Logo for print

Hovedmeny

Finansieringssystem

Behovsjusterte rammetilskudd (basistilskudd) er den primære inntektskilden til de regionale helseforetakene. Somatiske tjenester finansieres med om lag 50 % basisbevilgning og 50 % Innsatsstyrt finansiering (ISF) i 2019. Psykisk helsevern og rusomsorg finansieres i all hovedsak med rammetilskudd, men polikliniske tjenester finansieres også med en andel ISF. Budsjettrammene fastsettes hvert år av Stortinget, herunder også hvor mye penger som avsettes til ISF-ordningen. De regionale helseforetakene har gitte budsjettrammer som de skal prioritere aktiviteten sin innenfor.

ISF-ordningen gir ikke grunnlag for nøyaktig prissetting av enkelttjenester. 1 2020 sorterer ordningen tusenvis av diagnoser og prosedyrer inn i en av ca. 1000 DRG- ,45 STG (særtjenester)-grupper og 7 TFG (tjenesteforløp)-grupper som skal være mest mulig medisinsk meningsfulle og ressursmessig homogene grupper. ISF-ordningen er som hovedregel tilpasset etablert behandling og vil aldri kunne være 100 prosent oppdatert i forhold til alle nye metoder i spesialisthelsetjenesten. ISF-ordningen er som nevnt over et relativt grovmasket system hvor hovedformålet er å understøtte RHFenes sørge-for ansvar. Refusjonene er ment å dekke deler av kostnadene i spesialisthelsetjenesten og resten skal dekkes gjennom de øvrige rammene RHFene har fått til disposisjon av Stortinget gjennom statsbudsjettet. ISF-ordningen er ikke et prioriteringssystem. Prioriteringer skal foretas ut fra til enhver tid gjeldende lov og forskrift samt retningslinjer, herunder prioriteringsforskriften. Basisbevilgningen skal brukes til å understøtte ønsket prioritering. Finansieringsmodellen innebærer at det er RHFene som fordeler basisbevilgning og ISF til det enkelte helseforetak.

Det vises til regelverket for Innsatsstyrt finansiering, for nærmere omtale av ISF-ordningen.

Det er en årlig oppdatering av ISF-regelverket som skal være klart før det trår i kraft 1. januar. Regelverket utformes innenfor de rammene som stilles til disposisjon gjennom statsbudsjettet.

I arbeidet med å videreutvikle ISF-ordningen ser en blant annet hen til beslutninger innenfor systemet Nye metoder. Metoder som blir anbefalt innført i spesialisthelsetjenesten vil bli vurdert opp mot ISF-ordningen innenfor gjeldende rammer for ordningen.

Finansiering av ny legemiddelbehandling i spesialisthelsetjenesten

De regionale helseforetakene har finansieringsansvar for:

  • Legemidler brukt i sykehus, inkludert poliklinisk behandling
  • Legemidler brukt utenfor sykehus der de regionale helseforetakene har finansieringsansvar (h-reseptlegemidler)
  • Legemidler som benyttes i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Legemidler som benyttes i forbindelse med tvunget psykisk helsevern

Alle nye legemidler som sykehusene har finansieringsansvar for, skal gjennom systemet Nye metoder. Beslutningsforum for nye metoder fatter de endelige beslutningene om innføring. En oversikt over hvilke legemidler som har fått beslutning om innføring/ikke innføring i Beslutningsforum for nye metoder finnes her. Et legemiddel som er under metodevurdering skal ikke tas i bruk, med mindre det foreligger et godkjent unntak. For status på de enkelte nye legemidler kan man søke på «Finn metode» her.

Legemiddelbehandling inngår i den ordinære finansieringen av spesialisthelsetjenesten, se mer detaljer under avsnittet over; Finansieringssystem. Hvilken legemiddelbehandling og særkoder som har spesifikk betydning for ISF for inneværende år framgår av ISF-regelverket, se Innsatsstyrt finansiering (link).

 

 

Sist faglig oppdatert: 15. juni 2020