Logo for print

Hovedmeny

​Fageksperter (klinikere og andre ansatte i spesialisthelsetjenesten) har, som alle andre, anledning til å forslå metoder for nasjonal metodevurdering. Fagekspertenes kjennskap til norsk klinisk praksis bidrar til at nye metoder som system kan fange opp metoder som er viktige og relevante for spesialisthelsetjenesten.

Alle har anledning til å komme med innspill og tilleggsopplysninger til en metode (forslag/metodevarsel) som er foreslått for nasjonal metodevurdering før den behandles av Bestillerforum RHF. Innspill fra enkeltfageksperter og fagmiljøer rundt om i landet er med på å bidra til en hensiktsmessig seleksjon, timing og kvalitet på oppdragene om nasjonal metodevurdering som Bestillerforum RHF gir.

Metodevurdering er en kunnskapsoppsummering som skal danne grunnlag for påfølgende beslutninger og anbefalinger om innføring og bruk av metoder. De nasjonale metodevurderingene gjennomføres ved Statens legemiddelverk (SLV) og Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet (FHI). Mini-metodevurderinger gjennomføres ved de enkelte helseforetakene.  Det er viktig at metodevurderingenes innhold er relevante for norsk klinisk praksis. Her kan fageksperter med ulik bakgrunn og erfaring bidra med sin kunnskap.

Fageksperter tar initiativ til og deltar i arbeidet med mini-metodevurderinger ute i helseforetakene rundt om i landet. Til arbeidet med nasjonale metodevurderinger rekrutteres fageksperter som representerer de regionale helseforetakene (RHFene) til å bistå SLV og FHI i deres arbeid. Det er viktig å ivareta både bredde- og spisskompetanse, samt geografisk representasjon ved rekrutteringen av disse fagekspertene. SLV og FHI har også anledning til å involvere andre ytterligere fageksperter til å bistå dem i arbeidet dersom det er behov for dette.

Nasjonale metodevurderinger inngår i de saksdokumenter som fremlegges for Beslutningsforum for nye metoder gjennom en intern prosess i RHFene. RHFene kan involvere fageksperter i de interne prosessene.

Sekretariatet for Nye metoder forvalter listen over de fagekspertene som har takket ja til å representere RHFene i metodvurderingsarbeidet. Fagekspertlisten finner du nederst på denne siden. Listen oppdateres kvartalsvis.


Beslutningene tatt på nasjonalt nivå skal koordineres med de nasjonale faglige retningslinjene som Helsedirektoratet har ansvar for. Helsedirektoratet knytter til seg fageksperter som  bistår i arbeidet med å utarbeide og vedlikeholde innholdet i nasjonale faglige retningslinjer. Det vil også være dialog og samarbeid under metodevurderingsarbeidet mellom SLV/FHI og nasjonale faglige retningslinjer/krefthandlingsprogrammer i Helsedirektoratet.

Metodevarslingsfunksjonen driftes av FHI i samarbeid med SLV og de andre aktørene i Nye metoder. Funksjonen er under videreutvikling og det er foreslått å sette sammen et panel med noen dedikerte fageksperter som kan utgjøre/bistå funksjonen. 

Fagekspertlisten

Sist faglig oppdatert: 1. august 2018