Logo for print

Hovedmeny

​Under Om systemet er mer informasjon om systemet og detaljerte beskrivelser om ulike temaer.

Nylig ble teksten «Beslutninger på to nivå» publisert med informasjon om beslutningsprosessene, kriterier og sammensetningen av Beslutningsforum for nye metoder. Informasjonen om beslutninger etter nasjonale metodevurderinger er delt opp under fem overordnede overskrifter.

Flere har etterspurt en litt nærmere beskrivelse av hva som skjer i tidsrommet fra RHFene mottar en ferdigstilt nasjonal metodevurdering til det fattes en beslutning. Under overskriften, Når tas beslutningen?, kan du lese om dette.