Logo for print

Hovedmeny

I Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015, Meld. St.10 (2012-2013) God kvalitet- trygge tjenester- Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestenMeld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmeldingen-Riktig bruk- bedre helse og Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste -Melding om prioritering beskrives hovedlinjene for Nye metoder (tidligere «Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten") som system. Bestillerforum RHF hadde første møte i juni 2013 og Beslutningsforum for nye metoder i mai 2014.

Bakgrunnen for innføring av systemet

 • Medisinske og helsefaglige metoder skifter raskt
 • Varierende eller manglende praksis for vurdering av metoder ved innføring eller utfasing i spesialisthelsetjenesten
 • Ulik praksis for beslutningsprosesser ved innføring av nye metoder og ved utfasing av mindre effektive metoder i spesialisthelsetjenesten

Formålet med systemet

 • Styrke pasientsikkerheten ved innføring av nye metoder gjennom metodevurdering
 • Sikre at pasienter så raskt som mulig skal få likeverdig tilgang til nye metoder som er dokumentert virkningsfulle, oppfyller krav til sikkerhet og er kostnadseffektive
 • Bidra til at nye metoder som er ineffektive og/eller skadelige for pasientene ikke skal tas i bruk, samt bidra til utfasing av gamle metoder
 • Fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for gode prioriteringer i spesialisthelsetjenesten basert på metodevurdering
 • Sikre rasjonell bruk av spesialisthelsetjenestens og samfunnets ressurser
 • Innføre forutsigbar og systematisk introduksjon av nye metoder basert på enhetlige prosesser for metodevurdering og beslutning

Rammebetingelsene for systemet

 • Beslutning om innføring av nye metoder skal være basert på samme sett av kriterier; sykdommens alvorlighet, nytten av tiltaket og kostnader/kostnadseffektivitet
 • Beslutningene skal være basert på transparente metodevurderinger og dokumentasjon, og sikre kunnskapsbasert praksis gjennom bruk av anerkjent metodikk for metodevurdering
 • Systemet skal være i tråd med helseforetakenes tillagte ansvar, og skal gjennomføres innenfor dagens ressursrammer og finansieringssystem
 • Aktørenes ansvarsforhold blir ikke endret

Prosesskart

Vennligst se prosesskart for systemet Nye metoder nedenfor.

 Last ned prosesskartet her.

 

Systembeskrivelse - et bakgrunnsdokument

I forbindelse med etableringen av Nye metoder, tidligere «Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten», i 2013 utarbeidet alle aktørene en felles systembeskrivelse.

Nye metoder har utviklet seg siden systembeskrivelsen ble laget, og den kan således kun brukes som et bakgrunnsdokument for etableringen.  Informasjonen som presenteres under "Om systemet" her på nettsidene inneholder oppdaterte beskrivelser av Nye metoder som system. Den som ønsker å se på bakgrunnsdokumentet fra 2013, finner systembeskrivelsen her (norsk). Det finnes også en engelsk versjon.

 

 

Sist faglig oppdatert: 11. mai 2017