Logo for print

Hovedmeny

Fageksperter kan være klinikere og andre ansatte i spesialisthelsetjenesten. De sitter på verdifull kunnskap og erfaring fra norsk klinisk praksis, og er aktivt involvert i alle de fire trinnene i systemet for Nye metoder, fra forslag til implementering.

Forslag

Fageksperter har, som alle andre, anledning til å forslå metoder for nasjonal metodevurdering. Fagekspertenes kjennskap til norsk klinisk praksis bidrar til at nye metoder som system kan fange opp metoder som er viktige og relevante for spesialisthelsetjenesten.

Alle har anledning til å komme med innspill og tilleggsopplysninger til en metode (forslag/metodevarsel) som er foreslått for nasjonal metodevurdering før den behandles av Bestillerforum RHF. Innspill fra enkeltfageksperter og fagmiljøer rundt om i landet er med på å bidra til en hensiktsmessig seleksjon, timing og kvalitet på oppdragene om nasjonal metodevurdering som Bestillerforum RHF gir.


Metodevarslingsfunksjonen driftes av FHI i samarbeid med SLV og de andre aktørene i Nye metoder. Funksjonen er under videreutvikling og det er foreslått å sette sammen et panel med noen dedikerte fageksperter som kan utgjøre/bistå funksjonen. 

 

Metodevurdering 

Metodevurdering er en kunnskapsoppsummering som skal danne grunnlag for påfølgende beslutninger og anbefalinger om innføring og bruk av metoder. De nasjonale metodevurderingene gjennomføres ved Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet. Til arbeidet med nasjonale metodevurderinger rekrutteres fageksperter som representerer de regionale helseforetakene (RHFene) til å bistå Statens legemiddelverk og Folkehelsinstituttet i deres arbeid. Det er viktig å ivareta både bredde- og spisskompetanse, samt geografisk representasjon ved rekrutteringen av fageksperter. Statens legemiddelverk og Folkehelseintituttet har også anledning til å involvere andre ytterligere fageksperter til å bistå dem i arbeidet dersom det er behov for dette. Det er viktig at metodevurderingens innhold er relevant for norsk klinisk praksis. Her kan fageksperter med ulik bakgrunn og erfaring bidra med sin kunnskap.

Mini-metodevurderinger gjennomføres ved de enkelte helseforetakene. Fageksperter tar initiativ til og deltar i arbeidet med mini-metodevurderinger ute i helseforetakene.

Sekretariatet for Nye metoder forvalter listen over de fagekspertene som har takket ja til å representere RHFene i metodevurderingsarbeidet. Fagekspertlisten finner du nederst på denne siden. Listen oppdateres kvartalsvis.

 

Beslutning

Nasjonale metodevurderinger utgjør en viktig del av det samlede beslutningsgrunnlaget til RHFene. RHFene forbereder metodene som skal legges frem for beslutning i en intern prosess. RHFene kan involvere fageksperter i de interne prosessene.

 

Implementering

Beslutningene tatt på nasjonalt nivå skal koordineres med de nasjonale faglige retningslinjene som Helsedirektoratet har ansvar for. Helsedirektoratet knytter til seg fageksperter som bistår i arbeidet med å utarbeide og vedlikeholde innholdet i nasjonale faglige retningslinjer. Det vil også være dialog og samarbeid under metodevurderingsarbeidet mellom Statens legemiddelverk / Folkehelseinstituttet og nasjonale faglige retningslinjer/krefthandlingsprogrammer i Helsedirektoratet.


 

Fagekspertlisten (oppdatert 22.12.2020)

Sist faglig oppdatert: 22. desember 2020