Logo for print

Hovedmeny

Bestillerforum RHF har blant annet besluttet at det skal gjennomføres årlige møter for pasient- og brukerorganisasjoner både for å informere om Nye metoder og for å få innspill.

Alle, herunder pasienter og brukere, har anledning til å sende inn egne forslag og gi innspill til øvrige innmeldte forslag og metodevarsler. Pasient- og brukerorganisasjoner er representert i referansegruppen til Nye metoder. Beslutningsforum for nye metoder og Bestillerforum RHF har en brukerrepresentant, og gjennom brukerutvalg kan pasienter og brukere være med å påvirke utviklingen av spesialisthelsetjenesten.

Definisjon

I Nye metoder brukes følgende definisjon: «En bruker er en pasient, tidligere pasient eller pårørende og de som representerer disse».

Foreslå en nasjonal metodevurdering 

Alle kan foreslå at det gjennomføres en metodevurdering på en metode som de mener kan være relevant for spesialisthelsetjenesten (til bruk på sykehusene). Hvordan sende inn et forslag om å vurdere en metode beskrives på nettsiden under «Forslag».

Innspill

Alle har anledning til å komme med innspill og tilleggsopplysninger til en metode eller metodevurdering. Innspill til metoder (forslag/metodevarsler) som kommer inn til Bestillerforum RHF, tas med i saksdokumentene som ligger til grunn for Bestillerforum RHF’s vurderinger. Hvordan gi innspill beskrives på nettsiden under «Forslag».
Har du et innspill og er usikker på hvor du skal henvende deg så ta kontakt med sekretariatet for Nye metoder (nyemetoder@helse-sorost.no) så hjelper vi deg.

Brukerutvalg

Gjennom brukerutvalg kan brukere påvirke utvikling av helsetjenesten. På nettsidene til helseforetakene og de regionale helseforetakene er pasient- og brukermedvirkning beskrevet.

Brukerrepresentanter i Nye metoder

Bestillerforum RHF

Fra september 2020 har også Bestillerforum RHF en brukerrepresentant som deltar i møtene. Brukerrepresentanten foreslås av brukerutvalgene i de regionale helseforetakene og oppnevnes av Bestillerforum RHF.  Brukerrepresentanten deltar i forumet som observatør med talerett. Gjeldende mandat kan du ses i sin helhet her (link).

Beslutningsforum for nye metoder

Fra desember 2014 har Beslutningsforum for nye metoder hatt en brukerrepresentant som deltar i møtene. Brukerrepresentanten her foreslås også av brukerutvalgene i de regionale helseforetakene og oppnevnes av Beslutningsforum for nye metoder. Brukerrepresentanten deltar i forumet som observatør med talerett.

Referansegruppen og videreutvikling

Nye metoder har en referansegruppe som er bredt sammensatt og består blant annet av representanter fra ulike bruker- og pasientorganisasjoner. Referansegruppen skal være et «Forum for innspill som kan bidra til å kvalitetssikre, videreutvikle og evaluere Nye metoder». Referansegruppen møtes cirka en gang i halvåret og drøfter ulike temaer herunder temaer foreslått av medlemmene selv.
Arkiv: Møter i Referansegruppen (innkallinger og referat) fra og med våren 2017.

Brukermedvirkning i nasjonale metodevurderinger

Bestillerforum RHF har ansvar for videreutviklingen av Nye metoder. Det arbeides blant annet med hvordan brukeres interesser kan ivaretas i de nasjonale metodevurderingene.

Folkehelseinstituttet involverer brukere i tilslutning til sitt arbeid med metodevurderinger der dette er mulig og hensiktsmessig. I fullstendige metodevurderinger involveres brukere gjennom deltakelse i en ekstern faggruppe sammen med kliniske eksperter. Brukerne får også mulighet til å lese og kommentere utkast til prosjektplan og rapport. I hurtige og forenklede metodevurderinger vil brukere involveres gjennom bruk av spørreskjema i startfasen av prosjektene. Involverte brukere vil i tillegg få mulighet til å lese rapportutkast og komme med kommentarer.

Statens legemiddelverk har hatt informasjonsmøter med representanter fra de største pasientforeningene og kjørt en pilot for brukermedvirkning. Piloten er evaluert og det arbeides nå med å få på plass et system for brukermedvirkning i de enkelte hurtige metodevurderingene.


Sist faglig oppdatert: 21. oktober 2020