Logo for print

Hovedmeny

​Møtet ble avholdt på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, mandag 15. juni kl. 9:30-11:30.

Saksliste

Sak 25-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 26-2015 Godkjenning av protokoll fra møte i Beslutningsforum for nye metoder, den 18. mai 2015.

Sak 27-2015 Abirateron (Zytiga). Lenke til metodevurdering.

Sak 28-2015 Enzalutamid (Xtandi). Lenke til metodevurdering.

Sak 29-2015 Unntak fra bestemmelsen om å ikke bruke metoder som er til vurdering i Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Sak 30-2015 Kontraktsform og andre prinsipper for forhandlinger og kontrakter m. m. for dyre patenterte legemidler – anbefaling fra arbeidsgruppe.

Sak 31-2015 Beslutningsforum for nye metoder – årsoppsummering 2014.

Sak 32-2015 Referatsaker

1. E-post av 26. mai 2015 fra MSD Norge AS: Tilgjengelighet av Keytruda (pembrolizumab) - innspill til Bestillerforum og Beslutningsforum fra MSD.

2. Notat av 8. juni fra Legemiddelindustrien (LMI) med utdypende kommentarer til punkter som ble diskutert på dialogmøte 29. mai 2015 mellom aktørene i nasjonalt system for innføring av nye metoder og bransjeorganisasjonene

Sak 33-2015 Eventuelt. 

 

Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Off.loven § 14, fordi disse er å anse som organinterne dokumenter fram til beslutningen er tatt. Etter møtet vil offentlige saksdokumenter og protokoll med vedtak publiseres.

 

Innkalling og saksdokumenter

Protokoll

 

Lenke til nyhetssak: Innfører to legemidler for prostatakreft

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.