Logo for print

Hovedmeny

​​​

 

 

Bakgrunn: Hvorfor har vi Nye metoder?https://nyemetoder.no/om-systemet/bakgrunn-hvorfor-har-vi-nye-metoderBakgrunn: Hvorfor har vi Nye metoder?De regionale helseforetakene har ansvar for Nye metoder, et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Nye metoder er et prioriteringsverktøy.87Artikkel
Beslutninger på to nivå og Beslutningsforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/beslutninger-pa-to-niva-og-beslutningsforum-for-nye-metoderBeslutninger på to nivå og Beslutningsforum for nye metoderBeslutninger kan tas på to nivå i Nye metoder; nasjonalt eller lokalt. Her gis utdypende informasjon om beslutningsprosessene, inklusive kriterier og sammensetningen til Beslutningsforum for nye metoder. Oversikt over beslutninger finner du på flere måter374Artikkel
Besøksstatistikk og informasjonskapslerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/besoksstatistikk-og-informasjonskapslerBesøksstatistikk og informasjonskapslerSlik benytter vi besøksstatistikk og informasjonskapsler på nyemetoder.no211Artikkel
Finansiering av legemidler i spesialisthelsetjenestenhttps://nyemetoder.no/om-systemet/finansiering-av-legemidler-i-spesialisthelsetjenestenFinansiering av legemidler i spesialisthelsetjenestenInformasjon om finansiering av legemiddelbehandling, helseforetaksfinansierte legemidler og forskriving på H-resept. I tillegg informasjon om finansieringssystemet, rammeverket for bruk utenfor godkjent indikasjon og retningslinjen for bruk før MT.161Artikkel
Forholdet mellom Nye Metoder og anskaffelserhttps://nyemetoder.no/om-systemet/forholdet-mellom-nye-metoder-og-anskaffelserForholdet mellom Nye Metoder og anskaffelserSykehusinnkjøp HF er et innkjøpsorgan for spesialisthelsetjenesten og har flere oppgaver i relasjon til Nye metoder. I denne artikkelen beskrives oppgaver knyttet til Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) sin rolle i forbindelse med legemidler. 580Artikkel
For leverandørerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/for-leverandorerFor leverandørerLeverandører kan sende inn forslag, og gi innspill på forslag/metodevarsler. Leverandørene utarbeider også dokumentasjon til hurtige metodevurderinger. 40Artikkel
Forslagsprosesser og Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/om-systemet/forslagsprosesser-og-bestillerforum-rhfForslagsprosesser og Bestillerforum RHFAlle kan levere inn et forslag på en metode de ønsker vurdert på nasjonalt nivå. Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan også ta initiativ til en mini-metodevurdering lokalt på sitt sykehus. 94Artikkel
Genterapeutiske legemidlerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/genterapeutiske-legemidlerGenterapeutiske legemidlerStortinget har vedtatt flere endringer i bioteknologiloven og fra 1. juli 2020 endres bioteknologilovens bestemmelser om genterapi. 749Artikkel
Hvem gjør hvahttps://nyemetoder.no/om-systemet/hvem-gjor-hvaHvem gjør hvaNye metoder involverer mange aktører.89Artikkel
Høringhttps://nyemetoder.no/om-systemet/horingHøringFullstendig metodevurdering om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes". Høringsfristen er nå gått ut.1079Artikkel
Implementeringhttps://nyemetoder.no/om-systemet/implementeringImplementeringDe regionale helseforetakene og helseforetakene implementer beslutninger. Beslutningene fra Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med nasjonale faglige retningslinjer. For at et legemiddel skal være tilgjengelig må prisen være registret. 96Artikkel
Internasjonalt samarbeidhttps://nyemetoder.no/om-systemet/internasjonalt-samarbeidInternasjonalt samarbeidNorge er ikke alene om å etablere systemer for innføring av nye metoder. Rundt om i verden pågår tilsvarende arbeid og landene samarbeider i ulike konstellasjoner. I WHO, EU og i de nordiske landene pågår ulike prosjekter. 408Artikkel
Klinikerinvolveringhttps://nyemetoder.no/om-systemet/klinikerinvolveringKlinikerinvolveringKlinikere og fagmiljø har viktige oppgaver og roller i Nye metoder. Klinikere kan f.eks. sende inn forslag, komme med innspill og være involvert i arbeidet med metodevurderinger som fageksperter. 1561Artikkel
Kommunikasjonhttps://nyemetoder.no/om-systemet/kommunikasjonKommunikasjonPå nyemetoder.no finner du tilgjengelig informasjon om alle metoder i systemet fra forslag til beslutning. Nye metoder sender også jevnlig ut nyhetsbrev. For å bidra til åpen og god kommunikasjon er det laget en kommunikasjonsstrategi for Nye metoder.1026Artikkel
Medisinsk utstyrhttps://nyemetoder.no/om-systemet/medisinsk-utstyrMedisinsk utstyrNye metoder inkluderer, for uten legemiddelindikasjoner, også medisinsk utstyr, medisinske og kirurgiske prosedyrer og diagnostiske tester. 577Artikkel
Metodevarslinghttps://nyemetoder.no/om-systemet/metodevarslingMetodevarslingMetodevarsler utarbeides av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Statens legemiddelverk. De kan fremmes som forslag til Bestillerforum RHF og fungere som utgangspunkt for mini-metodevurderinger. 165Artikkel
Metodevurderingerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/metodevurderingerMetodevurderingerI Norge benyttes ulike typer metodevurderinger som beslutningsgrunnlag og arbeidet foregår på lokalt eller nasjonalt nivå. 91Artikkel
Nasjonale faglige retningslinjerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/retningslinjerNasjonale faglige retningslinjer97Artikkel
Monitoreringhttps://nyemetoder.no/om-systemet/monitoreringMonitoreringMonitorering av nye metoder gjøres på to plan. Det monitoreres på overordnet nivå og på enkeltmetoder. Alle metoder som har fått en beslutning i Beslutningsforum for nye metoder følges med på med hensyn til omfang av bruk og kostnader.396Artikkel
Pasient- og brukermedvirkninghttps://nyemetoder.no/om-systemet/pasient-og-brukermedvirkningPasient- og brukermedvirkningPasient- og brukermedvirkning ivaretas på flere måter i Nye metoder, og det arbeides fortløpende med å styrke denne medvirkningen ytterligere. 479Artikkel
Rammeverk for legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon i spesialisthelsetjenestenhttps://nyemetoder.no/om-systemet/rammeverk-for-legemiddelbehandling-utenfor-godkjent-indikasjon-i-spesialisthelsetjenestenRammeverk for legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon i spesialisthelsetjenestenDet er etablert et felles, nasjonalt rammeverk i spesialisthelsetjenesten for beslutning og finansiering av legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon.1524Artikkel
Retningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse (compassionate use)https://nyemetoder.no/om-systemet/retningslinje-for-bruk-av-nye-legemidler-for-markedsforingstillatelse-compassionate-useRetningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse (compassionate use)For nye legemidler uten markedsføringstillatelse (MT), som er oppført på nasjonal liste skal det inngås en nasjonal standardavtale før behandlingsstart. 673Artikkel
Revurdering og utfasinghttps://nyemetoder.no/om-systemet/revurdering-og-utfasingRevurdering og utfasingNy kunnskap om metoder fører til behov for revurdering. Det å slutte å gjøre som man har gjort tidligere er også definert som en ny måte å arbeide på i Nye metoder.1006Artikkel
Sentrale begreper og definisjonerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/sentrale-begreper-og-definisjonerSentrale begreper og definisjoner90Artikkel
Tidsfrister og møtedatoerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/tidsfrister-og-motedatoerTidsfrister og møtedatoerOversikt over møtedatoer og viktige frister for 2021 og 202239Artikkel
Unntaksordninghttps://nyemetoder.no/om-systemet/unntaksordningUnntaksordningMetoder som er til vurdering skal, som hovedregel ikke tas i bruk i norske sykehus. De regionale fagdirektørene beskriver her prosedyren for unntak fra bestemmelsen. 272Artikkel
Videreutvikling av Nye metoder - oppfølging etter evalueringenhttps://nyemetoder.no/om-systemet/videreutvikling-av-nye-metoder-oppfolging-etter-evalueringenVidereutvikling av Nye metoder - oppfølging etter evalueringenNye metoder jobber kontinuerlig med forbedring av systemet innenfor de rammene som er gitt og det er allerede gjort mange forbedringer siden starten. Nå følges evalueringen og de oppdragene som er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet opp.1578Artikkel
Verktøystøtte for Nye metoder - videreføring av arbeid i 2022https://nyemetoder.no/om-systemet/verktoystotte-for-nye-metoder-videreforing-av-arbeid-i-2022Verktøystøtte for Nye metoder - videreføring av arbeid i 2022Prosjekt med formål om å foreslå løsninger på kort og lang sikt for ny verktøystøtte for Nye metoder. 1263Artikkel
Webinarserie om Nye metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/webinarserie-om-nye-metoderWebinarserie om Nye metoderNye metoder planlegger å gjennomføre flere webinarer hvor målet er å øke kunnskapen om Nye metoder. Her finner du webinarer, samt en presentasjon om Nye metoder og prioritering i spesialisthelsetjenesten som er på engelsk.1380Artikkel

Sist faglig oppdatert: 27. juni 2022