Logo for print

Hovedmeny

Begge legemidlene, ibrutinib (Imbruvica) og idelalisib (Zydelig), er så nye at det er lite data som dokumenterer effekten. Det er vist effekt av begge legemidlene, men det er usikkert hvor stor denne effekten er sammenliknet med dagens behandling. Legemidlene antas å brukes på en liten gruppe, svært syke pasienter: i underkant av 120 pasienter i 2020.

Svært kostbare

Legemidlene er svært kostbare, og med dagens priser, vil det gå ut over andre prioriteringer i sykehusene.

Vi velger å si ja til begge legemidlene, fordi vi mener de kan ha effekt for pasientene, selv om dokumentasjonen på effekt og kostnader er svak. At pasientgruppen er så liten, gjør dette vanskelig. Vi forventer samtidig at framtidige prisforhandlinger vil gi lavere priser, og med lavere priser kan usikkerheten bli mindre, sier leder for Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

Beslutningen

Her er beslutningen for begge legemidlene, fattet i møtet 14. desember 2015:

Beslutningen som er fattet av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre en behandlingsmetode.

 

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m. m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt. I denne saken er pasientgruppen liten, og dokumentasjonsgrunnlaget derfor begrenset.

 

1. Ibrutinib (Imbruvica®) som monoterapi og idelalisib (Zydelig®) i kombinasjon med rituksimab innføres til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som:

  • har fått minst én behandling tidligere, eller
  • førstelinjebehandling når det foreligger 17p-delesjon eller TP53-mutasjon hos pasienter hvor kjemo-/immunterapi ikke er egnet.
  • Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens fremforhandlede prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.

 

2. Fremtidige indikasjoner er ikke omfattet av denne beslutningen, og det må gjøres nye kostnadsvurderinger for nye indikasjoner. Ved fremtidig godkjent utvidelse av indikasjoner for aktuelle medikamenter skal samme pris skal gjelde for alle indikasjoner.

 

3. Pasienter som starter behandling med ibrutinib (Imbruvica®) eller idelalisib (Zydelig®) i kombinasjon med rituksimab for kronisk lymfatisk leukemi (KLL) behandles med det av disse to alternativer som samlet sett gir lavest behandlingskostnad.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut på denne nettsiden så snart de er klare: Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. desember 2015. 

 

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, ta kontakt med Anne May Knudsen, mob.: 975 92 815 eller e-post: amk@helse-nord.no.