Logo for print

Hovedmeny

​Saksliste

Sak 1-2018
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2-2018
Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 18. desember 2017.

Sak 3-2018
Innføring av nye medikamenter - prinsipielle sider knyttet opp mot særskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstand, oppfølging av sak 121-2017. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, f. Off.loven § 23, 1.

Sak 4-2018
Nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 5-2018
Atezolizumab (Tecentriq) til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft  etter tidligere behandling med kjemoterapi. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 6-2018
Nivolumab (Opdivo) til behandling av ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom som ikke uttrykker PD-L1, ny vurdering. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 7-2018
Ribociclib (Kisqali) til behandling av metastatisk brystkreft. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 8-2018
Brentuksimab vedotin (Adcetris) til behandling av voksne pasienter med CD30+ Hodgkins lymfom med

forhøyet risiko for tilbakefall eller progresjon etter autolog stamcelletransplantasjon. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 9-2018
Obinutuzumab (Gazyvaro) til førstelinjebehandling av avansert langsomtvoksende follikulært lymfom i

kombinasjon med kjemoterapi. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 10-2018
Dimetylfumarat (Skilarence) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 11-2018
Reslizumab (Cinqaero) til behandling av alvorlig eosinofil astma. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 12-2018
Mepolizumab (Nucala) til behandling av alvorlig eosinofil astma. Mer informasjon på metodesiden (link)

Sak 13-2018
Nasjonale retningslinjer for bruk av nye legemidler før markedsføringstillatelse.

Sak 14-2018
Legemidler til behandling i Beslutningsforum for nye metoder, oversikt. Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 23, 1. ledd.

Sak 15-2018
Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2017.

 

Sak 16-2018
Referatsaker

  1. Brev fra medisinsk fagråd i Diabetesforbundet av 18. desember 2017 ad. Bekymring for forsinkelser i tilgjengelighet til nye og viktige behandlingshjelpemidler for personer med diabetes.
  2. Brev fra Foreningen for muskelsyke av 9. januar 2018 ad. Si ja til Spinraza
  3. Brev fra Finn Helge Quist av 19. desember 2017 ad. Klage: Krav om fornyet behandling/Ixazomib (Ninlaro)
  4. E-post fra Jeanett Johnsen av 14. januar 2017 ad. UNICEF om Spinraza


Sak 17-2018
Eventuelt

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

For eventuelle intervjuer eller andre mediespørsmål til Beslutningsforum for nye metoder, kontakt Anne May Knudsen, e-post: amk@helse-nord.no, tlf. 975 92 815.