Logo for print

Hovedmeny

​Ansvaret for anskaffelser av legemidler til helseforetak er gitt til Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS). Ansvarsområdet omfatter alle legemidler som finansieres av helseforetakene, både for inneliggende og polikliniske pasienter, og pasienter som administrerer legemiddelet selv hjemme.

Legemidler som kan innføres etter et «ja» fra Beslutningsforum for nye metoder vil, så snart det er praktisk mulig, inkluderes i eksisterende anbud eller inngås i nye anbud. LIS kan også inngå prisavtaler med leverandører på enkeltlegemidler.

Ønsker du mer informasjon om LIS-anbefalinger for et enkelt legemidler anbefaler vi deg å besøke LIS sine nettsider her; LIS-anbefalinger (link)

Ved å klikke på overskriftene her under får du mer informasjon om forhandlinger, anbud og vilkår.

Forhandlinger på nye legemidler 

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) gjennomfører forhandlinger med leverandøren når:

  • Det er nødvendig med en lavere pris for å oppnå en akseptabel kostnad sett i forhold til helsegevinsten.
  • Innføring av et nytt legemiddel med akseptabel kostnad sett i forhold til helsegevinst får store budsjettkonsekvenser.
  • Et nytt legemiddel har en indikasjon som faller innenfor etablerte anbud.

Forhandlingene baseres på metodevurderingen fra Statens legemiddelverket. I praksis tar Statens legemiddelverk først utgangspunkt i apotekenes maksimale utsalgspris (AUP) i metodevurderingsarbeidet. LIS fremforhandler så «en LIS-pris» som oversendes Statens legemiddelverket slik at denne prisen kan legges til grunn i arbeidet med i metodevurderingen. Dersom et legemiddel får positiv beslutning i Beslutningsforum for nye metoder, vil LIS utarbeide kontrakt mellom leverandør og RHFene. Kontrakter sendes til de fire regionale helseforetakene til undertegning.

Se nettsiden  til Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) for mer informasjon om forhandlinger; link her

Legemidler kan inngå i fremtidige anbud så snart det er praktisk mulig 

Når Beslutningsforum for ny metoder har sagt «Ja» til å innføre et legemiddel i spesialisthelsetjenesten, er målsetningen at legemidlet så snart det er praktisk mulig inkluderes i eksisterende anbud, eller inngås i nye anbud. Eksempel på områder som det i dag eksisterer anbud er hepatitt C, onkologi og veksthormon. Med bakgrunn i anbudsresultatene utarbeides det LIS-anbefalinger. Det er spesialistgrupper som består av blant annet leger, sykepleiere og pasientorganisasjoner som vurderer de innkomne tilbudene i anbudene og lager anbefalinger. Statens Legemiddelverk er også representert.

En anbefaling kan f.eks. innebære at rimeligste alternativ av legemiddel innenfor en sykdomsgruppe skal benyttes. Ønsker du mer informasjon om LIS-anbefalinger, besøk LIS sine nettsider her; LIS-anbefalinger (link)

Helseforetakenes lojalitet til anbefalingene er en viktig faktor i arbeidet for å oppnå lavere legemiddelpriser, som igjen vil gi mulighet til å behandle flere pasienter. LIS kan også gjøre prisavtaler på enkeltlegemidler.

Vilkår relatert til kostnadseffektiv bruk av legemidler i spesialisthelsetjenesten

Det kan knyttes vilkår til bruk av legemidler som innføres. Vilkår har lenge vært benyttet i Blåreseptordningen, og bruk av vilkår er også mulig for legemidler som finansieres av sykehusene. LIS vil i samarbeid med Statens legemiddelverk utarbeide vilkår som sikrer mest mulig kostnadseffektiv bruk. Som et eksempel ble det knyttet vilkår til direktevirkende antivirale legemidler mot hepatitt C, da legemiddelgruppen ble kun vurdert som kostnadseffektiv for deler av pasientpopulasjonen.

Statens legemiddelverk vil kunne legge inn informasjon om vilkår i en database som heter FEST (Forskrivings- og ekspedisjonsstøtte) slik at den enkelte lege enklere kan finne informasjonen.

Sist faglig oppdatert: 9. juli 2019