Logo for print

Hovedmeny

​WHO

Verdens helse forsamling vedtok i mai 2014 resolusjonen, WHA67.23 - Health Intervention and Technology Assessment in Support of Universal Health Coverage, som skal belyse nytten av metodevurderinger/(HTA= Health technology assessment) i et globalt perspektiv.

Link: HTA aktiviteter i regi av WHO (siden er på engelsk)

WHO Europa

WHO støtter medlemslandene i deres utvikling av systemer og retningslinjer for innføring av legemidler og medisinske produkter. Det pågår for eksempel et arbeid i hele WHO Europa regionen som har fokus på tilgang til og ansvarlig bruk av legemidler. 

Link: WHO Europa og sidene om «Health technologies and medicines (siden er på engelsk)

HTAN

For å forsterke samarbeid landene imellom har EU-kommisjonen satt opp et permanent nettverk for metodevurderinger; Health Technology Assessment Network, HTAN

Link: EU-kommisjonen og HTAN  (siden er på engelsk)

Joint Action 3, et samarbeidsprosjekt i regi av EU

I begynnelsen av mars 2016 ble det holdt kick-off-møte for JointAction 3. Arbeidet bygger på tidligere JointActions. Det overornde målet er; "to increase the use, quality and efficiency of joint HTA work at European level." Arbeidet er delt opp i syv arbeidspakker. Norge vil være en aktiv bidragsyter. Folkehelseinstituttet leder, og Statens legemiddelverk deltar, i arbeidspakke fire om produksjon av metodevurderinger. Helsedirektoratet og Statens Strålevern deltar også i ulike arbeidspakker. 

Link: Om EUnetHTA (siden er på engelsk)
Link: EUnetHTA -Arbeidspakker i JointAction 3 (siden er på engelsk)

Nordisk legemiddelform

I juni 2015 tok Amgros i Danmark initiativ til Nordisk legemiddelforum. Målet er å oppnå et praktisk samarbeid mellom nordiske betalere for legemidler, dele erfaringer og løse felles utfordringer sammen. Samarbeidet har så langt ført til at landene har fått en felles forståelse for ulike prosesser og hvilke muligheter det kan ligge i et videre nordisk samarbeid.

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel i Sverige

I Sverige er det etablert et system som skal legge til rette for en kostnadseffektiv og hensiktsmessig bruk av nye legemidler. Alle fylker/(regioner), flere myndiheter og legemiddelfirmene samarbeider i en felles prosess. 

Link: Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i England

I England er det arbeid i regi av The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) som leder frem til nasjonale retningslinjer. NICE er bygget opp av flere enheter, herunder en enhet som arbeider med evaluering av ny teknologi.  «Centre for Health Technology Evaluation (CHTE)" 

Link: The National Institute for Health and Care Excellence

Sist faglig oppdatert: 15. september 2016