Logo for print

Hovedmeny

Effekten av apremilast er usikker og lite dokumentert for pasienter som ikke kan bruke biologiske legemidler, og det telte med i beslutningen.

Det anslås at om lag 230 pasienter med psoriasis er aktuelle for behandling med apremilast ved denne indikasjonen i det femte budsjettåret. For psoriasisartritt anslås om lag 470 pasienter ved denne indikasjonen i det femte budsjettåret.

Dersom det tilkommer nye opplysninger (herunder pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, overlevelsestall m.m.) som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt.

Les mer i metodevurderingene:

Metodevurdering apremilast ved psoriasis

Metodevurdering apremilast ved psoriasisartritt

Saksdokumenter og protokoll fra Beslutningsforum legges ut på denne nettsiden:

Møte i Beslutningsforum for nye metoder 25. april 2016