Logo for print

Hovedmeny

Traztuzumab emtansine (Kadcyla) er et immunterapilegemiddel til behandling av HER2-positiv, inoperabel lokalavansert eller metastatisk brystkreft. Det er beregnet at pasienter lever noe lenger med Kadcyla enn standard behandling. Sammenliknet med lapatinib og kapecitabin (behandlingsvalg i nasjonale retningslinjer), gir traztuzumab emtansine en forbedring i progresjonsfri overlevelse på 3,2 måneder, og en forbedring i total overlevelse på 5,8 måneder. Anslagsvis vil 100 pasienter være aktuelle for behandling med trastuzumab emtansine (Kadcyla) hvert år i Norge.

 

- Dette er en tung beslutning å ta på vegne av pasientene. Per nå mener vi effekten av legemiddelet ikke forsvarer den høye prisen, sier leder av Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

 

Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) og legemiddelfirmaet Roche har etter forrige beslutning forhandlet om pris. Beslutningsforum for nye metoder har vært kjent med og gitt føringer for disse forhandlingene. Roche har gitt nye pristilbud, og Statens Legemiddelverk har gjort ny beregning basert på et nytt tilbud.

 

- Vi ønsker ikke krevende, og for oss, uoversiktlige, betalingsløsninger for legemidler, slik noen av avtaleforslagene fra legemiddelfirmaet innebærer. Men selv med slike avtaler, er prisen for høy, sier Vorland.

 

Se tidligere behandling og dokumenter i saken: Trastuzumabemtansin (Kadcyla)

 

Saksdokumenter og protokoll fra møtet: Møte i Beslutningsforum for nye metoder 14. mars 2016