Logo for print

Hovedmeny

Møtet ble holdt mandag 26. august 2019 kl. 10.30 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. 

​Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 17. juni  2019.
 • Pembrolizumab (Keytruda) til adjuvant behandling av voksne pasienter etter reseksjon av melanom stadium III
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III og IV hos voksne og barn over 12 år
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Dabrafenib (Tafinlar) i kombinasjon med trametinib (Mekinist) for behandling av malignt melanom etter fullstendig reseksjon.
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Doravirin (Pifeltro) til behandling av HIV-infeksjon
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Doravirin, lamivudin og tenofovirdisoproksil (Delstrigo) til kombinasjonsbehandling av HIV-infeksjon
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Dolutegravir/lamivudine kombinasjonsjonstabletter (Dovato) til behandling av voksne med HIV-1 infeksjon.
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Venetoklaks (Venclyxto) i kombinasjon med rituksimab til behandling av kronisk lymfatisk leukemi
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Lenvatinib (Lenvima) til behandling av levercellekarsinom
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Prehospital CT for tidlig diagnostikk og behandling ved mistanke om hjerneslag eller alvorlige hodeskader
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko
  Mer informasjon på metodesiden (link).
 • Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt
 • Referatsaker
 • Eventuelt

 Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

 

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no.