Logo for print

Hovedmeny

​​​

 

 

Bakgrunn, formål og prosesskart https://nyemetoder.no/om-systemet/bakgrunn-formal-og-prosesskart-Bakgrunn, formål og prosesskart 87
Beslutninger på to nivåhttps://nyemetoder.no/om-systemet/beslutninger-pa-to-nivaBeslutninger på to nivåBeslutninger kan tas på to nivå i Nye metoder; nasjonalt eller lokalt. Her gis utdypende informasjon om beslutningsprosessene, inklusive kriterier og sammensetningen til Beslutningsforum for nye metoder. Oversikt over beslutninger finner du på flere måter374
Besøksstatistikk og informasjonskapslerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/besoksstatistikk-og-informasjonskapslerBesøksstatistikk og informasjonskapslerSlik benytter vi besøksstatistikk og informasjonskapsler på nyemetoder.no211
Bruk av metoder som er til metodevurdering. Prosedyre for unntak.https://nyemetoder.no/om-systemet/bruk-av-metoder-som-er-til-metodevurdering-prosedyre-for-unntakBruk av metoder som er til metodevurdering. Prosedyre for unntak.Metoder som er til vurdering skal, som hovedregel ikke tas i bruk i norske sykehus. De regionale fagdirektørene beskriver her prosedyren for unntak fra bestemmelsen. 272
Fageksperter i Nye metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/fageksperter-i-nye-metoderFageksperter i Nye metoderNye metoder legger til grunn at fageksperter har viktige oppgaver og roller. Fagekspertene kan f.eks. sende inn forslag, komme med innspill og være involvert i utarbeidelsen av metodevurderinger. Her beskrives noen av oppgavene og rollene i mer detalj.392
Finansiering i spesialisthelsetjenesten https://nyemetoder.no/om-systemet/finansiering-i-spesialisthelsetjenesten-Finansiering i spesialisthelsetjenesten Overordnet om finansieringssystemet og spesifikk informasjon om finansiering av ny legemiddelbehandling161
For leverandørerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/for-leverandorerFor leverandørerLeverandører kan sende inn forslag, og gi innspill på forslag/metodevarsler som gjelder deres metode. Leverandørene utarbeider også dokumentasjon til hurtige metodevurderinger. 40
Forslagsprosesser og Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/om-systemet/forslagsprosesser-og-bestillerforum-rhfForslagsprosesser og Bestillerforum RHFAlle kan levere inn et forslag på en metode de ønsker vurdert på nasjonalt nivå. Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan også ta initiativ til en mini-metodevurdering lokalt på sitt sykehus. 94
Hvem gjør hvahttps://nyemetoder.no/om-systemet/hvem-gjor-hvaHvem gjør hvaNye metoder involverer mange aktører.89
Implementeringhttps://nyemetoder.no/om-systemet/implementeringImplementeringDe regionale helseforetakene og helseforetakene implementer beslutninger. Beslutningene fra Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med nasjonale faglige retningslinjer. For at et legemiddel skal være tilgjengelig må prisen være registret. 96
Internasjonalt samarbeidhttps://nyemetoder.no/om-systemet/internasjonalt-samarbeidInternasjonalt samarbeidI Norge er vi ikke alene om å etablere systemer for innføring av nye metoder. Rundt om i verden, inklusive i Norden, pågår tilsvarende arbeid og landene samarbeider i ulike konstellasjoner. I EU og WHO pågår ulike prosjekter. 408
Metodevarslinghttps://nyemetoder.no/om-systemet/metodevarslingMetodevarslingMetodevarsler utarbeides av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Statens legemiddelverk. De kan fremmes som forslag til Bestillerforum RHF og fungere som utgangspunkt for mini-metodevurderinger. 165
Metodevurderingerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/metodevurderingerMetodevurderingerI Norge benyttes tre typer av metodevurderinger; mini-metodevurderinger, hurtige metodevurderinger og fullstendige metodevurderinger. Arbeidet foregår på lokalt eller nasjonalt nivå. 91
Monitorering av metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/monitorering-av-metoderMonitorering av metoderMetoder som har fått en beslutning monitorers. Alle kan følge med på bruken. Grafer publiseres på hver enkelt metode og oppdateres jevnlig.396
Nasjonale faglige retningslinjerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/retningslinjerNasjonale faglige retningslinjer97
Nyhetsbrevhttps://nyemetoder.no/om-systemet/nyhetsbrevNyhetsbrev300
Nøkkeltall og statistikkhttps://nyemetoder.no/om-systemet/nokkeltall-og-statistikkNøkkeltall og statistikkTrinnene i Nye metoder monitorers fortløpende. Ved å klikke på lenkene under kan du få oversikter over nøkkeltall og statistikk. Listene oppdateres periodevis.302
Pasient- og brukermedvirkninghttps://nyemetoder.no/om-systemet/pasient-og-brukermedvirkningPasient- og brukermedvirkningPasient- og brukermedvirkning ivaretas på flere måter i Nye metoder, og det arbeides fortløpende med å styrke denne medvirkningen ytterligere. 479
Sentrale begreper og definisjonerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/sentrale-begreper-og-definisjonerSentrale begreper og definisjoner90
Utfasing av eksisterende metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/utfasing-av-eksisterende-metoderUtfasing av eksisterende metoder93
Viktige datoer og fristerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/viktige-datoer-og-fristerViktige datoer og fristerOversikt over møtedatoer og frister høsten 2017.39

Sist faglig oppdatert: 4. juli 2016

skriv ut del på facebook del på twitter