder.no/om-systemet/implementeringImplementeringDe regionale helseforetakene og helseforetakene implementer beslutninger. Beslutningene fra Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med nasjonale faglige retningslinjer. For at et legemiddel skal være tilgjengelig må prisen være registret. 96Artikkel
Innspill til metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/innspill-til-metoderInnspill til metoderEn metode går gjennom flere faser før det fattes en nasjonal beslutning. Alle har anledning til å komme med innspill. Her får du informasjon om hvordan du finner metoder og gir innspill i ulike faser i prosessen.1696Artikkel
Internasjonalt samarbeidhttps://nyemetoder.no/om-systemet/internasjonalt-samarbeidInternasjonalt samarbeidNorge er ikke alene om å etablere systemer for innføring av nye metoder. Rundt om i verden pågår tilsvarende arbeid og landene samarbeider i ulike konstellasjoner. I WHO, EU og i de nordiske landene pågår ulike prosjekter. 408Artikkel
Kommunikasjonhttps://nyemetoder.no/om-systemet/kommunikasjonKommunikasjonPå nyemetoder.no finner du tilgjengelig informasjon om alle metoder i systemet fra forslag til beslutning. Nye metoder sender også jevnlig ut nyhetsbrev. For å bidra til åpen og god kommunikasjon er det laget en kommunikasjonsstrategi for Nye metoder.1026Artikkel
Medisinsk utstyrhttps://nyemetoder.no/om-systemet/medisinsk-utstyrMedisinsk utstyrNye metoder inkluderer, for uten legemiddelindikasjoner, også medisinsk utstyr, medisinske og kirurgiske prosedyrer og diagnostiske tester. 577Artikkel
Metodevarslinghttps://nyemetoder.no/om-systemet/metodevarslingMetodevarslingMetodevarsler utarbeides av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Statens legemiddelverk. De kan fremmes som forslag til Bestillerforum RHF og fungere som utgangspunkt for mini-metodevurderinger. 165Artikkel
Metodevurderingerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/metodevurderingerMetodevurderingerI Norge benyttes ulike typer metodevurderinger som beslutningsgrunnlag og arbeidet foregår på nasjonalt nivå eller lokalt nivå (mini-metodevurderinger)91Artikkel
Nasjonale faglige retningslinjerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/retningslinjerNasjonale faglige retningslinjer97Artikkel
Monitoreringhttps://nyemetoder.no/om-systemet/monitoreringMonitoreringMonitorering av nye metoder gjøres på to plan. Det monitoreres på overordnet nivå og på enkeltmetoder. Alle metoder som har fått en beslutning i Beslutningsforum for nye metoder følges med på med hensyn til omfang av bruk og kostnader.396Artikkel
Pasient- og brukermedvirkninghttps://nyemetoder.no/om-systemet/pasient-og-brukermedvirkningPasient- og brukermedvirkningPasient- og brukermedvirkning ivaretas på flere måter i Nye metoder, og det arbeides fortløpende med å styrke denne medvirkningen ytterligere. 479Artikkel
Rammeverk for legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon i spesialisthelsetjenestenhttps://nyemetoder.no/om-systemet/rammeverk-for-legemiddelbehandling-utenfor-godkjent-indikasjon-i-spesialisthelsetjenestenRammeverk for legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon i spesialisthelsetjenestenDet er etablert et felles, nasjonalt rammeverk i spesialisthelsetjenesten for beslutning og finansiering av legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon.1524Artikkel
Referansegrupper for Nye metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/referansegrupper-for-nye-metoderReferansegrupper for Nye metoderNye metoder har to referansegrupper, en referansegruppe for legemidler og en referansegruppe for ikke-legemidler. Referansegruppene skal være rådgivende og jobbe på overordnet strategisk nivå.1715Artikkel
Retningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse (compassionate use)https://nyemetoder.no/om-systemet/retningslinje-for-bruk-av-nye-legemidler-for-markedsforingstillatelse-compassionate-useRetningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse (compassionate use)For nye legemidler uten markedsføringstillatelse (MT), som er oppført på nasjonal liste skal det inngås en nasjonal standardavtale før behandlingsstart. 673Artikkel
Revurdering og utfasinghttps://nyemetoder.no/om-systemet/revurdering-og-utfasingRevurdering og utfasingNy kunnskap om metoder fører til behov for revurdering. Det å slutte å gjøre som man har gjort tidligere er også definert som en ny måte å arbeide på i Nye metoder.1006Artikkel
Sentrale begreper og definisjonerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/sentrale-begreper-og-definisjonerSentrale begreper og definisjoner90Artikkel
Spørsmål og svar om Nye metoder og Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/om-systemet/sporsmal-og-svar-om-nye-metoder-og-beslutningsforumSpørsmål og svar om Nye metoder og BeslutningsforumLurer du på hvorfor Beslutningsforum noen ganger ikke kan innføre ny medisin? Eller hvem som egentlig bestemmer? Her finner du vanlige spørsmål og svar om Beslutningsforum og systemet Nye metoder.1694Artikkel
Tidsfrister og møtedatoerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/tidsfrister-og-motedatoerTidsfrister og møtedatoerOversikt over møtedatoer og viktige frister for 202339Artikkel
Unntaksordninghttps://nyemetoder.no/om-systemet/unntaksordningUnntaksordningMetoder som er til vurdering skal som hovedregel ikke tas i bruk i norske sykehus. De regionale fagdirektørene har utarbeidet to prosedyrer for unntak fra bestemmelsen, en for grupper av pasienter og en for enkeltpasienter. 272Artikkel
Videreutvikling av Nye metoder - oppfølging etter evalueringenhttps://nyemetoder.no/om-systemet/videreutvikling-av-nye-metoder-oppfolging-etter-evalueringenVidereutvikling av Nye metoder - oppfølging etter evalueringenNye metoder jobber kontinuerlig med forbedring av systemet innenfor de rammene som er gitt og det er allerede gjort mange forbedringer siden starten. Nå følges evalueringen og de oppdragene som er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet opp.1578Artikkel
Verktøystøtte for Nye metoder - videreføring av arbeid i 2022https://nyemetoder.no/om-systemet/verktoystotte-for-nye-metoder-videreforing-av-arbeid-i-2022Verktøystøtte for Nye metoder - videreføring av arbeid i 2022Prosjekt med formål om å foreslå løsninger på kort og lang sikt for ny verktøystøtte for Nye metoder. 1263Artikkel
Webinarserie om Nye metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/webinarserie-om-nye-metoderWebinarserie om Nye metoderNye metoder planlegger å gjennomføre flere webinarer hvor målet er å øke kunnskapen om Nye metoder. Her finner du webinarer, samt en presentasjon om Nye metoder og prioritering i spesialisthelsetjenesten som er på engelsk.1380Artikkel

Sist faglig oppdatert: 27. juni 2022