Logo for print

Hovedmeny

Oppdatert 22. juni 2021

Bakgrunn for konsept​et​​​

Dagens verktøystøtte for Nye metoder understøtter ikke prosessene for samhandling og saksbehandling på en helthetlig måte. Det brukes i dag en rekke forskjellige verktøy og stegene mellom verktøyene er manuelle. Det brukes i stor grad e-post for utveksling av informasjon, det er mye manuell håndtering av dokumenter og nettsiden, nyemetoder.no, driftes på en utdatert plattform.


Det ble igangsatt en konseptfase for å utrede alternativer for å etablere ny verktøystøtte for Nye metoder. En konseptfase skal sikre at ledelsen får god, relevant og tilstrekkelig informasjon til å beslutte om de skal sette i gang et nytt prosjekt, og gjøre et bevisst og gjennomtenkt valg av konsept.


Konseptfasen hadde en varighet på ca. seks måneder fra november 2020 til juni 2021. Siste styringsgruppemøte ble avhold 21. juni. Beslutning om videre arbeid i prosjektet er planlagt i AD-møtet etter sommerferien. AD-møtet består av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene.

Målsetningene med ny verktøystsøtte er blant annet å effektivisere arbeidsprosesser, øke samhandling og forenkle medvirkning. Prosjektet skulle ikke foreslå endringer i selve systemet Nye metoder, men bidra til å sikre at Nye metoder kan videreutvikles og håndtere en fremtid med et økende antall metoder.

Om arbeidet i konsept​​et 


Vinteren 2021 arbeidet prosjektet i hovedsak med behovs- og prosesskartlegging. Det ble gjennomført intervjuer og arbeidsmøter med interessenter og brukere for å innhente behov og kartlegge gevinster ved ny verktøystøtte. Behovene ble fordelt i ulike funksjonelle områder og Styringsgruppen besluttet 22. mars en prioritering av disse (se lengre ned). 

Prosjektet startet i løpet av våren utredning og analyse av ulike løsningsalternativer. Prosjektet hadde til nå arbeidet ut fra plassering av en ny løsning i Helse Sør-Øst RHF der sekretariatet er plassert administrativt. Alle de fire RHF-ene er eiere av Nye metoder og det er flere aktører involvert. Underveis i arbeidet ble det pekt på at ny løsning burde ligge hos Norsk helsenett (NHN) som utvikler, forvalter og drifter nasjonale e-helseløsninger. Det å utrede NHN som et alternativ vil medføre behov for endring av mandatet og en forlengelse av konseptet. Prosjekteier og Styringsgruppen besluttet å avslutte arbeidet som planlagt i juni 2021 og la AD-møtet ta beslutningen om fremtidig arbeid. På bakgrunn av denne beslutningen leverte ikke prosjekt en fullstendig Konseptutredning men en Behovsanalyse og en Sluttrapport til Styringsgruppen i juni.


Prosjektinformasjon – Verktøystøtte for Nye metoder

  • Fase: konsept
  • Kort presentasjon: lenke
  • Konsepteier: Jan Frich, Fungerende administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
  • Organisering: Styringsgruppe og referansegruppe er satt sammen av deltagere i Bestillerforum RHF. I tillegg er porteføljeansvarlig i Helse Sør-Øst og konserntillitsvalgte medlemmer i Styringsgruppen
  • Planlagt avslutning av fasen: Juni 2021

​Formål og gevinster med ny verktøystøtte

Figuren under viser de viktigste gevinstene som prosjektet ønsket å realisere med ny verktøystøtte. Funksjonelle omr​åder

Prosjektet kartla en rekke ulike behov. Behovene ble deretter delt inn i funksjonelle områder. For hvert område er det gjort en kvalitativ vurdering av måloppnåelse (nytte) i forhold til omfang (kostnad) av en ny løsning. Figuren under illustrerer inndelingen og priori​teringen av de funksjonelle områdene.

De funksjonelle områdene er prioritert i grupper fra høyest prioritert i gruppe 1 til lavest i gruppe 5. Styringsgruppen har gitt sin tilslutning til at første prioritet er å implementere grunnleggende saksbehandlings- og samhandlingsfunksjonalitet og ny nettløsning. De andre områdene vil i stor grad være avhengig av at dette grunnlaget er på plass. Videre har Styringsgruppen besluttet at områder i prioritet 2 og 3 skal inngå i den videre planleggingen. Prosjektet vil også sikre at den grunnleggende løsningen muliggjør fremtidig implementering av områdene i gruppe 4 og 5. Beslutninger om videre arbeid med områder i gruppe 4 og 5 legges inn som et beslutningspunkt i gjennomføringsfasen av prosjektet.Har du spørsmål til prosjektarbeidet​​?


Ta kontakt med Sekretariatet for nye metoder på e-post nyemetoder@helse-sorost.no


Sist faglig oppdatert: 24. juni 2021