Logo for print

Hovedmeny

​​​

 

 

Bakgrunn: Hvorfor har vi Nye metoder?https://nyemetoder.no/om-systemet/bakgrunn-hvorfor-har-vi-nye-metoderBakgrunn: Hvorfor har vi Nye metoder?De regionale helseforetakene har ansvar for Nye metoder, et felles system for å beslutte hvilke metoder som kan tilbys i spesialisthelsetjenesten. Nye metoder er et prioriteringsverktøy.87Artikkel
Beslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderingerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/beslutninger-lokalt-i-helseforetakene-og-mini-metodevurderingerBeslutninger lokalt i helseforetakene og mini-metodevurderingerNye metoder omfatter også mini-metodevurderinger og beslutninger lokalt i helseforetakene. På noen områder er det ikke behov for nasjonale beslutninger. Nasjonale beslutninger overstyrer lokale. 1623Artikkel
Beslutningsforum for nye metoder og nasjonale beslutningerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/beslutningsforum-for-nye-metoder-og-nasjonale-beslutningerBeslutningsforum for nye metoder og nasjonale beslutningerI Nye metoder er det Beslutningsforum for nye metoder som fatter beslutninger om innføring eller utfasing av metoder på nasjonalt nivå. Her finner du mer informasjon om grunnlaget for beslutninger og sammensetningen av Beslutningsforum.1668Artikkel
Bestillerforum for nye metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/bestillerforum-for-nye-metoderBestillerforum for nye metoderBestillerforum for nye metoder beslutter hvilke metoder som skal gå til nasjonal metodevurdering og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Her finner du mer informasjon om Bestillerforum, samt sakspapirer og protokoll fra møtene.1697Artikkel
Besøksstatistikk og informasjonskapslerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/besoksstatistikk-og-informasjonskapslerBesøksstatistikk og informasjonskapslerDette nettstedet benytter informasjonskapsler for å samle inn statistikk. Informasjonskapsler kan spore internettbruken din, men vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig.211Artikkel
Brukermedvirkninghttps://nyemetoder.no/om-systemet/brukermedvirkningBrukermedvirkningBrukermedvirkning i Nye metoder ivaretas på flere måter. Her finner du mer informasjon om blant annet brukerrepresentasjon i Bestillerforum og Beslutningsforum, i metodevurderinger og hvordan brukermedvirkning ivaretas i saksbehandlingsprosessen.1810Artikkel
Fagpersoner og fageksperterhttps://nyemetoder.no/om-systemet/fagpersoner-og-fageksperterFagpersoner og fageksperterFagpersoner har viktige oppgaver og roller i Nye metoder. De kan f.eks. sende inn forslag, komme med innspill og være involvert i arbeidet med metodevurderinger.1561Artikkel
Finansiering av legemidler i spesialisthelsetjenestenhttps://nyemetoder.no/om-systemet/finansiering-av-legemidler-i-spesialisthelsetjenestenFinansiering av legemidler i spesialisthelsetjenestenInformasjon om finansiering av legemiddelbehandling, helseforetaksfinansierte legemidler og forskriving på H-resept. I tillegg informasjon om finansieringssystemet, rammeverket for bruk utenfor godkjent indikasjon og retningslinjen for bruk før MT.161Artikkel
Forholdet mellom Nye Metoder og anskaffelserhttps://nyemetoder.no/om-systemet/forholdet-mellom-nye-metoder-og-anskaffelserForholdet mellom Nye Metoder og anskaffelserSykehusinnkjøp HF er et innkjøpsorgan for spesialisthelsetjenesten og har flere oppgaver i relasjon til Nye metoder. I denne artikkelen beskrives oppgaver knyttet til Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) sin rolle i forbindelse med legemidler. 580Artikkel
For leverandørerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/for-leverandorerFor leverandørerLeverandører skal fra mai 2023 anmode om vurdering av legemidler. For andre metoder enn legemidler kan leverandører sende inn forslag om metodevurdering som tidligere. Alle leverandører kan også gi innspill til metoder som er i systemet.40Artikkel
For suppliers - information in Englishhttps://nyemetoder.no/om-systemet/for-suppliers-information-in-englishFor suppliers - information in EnglishHealth technology developers seeking public funding of a new medicinal product/ indication, must submit a request for assessment. Developers of other health technologies may submit proposals. The opportunity to provide input on methods is open to all.1817Artikkel
Forslag om nasjonale metodevurderingerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/forslag-om-nasjonale-metodevurderingerForslag om nasjonale metodevurderingerFra mai 2023 skal leverandører anmode om vurdering av legemidler. Alle andre kan sende inn forslag om metodevurdering for innføring av metoder i spesialisthelsetjenesten. Forslag kan også omhandle revurdering av metoder som er i bruk.1695Artikkel
Genterapeutiske legemidlerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/genterapeutiske-legemidlerGenterapeutiske legemidlerStortinget har vedtatt flere endringer i bioteknologiloven og fra 1. juli 2020 endres bioteknologilovens bestemmelser om genterapi. 749Artikkel
Hvem gjør hvahttps://nyemetoder.no/om-systemet/hvem-gjor-hvaHvem gjør hvaNye metoder er et nasjonalt system og involverer mange aktører. 89Artikkel
Høringhttps://nyemetoder.no/om-systemet/horingHøringFullstendig metodevurdering om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes". Høringsfristen er nå gått ut.1079Artikkel
Implementeringhttps://nyemetoder.no/om-systemet/implementeringImplementeringDe regionale helseforetakene og helseforetakene implementer beslutninger. Beslutningene fra Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med nasjonale faglige retningslinjer. For at et legemiddel skal være tilgjengelig må prisen være registret. 96Artikkel
Innspill til metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/innspill-til-metoderInnspill til metoderEn metode går gjennom flere faser før det fattes en nasjonal beslutning. Alle har anledning til å komme med innspill. Her får du informasjon om hvordan du finner metoder og gir innspill i ulike faser i prosessen.1696Artikkel
Internasjonalt samarbeidhttps://nyemetoder.no/om-systemet/internasjonalt-samarbeidInternasjonalt samarbeidNorge er ikke alene om å etablere systemer for innføring av nye metoder. Rundt om i verden pågår tilsvarende arbeid og landene samarbeider i ulike konstellasjoner. I WHO, EU og i de nordiske landene pågår ulike prosjekter. 408Artikkel
Kommunikasjonhttps://nyemetoder.no/om-systemet/kommunikasjonKommunikasjonPå nyemetoder.no finner du tilgjengelig informasjon om alle metoder i systemet fra forslag til beslutning. Nye metoder sender også jevnlig ut nyhetsbrev. For å bidra til åpen og god kommunikasjon er det laget en kommunikasjonsstrategi for Nye metoder.1026Artikkel
Medisinsk utstyrhttps://nyemetoder.no/om-systemet/medisinsk-utstyrMedisinsk utstyrNye metoder inkluderer, for uten legemiddelindikasjoner, også medisinsk utstyr, medisinske og kirurgiske prosedyrer og diagnostiske tester. 577Artikkel
Metodevarslinghttps://nyemetoder.no/om-systemet/metodevarslingMetodevarslingFolkehelseinstituttet utarbeider metodevarsler på medisinsk utstyr, prosedyrer og organisatoriske tiltak. Fra våren 2023 skal leverandører av legemidler anmode om vurdering og det vil ikke utarbeides metodevarsler for legemidler. 165Artikkel
Metodevurderingerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/metodevurderingerMetodevurderingerI Norge benyttes ulike typer metodevurderinger som beslutningsgrunnlag og arbeidet foregår på nasjonalt nivå eller lokalt nivå (mini-metodevurderinger)91Artikkel
Nasjonale faglige retningslinjerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/retningslinjerNasjonale faglige retningslinjer97Artikkel
Monitoreringhttps://nyemetoder.no/om-systemet/monitoreringMonitoreringMonitorering av nye metoder gjøres på to plan. Det monitoreres på overordnet nivå og på enkeltmetoder. Alle metoder som har fått en beslutning i Beslutningsforum for nye metoder følges med på med hensyn til omfang av bruk og kostnader.396Artikkel
Rammeverk for legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon i spesialisthelsetjenestenhttps://nyemetoder.no/om-systemet/rammeverk-for-legemiddelbehandling-utenfor-godkjent-indikasjon-i-spesialisthelsetjenestenRammeverk for legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon i spesialisthelsetjenestenDet er etablert et felles, nasjonalt rammeverk i spesialisthelsetjenesten for beslutning og finansiering av legemiddelbehandling utenfor godkjent indikasjon.1524Artikkel
Referansegrupper for Nye metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/referansegrupper-for-nye-metoderReferansegrupper for Nye metoderNye metoder har to referansegrupper, en referansegruppe for legemidler og en referansegruppe for ikke-legemidler. Referansegruppene skal være rådgivende og jobbe på overordnet strategisk nivå.1715Artikkel
Retningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse (compassionate use)https://nyemetoder.no/om-systemet/retningslinje-for-bruk-av-nye-legemidler-for-markedsforingstillatelse-compassionate-useRetningslinje for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse (compassionate use)For nye legemidler uten markedsføringstillatelse (MT) som er oppført på nasjonal liste skal det inngås en nasjonal standardavtale før behandlingsstart. 673Artikkel
Revurdering og utfasinghttps://nyemetoder.no/om-systemet/revurdering-og-utfasingRevurdering og utfasingNy kunnskap om metoder fører til behov for revurdering. Det å slutte å gjøre som man har gjort tidligere er også definert som en ny måte å arbeide på i Nye metoder.1006Artikkel
Sentrale begreper og definisjonerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/sentrale-begreper-og-definisjonerSentrale begreper og definisjoner90Artikkel
Spørsmål og svar om Nye metoder og Beslutningsforumhttps://nyemetoder.no/om-systemet/sporsmal-og-svar-om-nye-metoder-og-beslutningsforumSpørsmål og svar om Nye metoder og BeslutningsforumLurer du på hvorfor Beslutningsforum noen ganger ikke kan innføre ny medisin? Eller hvem som egentlig bestemmer? Her finner du vanlige spørsmål og svar om Beslutningsforum og systemet Nye metoder.1694Artikkel
Strategi for Nye metoder 2023-2028https://nyemetoder.no/om-systemet/strategi-for-nye-metoder-2023-2028Strategi for Nye metoder 2023-2028Her får du oversikt over strategien for videreutvikling av Nye metoder, som gjelder fra 2023 til 2028. Den består av seks innsatsområder, der hvert av områdene har definerte målsetninger.1859Artikkel
Tidsfrister og møtedatoerhttps://nyemetoder.no/om-systemet/tidsfrister-og-motedatoerTidsfrister og møtedatoerOversikt over møtedatoer og viktige frister for 202339Artikkel
Unntaksordninghttps://nyemetoder.no/om-systemet/unntaksordningUnntaksordningMetoder som er til vurdering skal som hovedregel ikke tas i bruk i norske sykehus. Nye virkestoff og indikasjonsutvidelser skal ikke forskrives før det er fattet en nasjonal beslutning om innføring. Det er to prosedyrer for unntak fra bestemmelsen.272Artikkel
Videreutvikling av Nye metoder - oppfølging etter evalueringenhttps://nyemetoder.no/om-systemet/videreutvikling-av-nye-metoder-oppfolging-etter-evalueringenVidereutvikling av Nye metoder - oppfølging etter evalueringenNye metoder jobber kontinuerlig med forbedring av systemet innenfor de rammene som er gitt og det er allerede gjort mange forbedringer siden starten. Nå følges evalueringen og de oppdragene som er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet opp.1578Artikkel
Verktøystøtte for Nye metoder - videreføring av arbeid i 2022https://nyemetoder.no/om-systemet/verktoystotte-for-nye-metoder-videreforing-av-arbeid-i-2022Verktøystøtte for Nye metoder - videreføring av arbeid i 2022Prosjekt med formål om å foreslå løsninger på kort og lang sikt for ny verktøystøtte for Nye metoder. 1263Artikkel
Webinarserie om Nye metoderhttps://nyemetoder.no/om-systemet/webinarserie-om-nye-metoderWebinarserie om Nye metoderNye metoder planlegger å gjennomføre flere webinarer hvor målet er å øke kunnskapen om Nye metoder. Her finner du webinarer, samt en presentasjon om Nye metoder og prioritering i spesialisthelsetjenesten som er på engelsk.1380Artikkel

Sist faglig oppdatert: 27. juni 2022