Logo for print

Hovedmeny

​​Ansatte i spesialisthelsetjenesten har verdifull kunnskap og erfaring fra norsk klinisk praksis som det er behov for i Nye metoder. Det er muligheter for å involvere fageksperter på alle trinn i prosessen i dag, men det er også bred enighet om at dette er et område som må videreutvikles.

Forslag

​Fageksperter har, i likhet med alle andre, anledning til å foreslå metoder for nasjonal metodevurdering. Gjennom sin kunnskap om norsk klinisk praksis bidrar de til at Nye metoder kan fange opp metoder som er relevante for spesialisthelsetjenesten. Les mer om å sende inn forslag her (lenke). 

​Lokalt i helseforetakene har fageksperter også mulighet til å ta initiativ til en mini-metodevurdering. Les mer om metodevurderingsarbeidet på lokalt nivå her (lenke).

Innspill

​Alle har anledning til å komme med innspill og tilleggsopplysninger til en metode. Det er ønskelig at innspill kommer så tidlig som mulig i prosessen slik kan de være med på å påvirke utformingen av oppdrag og det som senere blir et beslutningsgrunnlag i saken. Det er et eget skjema som brukes for å gi innspill som du finner under overskriften Gi innspill her (lenke).

​De regionale helseforetakene innhenter også aktivt innspill fra fageksperter i helseforetakene til metodevarsler og forslag, og det er etablert en egen prosess for dette. I denne prosessen benyttes det et eget innspillsskjema som finnes tilgjengelig her (lenke) for dem det gjelder.

Fageksperter i metodevurderingsarbeid

Klinikere og andre fagpersoner rekrutteres av RHF-ene som fageksperter til å delta i metodevurderingsarbeidet i Nye metoder. ​

​Nasjonale metodevurderinger utgjør en viktig del av det samlede beslutningsgrunnlaget i Nye metoder. Metodevurderinger utarbeides av Statens legemiddelverk (SLV) eller Folkehelseinstituttet (FHI), ​les mer her (lenke).

Det er vikti
g å være klar over at formålet og innholdet i en metodevurdering skiller seg fra en nasjonal retningslinje eller veileder, som skal gi råd og anbefalinger. En metodevurdering er en systematisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget for en metodes effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. SLV og FHI har behov for fagkompetanse fra spesialisthelsetjenesten når de utarbeider nasjonale metodevurderinger, blant annet for å kvalitetssikre sentrale forutsetninger i analysene.

Rekruttering av fageksperter 

​Fageksperter til metodevurderinger i Nye metoder rekrutteres fra helseforetakene. Forespørsler sendes til lederlinjen i helseforetakene i hver region. Både bredde- og spisskompetanse, samt geografisk representasjon skal ivaretas i rekruttering av fageksperter. Fageksperter rekrutteres spesifikt til hver enkelt metodevurdering.

Hvert RHF skal ha rutiner for hvem som kan representere dem i metodevurderingsarbeidet, herunder vurdering av habilitet og bindinger, for eksempel overfor firma gjennom kliniske studier. Navn på fageksperter som har bidratt i en metodevurdering vil fremkomme i metodevurderingsrapporten når den publiseres.

​Fagdirektørene i RHF-ene har besluttet at en person som har vært involvert i utarbeidelse av dokumentasjonspakken for firma til en metode, som hovedregel ikke skal rekrutteres som fagekspert til metodevurderingsarbeidet for den samme metoden. Fagdirektørene ser at det kan være tilfeller hvor det er behov for å fravike fra hovedregelen, for eksempel når det er små eller få fagmiljøer i landet. I de tilfellene påpekes det at det er ekstra viktig at det etterstrebes å ha med flere fageksperter. 

Informasjonsskriv til fageksperter

Informasjonsskriv til fageksperter og ledere (v 5.0) finner du her

Informasjonsskrivet brukes av RHF-koordinatorene i arbeidet med rekruttering av fageksperter fra helseforetakene.

Beslutninger og implementering

Beslutningsforum for nye metoder fatter nasjonale beslutninger om innføring eller utfasing av metoder. RHF-ene forbereder metodene som skal legges frem for beslutning i en intern prosess og kan involvere klinikere i disse prosessene.​

​Beslutningene til Beslutningsforum setter rammer for hvilke metoder som er tilgjengelige i pasientbehandlingen.

De nasjonale beslutningene skal koordineres med de nasjonale faglige retningslinjene og krefthandlingsprogrammene som Helsedirektoratet har ansvar for. Helsedirektoratet knytter til seg ulike fagpersoner som bistår i arbeidet med å utarbeide og vedlikeholde innholdet i nasjonale faglige retningslinjer og handlingsprogram.​

​Oppfølging av evalueringen

Nye metoder ble evaluert i 2021. I etterkant av evalueringen har Helse- og omsorgsdepartementet gitt oppdrag om blant annet tiltak for økt klinikerinvolvering. Les mer omoppfølging etter evalueringen her (lenke).

Sist faglig oppdatert: 28. oktober 2022