Logo for print

Hovedmeny

De administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene besluttet i august 2021 at gjenstående arbeid i konseptfasen skal ferdigstilles. Arbeidet med å ferdigstille konseptfasen pågår nå med en prosjektleder fra Sykehuspartner. Nye metoder deltar også inn i et prosjekt med å anskaffe en felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten med tanke på nyemetoder.no.


Bakgrunn for konsept​et​​​ og kort historikk

Dagens verktøystøtte for Nye metoder understøtter ikke prosessene for samhandling og saksbehandling på en helthetlig måte. Det brukes i dag en rekke forskjellige verktøy og stegene mellom verktøyene er manuelle. Det brukes i stor grad e-post for utveksling av informasjon, det er mye manuell håndtering av dokumenter og nettsiden, nyemetoder.no, driftes på en utdatert plattform.


Det ble igangsatt en konseptfase for å utrede alternativer for å etablere ny verktøystøtte for Nye metoder. En konseptfase skal sikre at ledelsen får god, relevant og tilstrekkelig informasjon til å beslutte om de skal sette i gang et nytt prosjekt, og gjøre et bevisst og gjennomtenkt valg av konsept.


Målsetningene med ny verktøystøtte er blant annet å effektivisere arbeidsprosesser, øke samhandling og forenkle medvirkning. Prosjektet skulle ikke foreslå endringer i selve systemet Nye metoder, men bidra til å sikre at Nye metoder kan videreutvikles og håndtere en fremtid med et økende antall metoder.


Konseptfasens første del hadde en varighet på ca. seks måneder fra november 2020 til juni 2021. Siste styringsgruppemøte der ble avholdt 21. juni. En behovsanalyse (link) ble ferdigstilt.


Det ble underveis i den første delen av arbeidet med konseptfasen (frem til juni 2021) pekt på at en løsning bør være nasjonal og at den derfor bør plasseres hos Norsk helsenett (NHN). AD-møtet, bestående av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene, besluttet i august 2021 at det gjenstående arbeidet i konseptfasen skulle ferdigstilles under ledelse av NHN. Høsten 2021 ble det avklart at prosjektledelsen ble lagt til en prosjektleder fra Sykehuspartner og våren 2022 har arbeidet med å ferdigstille de resterende delene av konseptet startet opp.


I det samme AD-møtet ble det også besluttet at Nye metoder skal delta inn i anskaffelse av ny nettløsning i regi av NHN. Nye metoder blir i denne sammenhengen en av flere deltakere i det interregionale prosjektet til Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP). Dette arbeidet pågår fortsatt.

Om arbeidet i konsept​​et frem til juni 2021

I starten av 2021 arbeidet prosjektet i hovedsak med behovs- og prosesskartlegging. Det ble gjennomført intervjuer og arbeidsmøter med interessenter og brukere for å innhente behov og kartlegge gevinster ved ny verktøystøtte. Behovene ble fordelt i ulike funksjonelle områder og Styringsgruppen besluttet 22. mars en prioritering av disse (se lengre ned).


Prosjektet startet i løpet av våren 2021 en utredning og analyse av ulike løsningsalternativer. Prosjektet hadde til nå arbeidet ut fra plassering av en ny løsning i Helse Sør-Øst RHF der sekretariatet er plassert administrativt. Alle de fire RHF-ene er eiere av Nye metoder og flere av aktørene var involvert. Styringsgruppe og referansegruppe var satt sammen av deltagere i Bestillerforum for nye metoder. I tillegg var porteføljeansvarlig i Helse Sør-Øst og konserntillitsvalgte medlemmer i Styringsgruppen.

 
Underveis i den første delen av arbeidet i konseptet ble det pekt på at ny løsning burde ligge hos NHN som utvikler, forvalter og drifter nasjonale e-helseløsninger. Det å utrede NHN som et alternativ ville medføre behov for endring av mandatet og en forlengelse av konseptet. Prosjekteier og Styringsgruppen besluttet å avslutte arbeidet som planlagt i juni 2021 og la AD-møtet ta beslutningen om fremtidig arbeid. På bakgrunn av den beslutningen leverte ikke prosjekt en fullstendig Konseptutredning men en Behovsanalyse og en Sluttrapport til Styringsgruppen i juni 2021.

Om arbeidet med å ferdigstille konseptfasen

Konseptanalysen er bemannet med en prosjektleder og en arkitekt. Styringsgruppen fra den første delen er reaktivert med kun få endringer.


Arbeidet vil å ha fokus på å utdype alternativer i en slik grad at styringsgruppen kan avgjøre om et av alternativene skal gå videre til en planleggingsfase.

​Formål og gevinster med ny verktøystøtte

Figuren under viser de viktigste gevinstene som prosjektet ønsket å realisere med ny verktøystøtte.  

Funksjonelle omr​åder

Prosjektet kartla en rekke ulike behov. Behovene ble deretter delt inn i funksjonelle områder. For hvert område er det gjort en kvalitativ vurdering av måloppnåelse (nytte) i forhold til omfang (kostnad) av en ny løsning. Figuren under illustrerer inndelingen og priori​teringen av de funksjonelle områdene.

De funksjonelle områdene er prioritert i grupper fra høyest prioritert i gruppe 1 til lavest i gruppe 5. Styringsgruppen gav sin tilslutning til at første prioritet er å implementere grunnleggende saksbehandlings- og samhandlingsfunksjonalitet og ny nettløsning. De andre områdene vil i stor grad være avhengig av at dette grunnlaget er på plass. Videre besluttet Styringsgruppen at områder i prioritet 2 og 3 skulle inngå i den videre planleggingen. Prosjektet skal også sikre at den grunnleggende løsningen muliggjør fremtidig implementering av områdene i gruppe 4 og 5. Beslutninger om videre arbeid med områder i gruppe 4 og 5 legges inn som et beslutningspunkt i gjennomføringsfasen av prosjektet.


Har du spørsmål til arbeidet​​?

Ta kontakt med Sekretariatet for nye metoder på e-post nyemetoder@helse-sorost.no

Sist faglig oppdatert: 21. juni 2022