Logo for print

Hovedmeny

​Alle, herunder pasienter og brukere, har anledning til å sende inn egne forslag og å gi innspill til øvrige innmeldte forslag og metodevarsler. Pasient- og brukerorganisasjoner er representert i referansegruppen til Nye metoder. Beslutningsforum for nye metoder har en brukerrepresentant, og gjennom brukerutvalg kan pasienter og brukere være med å påvirke utviklingen av spesialisthelsetjenesten.

Definisjon

I Nye metoder brukes følgende:  «En bruker er en pasient, tidligere pasient eller pårørende og de som representerer disse».

Foreslå en nasjonal metodevurdering  

Alle kan foreslå at det gjennomføres en metodevurdering på en metode som de mener kan være relevant for spesialisthelsetjenesten. Hvordan sende inn beskrives på nettsiden under «Forslag».

Kom med innspill 

Alle har anledning til å komme med innspill, tilleggsopplysninger med videre til en metode som er foreslått for nasjonal metodevurdering.

Innspill til metoder (forslag/metodevarsler) som kommer inn forut for behandling i Bestillerforum RHF, tas med i saksdokumentene som ligger til grunn for Bestillerforum RHFs vurderinger. Hvordan gi innspill beskrives på nettsiden under «Forslag».

Brukerutvalg

Gjennom brukerutvalg kan brukere  påvirke utvikling av helsetjenesten. På nettsidene til helseforetakene og de regionale helseforetakene er pasient- og brukermedvirkning beskrevet.
Fra desember 2014 har Beslutningsforum for nye metoder hatt en brukerrepresentant som deltar i møtene. Brukerrepresentanten foreslås av brukerutvalgene i de regionale helseforetakene og oppnevnes av Beslutningsforum for nye metoder. Brukerrepresentanten deltar i forumet som observatør med talerett.

Referansegruppen og videreutvikling

Nye metoder har en referansegruppe. Referansegruppen er bredt sammensatt og består blant annet av representanter fra ulike bruker- og pasientorganisasjoner. Referansegruppen skal være et «forum for innspill som kan bidra til å kvalitetssikre, videreutvikle og evaluere Nye metoder». Referansegruppen møtes cirka en gang i halvåret og drøfter ulike temaer herunder temaer foreslått av medlemmene selv.

Arkiv: Møter i Referansegruppen (innkallinger og referat) fra og med våren 2017.Bestillerforum RHF har ansvar for videreutviklingen av Nye metoder. Det arbeides blant annet med hvordan brukeres interesser kan ivaretas i de nasjonale metodevurderingene. Folkehelseinstituttet involverer brukere i tilslutning til deres arbeid med flere fullstendige metodevurderinger. Statens legemiddelverk har hatt informasjonsmøter med representanter fra de største pasientforeningene, og arbeider nå med å få på plass et system for brukermedvirkning i de enkelte hurtig metodevurderingene.

Sist faglig oppdatert: 9. juli 2019