Logo for print

Hovedmeny

​Bestillerforum RHF klarerte i sitt møte 26.august 2019 følgende oppdrag; Legemidler, inkludert off-label behandlingen rituksimab (Mabthera) ved RRMS - fullstendig metodevurdering, ID2018_004.

Den fullstendige metodevurderingen er publisert i sin helhet, og du finner mer informasjon her (link). Folkehelseinstituttet har som utreder utarbeidet en nyhetssak (link) som svarer på spørsmål om metodevurderingen og metodevurderingsarbeidet.

En hurtig metodevurdering utarbeidet av Statens legemiddelverk på Fingolimod (Gilenya) til behandling av RRMS hos barn og unge, ID ID2018_089, ble også klarert ferdigstilt i gårsdagens møte. Vurderingen til barn og unge samt mer informasjon om denne metoden finner du her (link).

Metodevurderingene blir nå oversendt til de regionale helseforetakene (RHF-ene).

RHF-ene forbereder saker til Beslutningsforum for Nye metoder i en intern prosess.

Agendaen for hvert Beslutningsforum for nye metoder er ferdig og tilgjengelig fra nyemetoder.no sirka en uke i forkant av møtet.