Logo for print

Hovedmeny

​​​

 

 

Bakgrunn: Hvorfor har vi Nye metoder?https://nyemetoder.no/om-systemet/bakgrunn-hvorfor-har-vi-nye-metoderBakgrunn: Hvorfor har vi Nye metoder?Vi står overfor en utvikling som går i høyt tempo. Det er viktig å rigge et system slik at vi kan ta de gode og riktige valgene og slik at pasientene står i sentrum.87Artikkel
Beslutninger på to nivåhttps://nyemetoder.no/om-systemet/beslutninger-pa-to-nivaBeslutninger på to nivåBeslutninger kan tas på to nivå i Nye metoder; nasjonalt eller lokalt. Her gis utdypende informasjon om beslutningsprosessene, inklusive kriterier og sammensetningen til Beslutningsforum for nye metoder. Oversikt over beslutninger finner du på flere måter374Artikkel
Besøksstatistikk og informasjonskapslerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/besoksstatistikk-og-informasjonskapslerBesøksstatistikk og informasjonskapslerSlik benytter vi besøksstatistikk og informasjonskapsler på nyemetoder.no211Artikkel
Bruk av metoder som er til metodevurdering. Prosedyre for unntak.https://nyemetoder.no/om-systemet/bruk-av-metoder-som-er-til-metodevurdering-prosedyre-for-unntakBruk av metoder som er til metodevurdering. Prosedyre for unntak.Metoder som er til vurdering skal, som hovedregel ikke tas i bruk i norske sykehus. De regionale fagdirektørene beskriver her prosedyren for unntak fra bestemmelsen. 272Artikkel
Fageksperter i Nye metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/fageksperter-i-nye-metoderFageksperter i Nye metoderNye metoder legger til grunn at fageksperter har viktige oppgaver og roller. Fagekspertene kan f.eks. sende inn forslag, komme med innspill og være involvert i utarbeidelsen av metodevurderinger. Her beskrives noen av oppgavene og rollene i mer detalj.392Artikkel
Finansiering i spesialisthelsetjenesten https://nyemetoder.no/om-systemet/finansiering-i-spesialisthelsetjenesten-Finansiering i spesialisthelsetjenesten Overordnet om finansieringssystemet og spesifikk informasjon om finansiering av ny legemiddelbehandling161Artikkel
For leverandørerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/for-leverandorerFor leverandørerLeverandører kan sende inn forslag, og gi innspill på forslag/metodevarsler som gjelder deres metode. Leverandørene utarbeider også dokumentasjon til hurtige metodevurderinger. 40Artikkel
Forholdet mellom Nye Metoder og anbud, samt LIS-anbefalingerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/forholdet-mellom-nye-metoder-og-anbud-samt-lis-anbefalingerForholdet mellom Nye Metoder og anbud, samt LIS-anbefalingerSykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) har flere oppgaver i Nye metoder. De gjennomfører forhandlinger, anbudskonkurranser og prisavtaler på enkeltlegemidler. LIS samarbeider med Legemiddelverket i tråd med vilkår utarbeidet av RHFene.580Artikkel
Forslagsprosesser og Bestillerforum RHFhttps://nyemetoder.no/om-systemet/forslagsprosesser-og-bestillerforum-rhfForslagsprosesser og Bestillerforum RHFAlle kan levere inn et forslag på en metode de ønsker vurdert på nasjonalt nivå. Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan også ta initiativ til en mini-metodevurdering lokalt på sitt sykehus. 94Artikkel
Genterapeutiske legemidlerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/genterapeutiske-legemidlerGenterapeutiske legemidlerHer er informasjon om prosedyre for godkjenning av genterapeutiske legemidler i Norge utarbeidet av Helsedirektoratet, sekretariatet for Nye metoder og Statens legemiddelverk. 749Artikkel
Hvem gjør hvahttps://nyemetoder.no/om-systemet/hvem-gjor-hvaHvem gjør hvaNye metoder involverer mange aktører.89Artikkel
Implementeringhttps://nyemetoder.no/om-systemet/implementeringImplementeringDe regionale helseforetakene og helseforetakene implementer beslutninger. Beslutningene fra Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med nasjonale faglige retningslinjer. For at et legemiddel skal være tilgjengelig må prisen være registret. 96Artikkel
Internasjonalt samarbeidhttps://nyemetoder.no/om-systemet/internasjonalt-samarbeidInternasjonalt samarbeidI Norge er vi ikke alene om å etablere systemer for innføring av nye metoder. Rundt om i verden, inklusive i Norden, pågår tilsvarende arbeid og landene samarbeider i ulike konstellasjoner. I EU og WHO pågår ulike prosjekter. 408Artikkel
Medisinsk utstyrhttps://nyemetoder.no/om-systemet/medisinsk-utstyrMedisinsk utstyrMedisinsk utstyr er en sentral innsatsfaktor i spesialisthelsetjenesten. Nye metoder genererer metodevurderinger både på nasjonalt og lokalt nivå som grunnlag for beslutninger om innføring eller utfasing av medisinsk utstyr i spesialisthelsetjenesten. 577Artikkel
Metodevarslinghttps://nyemetoder.no/om-systemet/metodevarslingMetodevarslingMetodevarsler utarbeides av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Statens legemiddelverk. De kan fremmes som forslag til Bestillerforum RHF og fungere som utgangspunkt for mini-metodevurderinger. 165Artikkel
Metodevurderingerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/metodevurderingerMetodevurderingerI Norge benyttes tre typer av metodevurderinger; mini-metodevurderinger, hurtige metodevurderinger og fullstendige metodevurderinger. Arbeidet foregår på lokalt eller nasjonalt nivå. 91Artikkel
Monitorering av metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/monitorering-av-metoderMonitorering av metoderMetoder som har fått en beslutning monitoreres. Alle kan følge med på bruken. Grafer publiseres på hver enkelt metode og oppdateres jevnlig.396Artikkel
Nasjonale faglige retningslinjerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/retningslinjerNasjonale faglige retningslinjer97Artikkel
Nyhetsbrevhttps://nyemetoder.no/om-systemet/nyhetsbrevNyhetsbrev300Artikkel
Nøkkeltall og statistikkhttps://nyemetoder.no/om-systemet/nokkeltall-og-statistikkNøkkeltall og statistikkTrinnene i Nye metoder monitorers fortløpende. Ved å klikke på lenkene under kan du få oversikter over nøkkeltall og statistikk. Listene oppdateres periodevis.302Artikkel
Pasient- og brukermedvirkninghttps://nyemetoder.no/om-systemet/pasient-og-brukermedvirkningPasient- og brukermedvirkningPasient- og brukermedvirkning ivaretas på flere måter i Nye metoder, og det arbeides fortløpende med å styrke denne medvirkningen ytterligere. 479Artikkel
Retningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse (MT)https://nyemetoder.no/om-systemet/retningslinje-for-bruk-av-nye-legemidler-for-markedsforingstillatelse-mtRetningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse (MT)Legemidler uten markedsføringstillatelse (MT) som er oppført på en nasjonal liste skal fremover kun brukes i tråd med retningslinje for bruk av nye legemidler før MT. Her finnes informasjon om ordningen.673Artikkel
Sentrale begreper og definisjonerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/sentrale-begreper-og-definisjonerSentrale begreper og definisjoner90Artikkel
Utfasing av eksisterende metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/utfasing-av-eksisterende-metoderUtfasing av eksisterende metoder93Artikkel
Tidsfrister og møtedatoerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/tidsfrister-og-motedatoerTidsfrister og møtedatoerOversikt over møtedatoer og viktige frister i 2018.39Artikkel

Sist faglig oppdatert: 5. juni 2018