Logo for print

Hovedmeny

24. APRIL

 

 

Fullstendig agenda for møtet er publiserey her (link).

 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler:

 

 • Forslag: ID2023_034​ Pirfenidon til behandling av progressiv lungefibrose av ikke-ideopatisk type (non-IPF). Off-label bruk.​​​
 • Forslag ID2023_036 Eculizumab (Soliris) til behandling av akutt trombotisk mikroangiopati hvor plasmaferese ikke er egnet behandling.

 • Metodevarsel: ID2023_028 Ritlecitinib til behandling av alvorlig flekkvist håravfall (alopecia areata) hos pasienter fra 12 år.

 • Metodevarsel: ID2023_040 Durvalumab (Imfinzi) til behandling av voksne med inoperabelt levercellekarsinom.

 • Metodevarsel: ID2023_041 Selperkatinib (Retsevmo) til førstelinjebehandling av pasienter fra 12 år med avansert RET-fusjonspositiv skjoldbruskkjertelkreft.

 • Metodevarsel: ID2023_042 Selperkatinib (Retsevmo) til behandling av voksne med avanserte eller metastatiske RET-fusjonspositive solide svulster som progredierer under eller etter tidligere systemisk behandling, eller som ikke har et adekvat behandlingstilbud.

 • Metodevarsel: ID2023_043 Avapritinib (Ayvakyt) til behandling av indolent systemisk mastocytose.

 • Metodevarsel: ID2023_044 Vamorolone til behandling av Duchenne muskeldystrofi.

 • Metodevarsel: ID2023_045 Cabotegravir for preeksponeringsprofylakse av HIV-1-infeksjon.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak

 • Metodevarsel: ID2023_032 Dyp hjernestimulering som behandling for terapiresistente tvangslidelser.​​​

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Metodevarsel: ID2023_033 Magnetiske katetre med radiofrekvens til perkutan endovaskulær arteriovenøs fisteldannelse til bruk ved hemodialyse ved kronisk nyresvikt, f.eks. WavelinQ AVF system.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.​​