Logo for print

Hovedmeny

23. JANUAR

 

 


Siden oppdateres nærmere møtet.

Det vil komme flere metodevarsler som skal behandles i dette møtet. 


Fullstendig agenda for møtet publiseres her (link) ca. en uke i forkant av møtet.


Innspillsfrist til møtet: 10. januar​ ​

Ønsker du å komme med forslag eller gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

 

Legemidler:

  • Forslag: ID2023_001​ Anakinra (Kineret) til behandling av autoinflammatorisk perikarditt som ikke responderer adekvat på behandling med kolsisin og glukokortikoider, og som har residivert gjentatte ganger på denne behandling, eller ved forsøk på nedtrapping av glukokortikoider.

  • Forslag: ID2023_002​ Dalbavancin (Xydalba) til behandling av akutte bakterielle infeksjoner i hud og hudstruktur (ABSSSI, acute bacterial skin and skin structure infections).

  • Forslag: ID2023_004 Mupirocin nesesalve som forebyggende behandling av postoperative infeksjoner ved protesekirurgi i knær og hofter.

  • Forslag: ID2023_005 Nivolumab i kombinasjon med ipilimumab og to doser kjemoterapi som førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft til PDL1-negative pasienter med plateepitelcarcinom. Subgruppeanalyse.​

Prosedyrer og organisatoriske tiltak:


Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

  • Forslag: ID2023_003​ Individuelle kostanbefalinger basert på biokjemiske analyser og ernæringsanalyser som behandling ved schizofreni og autismespekterforstyrrelser.

I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.