Logo for print

Hovedmeny

Legemiddel (virkestoff, produktnavn), medisinsk utstyr (type, navn), ID …

 

 

Abatacept (Orencia)https://nyemetoder.no/metoder/abatacept-orenciaAbatacept (Orencia)Andrelinjebehandling av psoriasisartritt hos voksneTil metodevurderingMetodevurderingID2017_017
Abatacept (Orencia) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/abatacept-orencia-indikasjon-iiAbatacept (Orencia) - Indikasjon IIBehandling av juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt).Til metodevurderingMetodevurderingID2018_102
Abemaciclib (Verzenios)https://nyemetoder.no/metoder/abemaciclib-verzeniosAbemaciclib (Verzenios)Kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.Beslutning foreliggerBeslutningID2018_027
Abemaciclib (Verzenios) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/abemaciclib-verzenios-indikasjon-iiAbemaciclib (Verzenios) - Indikasjon IIKombinasjonsbehandling med fulvestrant til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.Beslutning foreliggerBeslutningID2018_135
Abemaciclib (Verzenios) - Indikasjon IIIhttps://nyemetoder.no/metoder/abemaciclib-verzenios-indikasjon-iiiAbemaciclib (Verzenios) - Indikasjon IIIKombinasjon med endokrin terapi for adjuvant behandling ved HR-positiv, HER2-negativ, lymfeknute-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall Til metodevurderingMetodevurderingID2021_038
Abicipar Pegolhttps://nyemetoder.no/metoder/abicipar-pegolAbicipar PegolBehandling av neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon ("våt AMD")Behandlet på Bestillerforum RHFForslagID2020_001
Abirateron (Zytiga)https://nyemetoder.no/metoder/abirateron-zytigaAbirateron (Zytiga)Første- og andrelinjebehandling av prostatakreft.Beslutning foreliggerBeslutningID2013_036
Abirateron (Zytiga) - Indikasjon IIIhttps://nyemetoder.no/metoder/abirateron-zytiga-indikasjon-iiiAbirateron (Zytiga) - Indikasjon IIIBehandling av nylig diagnostisert høyrisiko metastatisk hormonsensitiv prostatakreft i kombinasjon med androgen deprivasjonsterapi.Beslutning foreliggerBeslutningID2017_054
Abirateron (Zytiga) - Indikasjon IVhttps://nyemetoder.no/metoder/abirateron-zytiga-indikasjon-ivAbirateron (Zytiga) - Indikasjon IVKombinasjonsbehandling med docetaxel hos pasienter med nydiagnostisert  de novo metastatisk cancer prostataForslag mottatt/åpent for innspillForslagID2021_138
Abrocitinibhttps://nyemetoder.no/metoder/abrocitinibAbrocitinibBehandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos pasienter ≥ 12 år som er aktuelle for systemisk behandling.Til metodevurderingMetodevurderingID2021_053
Acalabrutinib (Calquence)https://nyemetoder.no/metoder/acalabrutinib-calquenceAcalabrutinib (Calquence)Som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandlingTil metodevurderingMetodevurderingID2020_037
Acalabrutinib (Calquence) - Indikasjon IIhttps://nyemetoder.no/metoder/acalabrutinib-calquence-indikasjon-iiAcalabrutinib (Calquence) - Indikasjon III kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjonTil metodevurderingMetodevurderingID2021_086
Acalabrutinib (Calquence) - Indikasjon IIIhttps://nyemetoder.no/metoder/acalabrutinib-calquence-indikasjon-iiiAcalabrutinib (Calquence) - Indikasjon IIISom monoterapi, eller i kombinasjon med obinutuzumab, til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) Til metodevurderingMetodevurderingID2021_087
Adalimumab (Humira)https://nyemetoder.no/metoder/adalimumab-humiraAdalimumab (Humira)Behandling av hidradenitis suppurativaBeslutning foreliggerBeslutningID2015_009
Aducanumabhttps://nyemetoder.no/metoder/aducanumabAducanumabBehandling av Alzheimers sykdomTil metodevurderingMetodevurderingID2021_068
Afamelanotide (Scenesse)https://nyemetoder.no/metoder/afamelanotide-scenesseAfamelanotide (Scenesse)Behandling av voksne pasienter med erytropoietisk protoporfyri (EPP)Beslutning foreliggerBeslutningID2016_048
Aflibercept (Zaltrap)https://nyemetoder.no/metoder/aflibercept-zaltrapAflibercept (Zaltrap)Andrelinjebehandling av kolorektalkreft, i kombinasjon med FLIRI (5-fluorouracil, irinotecan og kalsiumfolinat)Beslutning foreliggerBeslutningID2013_015
Akromionreseksjon - Revurderinghttps://nyemetoder.no/metoder/akromionreseksjon-revurderingAkromionreseksjon - RevurderingVed Impingement syndrom i skulderBeslutning foreliggerBeslutningID2020_021
Albutrepenonacog alfa (Idelvion)https://nyemetoder.no/metoder/albutrepenonacog-alfa-idelvionAlbutrepenonacog alfa (Idelvion) Behandling av hemofili BBeslutning foreliggerBeslutningID2016_033
Alectinib (Alecensa)https://nyemetoder.no/metoder/alectinib-alecensaAlectinib (Alecensa)Andrelinjebehandling av ALK positiv ikke små-cellet lungekreftBehandlet på Bestillerforum RHFForslagID2016_047