Logo for print

Hovedmeny

​Innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten kan føre til at bruk av eksisterende metode blir endret, eventuelt at metoden blir overflødig. Det kan også være andre grunner til å identifisere praksis som ikke lenger oppfyller nødvendige kvalitetsmål og standarder, eller krav til kostnadseffektivitet. Ved innføring av nye metoder er det derfor en god anledning til å vurdere om det er grunnlag for å fase ut gamle metoder.

Behovet for utfasing har vært drøftet i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering som konkluderte med følgende:

«Rådet viser til den store økning i utvikling av ny teknologi som kan gi nye diagnostikk- og behandlingsmetoder i helsevesenet, og erkjenner at en systematisk fjerning av ineffektive eller mindre kostnadseffektive metoder vil kunne frigi ressurser til nye tiltak. Rådet foreslår at det utarbeides et sett med kriterier og rammeverk, inkludert incentiver for helsepersonell, for å fjerne mindre effektive metoder.

Rådet ser at RHFene allerede i noen grad etterspør hva som kan fases ut. Rådet anbefaler at man i et nytt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten, foretar en systematisk vurdering av mulig utfasing av eksisterende metoder, og at dette legges inn i forutsetningene ved innføring av metoder over en viss kostnad.

Rådet støtter arbeidet med standardiserte prosedyrer for hele pasientforløpet, og ber om at man der aktivt vurderer hva som skal videreføres, og hva som kan fases ut.

Rådet oppfordrer alle som utarbeider og systematisk reviderer retningslinjer at det eksplisitt vurderes hva som ikke lenger skal være en del av tjenesten».

Det er behov for systematiske prosesser for å identifisere og vurdere metoder som kan fases ut av helsetjenesten. Dette vil være en viktig del av systemet som må konkretiseres og utvikles over tid. Slike vurderinger forutsetter en bredere vurdering av både et terapiområde og konsekvenser for pasienter og samfunnet. Derfor vil en fullstendig metodevurdering som vurderer effekt, kostnader, konsekvenser for samfunn og pasienter være en viktig basis for slike vurderinger. Den kvalitets- og ressursmessige betydning av å innrette slike metodevurderinger også mot potensielt utdaterte metoder, er viktig for å sikre en bærekraftig helsetjeneste.

Sist faglig oppdatert: 9. juli 2019