Logo for print

Hovedmeny

​​​​​​​Beslutninger etter nasjonale metodevurderinger

En nasjonal metodevurdering utgjør en viktig del av det samlede beslutningsgrunnlaget til de regionale helseforetakene (RHF-ene). Beslutninger fattes i Beslutningsforum for nye metoder i tråd med kriterier. I noen tilfeller kan en sak avgjøres av de regionale fagdirektørene.

Klikke på overskriftene for utdypende informasjon:

Når tas beslutningen?

Når Bestillerforum RHF har klarert at et en metodevurdering er ferdig, sendes denne til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) ved fagdirektørene og deres sekretariat. Saksbehandlingstiden i RHF-ene fra en metodevurdering er mottatt til den legges frem for beslutning vil kunne variere noe. RHF-ene forbereder metodene som skal legges frem for beslutning i en intern prosess. Spørsmål om enkeltmetoder som befinner seg i denne fasen kan rettes til fagdirektørsekretariatet. 

Beslutningsforum har vanligvis sine møter i tilknytning til møtene som de administrerende direktørene har hver måned (AD-møtet). Beslutningsforum har også møter utenom AD-møtets møteplan når det er nødvendig. Når det blir møte, vil møtetidspunktet og saklisten til møtet være tilgjengelig under «Møter og konferanser» cirka en uke i forkant av møtet.

Mer om oversendelsen av metodevurderinger til RHF-ene

 • Når en utreder (Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet) er ferdig med en metodevurdering og prisnotat fra Sykehusinnkjøp HF er klart, sendes den til sekretariatet for Bestillerforum RHF som videreformidler metodevurderingen til medlemmene av Bestillerforum RHF.
 • Medlemmene av Bestillerforum RHF har metodevurderingen til gjennomgang i inntil 10-14 dager, og tar stilling til om den kan videresendes til beslutning i de regionale helseforetak.
 • Hvis ett eller flere av medlemmene av Bestillerforum RHF ser behov komplettering eller en diskusjon av rapporten settes metodevurderingen opp til drøfting på kommende møte i Bestillerforum RHF.
 • Samtidig som metodevurderingen sendes til RHF-ene publiseres den her på nyemetoder.no under aktuell metode.

Hva skjer i tidsrommet fra RHF-ene mottar en ferdigstilt metodevurdering til det fattes en beslutning?
Når Bestillerforum har mottatt, godkjent og oversendt metodevurderingen til de regionale helseforetakene for beslutning, er det de regionale fagdirektørene som har ansvar for den videre saksbehandlingen. Beslutningsforum har gitt fagdirektørene et selvstendig ansvar for å vurdere om en sak skal oversendes til Beslutningsforum. Sakene blir sendt til Beslutningsforum etter at fagdirektørene har utformet en felles anbefaling. Fagdirektørsekretariatet bistår fagdirektørene med å koordinere og skrive en anbefaling til Beslutningsforum.

De regionale helseforetakene har gjennom likelydende styrebehandling vedtatt kriterier som ligger til grunn for vurderingene og beslutningene. (Kriterier for beslutning finner du lengre ned i teksten)


Beslutningen skal bidra til riktig prioritering av samfunnets ressurser og mellom pasientgrupper og sykdommer. Det er altså legitimt ikke å innføre effektiv, men lite kostnadseffektiv diagnostikk og behandling.

Moment som påvirker tiden det tar å utforme en anbefaling til Beslutningsforum: 

 • Behovet for å sammenligne og prioritere mellom behandlingsområder utover det som framkommer av selve rapporten 
 •  Vurdering av innspill fra produsent
 • Tid til dialog med aktuell ekspertise
 • Behovet for å formulere en beslutning, som er nødvendig for at bruken skal utvikle seg i den retning som RHF-ene mener er riktig, f.eks. avgrense pasientpopulasjon, kostnadsutviklingen og andre vilkår. 
 •  I enkelte tilfeller er det behov for å avvente prisforhandlinger
 • Behovet for å avvente en annen /flere andre metodevurderinger
 • Behovet for å vurdere konsekvenser av en innføring med tanke på endringer i organisering av tjenesten og nødvendig endret ressursfordeling.
 • Behovet for juridiske vurderinger omkring innføring av den nye metoden

Fagdirektørene kan på bakgrunn av dette ikke angi hvor lang tid det tar å formulere de enkelte anbefalingene.

Kriterier for beslutning

Beslutningsforum for nye metoder legger Lov om pasient- og brukerrettigheter og Prioriteringsforskriften til grunn ved innføring av nye metoder. Tre sentrale kriterier er:

 • Prognosetap ved den aktuelle tilstand
 • Effekt av metoden
 • Kostnadseffektivitet ved bruk av metoden på aktuell indikasjon

Videre legger Beslutningsforum for nye metoder følgende prinsipper og føringer til grunn:

 • Diagnosenøytralitet
 • Aldersnøytralitet
 • Nøytralitet med hensyn til pasientgruppens størrelse
 • Likebehandling på tvers av metoder og pasientgrupper
 • Legitimt ikke å innføre effektiv, men lite kostnadseffektiv diagnostikk og behandling

Saksdokumentene bør være lett leselige og forståelige for allmennheten.


Link til dokument med prinsipper fra Beslutningsforum for nye metoder basert på sak 64-2015/1 i Beslutningsforum for nye metoders møte 14.12.2015. Dokumentet er under revurdering.

Hvem tar beslutningen?

Nasjonale beslutninger om å innføre en ny metode tas i Beslutningsforum for nye metoder.

Beslutningen fattes ved konsensus, slik at det blir likt for spesialisthelsetjenesten  over hele Norge.

I noen saker har Beslutningsforum for nye metoder delegert beslutningsansvaret til fagdirektørene i de regionale helseforetakene. Fagdirektørene har fått et selvstendig ansvar for å vurdere om en metode skal oversendes for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder. Dersom de fire fagdirektørene er enige om at en metode ikke er egnet for behandling i Beslutningsforum for nye metoder, kan saken avgjøres av fagdirektørene. Saken vil da ikke bli videresendt for beslutning i Beslutningsforum for nye metoder.

Ferdigstilte rapporter som ikke blir sendt til Beslutningsforum for nye metoder

Saker som fagdirektørene ikke sender til beslutning kan dreie seg om metoder som etter evaluering viser seg ikke å ha store praktiske eller økonomiske konsekvenser. Disse kan innføres uten å legges fram for Beslutningsforumfor nye metoder. De enkelte foretakene bør i disse tilfellene selv avgjøre om metoden er nyttig for å oppfylle deres ansvar. Avgjørelsen må tas i lys av at ulike sykehus kan ha ulik organisering, ulik tilgang på kompetanse og ulike oppgaver. 

Beslutningsforum for nye metoder- sammensetning

 • Består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene
 • I tillegg er det to observatører fra brukerutvalgene (brukerrepresentanter) og en fra Helsedirektoratet
 • Bisittere: Sekretariatet for Beslutningsforum for nye metoder, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, de fire fagdirektørene og fagdirektørsekretariatet.

Hvilke beslutninger er tatt?

Du kan følge med på beslutninger basert på nasjonale metodevurderinger på flere måter. For en detaljert beskrivelse over mulighetene, se "Beslutning". Her under er lenkene til to arkiv:

Arkiv: Beslutninger tatt av de fire fagdirektørene


 

Årsoppsummeringer

Årsoppsummering 2021

Årsoppsummering 2020

Årsoppsummering 2019

Årsoppsummering 2018

Årsoppsummering 2017

Årsoppsummering 2016

Beslutninger etter lokale metodevurderinger

Beslutninger om å innføre en metode etter gjennomført mini-metodevurdering fattes i helseforetakene. Beslutningene fattes i de etablerte beslutningsstrukturene som hvert helseforetak har. Det er de regionale helseforetakenes ansvar å sørge for at helseforetakene har kompetanse til å utføre mini-metodevurderinger.

Sist faglig oppdatert: 31. mai 2022