Logo for print

Hovedmeny

​​Fremme forslag om nasjonal metodevurdering

Forslag fremmes ved å sende inn et skjema til sekretariatet for Bestillerforum RHF. Sekretariatet kontrollerer at skjema inneholder alle nødvendige opplysninger, og tar ved behov kontakt med forslagsstiller dersom informasjon mangler.

Alle forslag publiseres på nettsiden. Forslagskjema, neste frist for å sende inn med mere finner du under fasen "Forslag".

Vurdering av forslagets relevans

I forkant av møtene i Bestillerforum RHF blir innsendte forslag vurdert for relevans (egnethetsvurdering) av utrederinstansene; Statens Legemiddelverk eller Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Statens strålevern er med å vurderer relevansen til forslag som involverer stråling. 

Retningslinjesekretariatet /krefthandlingsprogrammene og finansieringsdivisjonen i Helsedirektoratet kommer med sin vurdering og eventuell tilleggsinformasjon til forslagene. RHF-koordinatorene har også anledning til å komme med innspill.

Sekretariatet for Bestillerforum RHF koordinerer innhentningen av de aktuelle opplysningene. Egnethetsvurderingene og innspillene blir lagt frem for Bestillerforum RHF sammen med forslagene.

Innspill til foreslåtte metoder

Alle har anledning til å komme med tilleggsopplysninger til en metode (forslag/metodevarsel) som er foreslått for nasjonal metodevurdering før den behandles av Bestillerforum RHF.

Beslutninger i Bestillerforum RHF

Bestillerforum RHF møtes månedlig for å ta stilling til innkomne forslag. Det beslutter om hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Bestillerforum RHF gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Arkiv: Møter i Bestillerforum RHF (innkallinger, sakspapirer og referat). Sakspapirer publisert fra og med møtet 27.08.2018.

 

Årsrapporter Bestillerforum for nye metoder

Årsrapport 2021

Tidligere årsrapporter​

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Fremme forslag om mini-metodevurdering

Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan ta initiativ til mini-metodevurdering ved det enkelte helseforetak.

Alle påbegynte og ferdigstilte mini-metodevurderinger skal registreres i den nasjonale databasen over mini-metodevurderinger ved Kunnskapssenteret. Interne rutiner for mini-metodevurderinger kan variere fra helseforetak til helseforetak, og i flere helseforetak finnes lokale eller regionale kompetansemiljø som kan bistå i arbeidet.

Overordnede spørsmål om mini-metodevurderinger rettes til den nasjonale ressursgruppen for mini-metodevurderinger i Kunnskapssenteret.

Forslag som ikke går til en nasjonal metodevurdering

Ikke alle forslag som kommer inn til Bestillerforum RHF egner seg for en metodevurdering på nasjonalt nivå.

I enkelte tilfeller har Bestillerforum RHF foreslått at et helseforetak gjennomfører en mini-metodevurdering av metoden i et innkommet forslag.

Helseforetakene kan vurdere om metoden kan være aktuell for dem, og om det dermed er aktuelt å ta initiativ til en mini-metodevurdering.

Det helseforetak som eventuelt gjennomfører en mini-metodevurdering registrerer at de har påbegynt på vanlig måte. Ved sluttføring skal mini-metodevurderingen publiseres i den nasjonale databasen for mini-metodevurderinger.

Metodevarsel

Et metodevarsel kan lede til et forslag om lokal eller nasjonal metodevurdering. 

Sist faglig oppdatert: 17. februar 2022