Logo for print

Hovedmeny

​Legemiddelet er allerede tatt i bruk for pasienter i andrelinjebehandling, etter at kjemoterapi er benyttet.

I sitt møte 22. mai 2017 sa Beslutningsforum for nye metoder også ja til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft hos voksne med PD-L1 uttrykk på minst 50 % uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor.

Betydelig progresjonsfri overlevelse

Metodevurderingen viser at prioriteringskriteriene (nytte, alvorlighet og ressurser) er oppfylt for legemiddelet. Lungekreft er den nest hyppigste kreftformen i Norge blant både kvinner og menn, og det er den kreftformen som tar flest liv. Studien, som Statens Legemiddelverk har utført sin metodevurdering på bakgrunn av, viser at pasientene i gjennomsnitt har 24 måneder progresjonsfri overlevelse sammenliknet med dagens behandling (kjemoterapi etterfulgt av PD-1-hemmer). Det er en betydelig gevinst å benytte pembrolizumab før kjemoterapi i stedet for etter. Pembrolizumab (Keytruda) gis som intravenøs behandling hver tredje uke.

Statens Legemiddelverk beregner at rundt 400-500 pasienter i året er aktuelle for behandlingen på denne indikasjonen.

Høye kostnader

Kostnadene ved dette immunterapilegemiddelet er høye. Det vil koste sykehusene et tresifret millionbeløp. Beslutningsforum for nye metoder påpeker at budsjettkonsekvensene er svært store og at det innebærer vanskelige prioriteringer innenfor eksisterende budsjettrammer.

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og protokoll fra møtet legges ut i arkivet så snart som mulig etter møtet: Møter i Beslutningsforum for nye metoder

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgiver Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.