Logo for print

Hovedmeny

​​​​​​Forslag og metodevarsler som ble b​​​ehandlet i m​øtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det tretten metoder av typen Legemidler, to av typen Medisinsk ustyr, diagnostikk og tester og tre av  metodetypen Prosedyrer og organisatoriske tiltak. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen:​​


Legemidler:

 • Forslag ID2021_051 Niraparib (Zejula) til vedlikeholdsbehandling av BRCA-positive pasienter med tilbakefall av platinasensitiv, høygradig serøs kreft i ovarieepitel eller eggleder eller primær peritonealkreft, med respons på platinabasert kjemoterapi (Revurdering av ID2017_059).
 • Metodevarsel ID2021_062 Selumetinib til behandling av barn med nevrofibromatose type 1 og symptomatiske, inoperable pleksiforme nevrofibrom.

 • Metodevarsel ID2021_063 Artesunat til behandling av malaria.
 • Metodevarsel ID2021_064 Remdesivir (Veklury) til behandling av covid-19 hos voksne pasienter som ikke har behov for oksygenbehandling.​

 • Metodevarsel ID2021_065 Lonapegsomatropin til behandling av veksthormonmangel hos barn.
 • Metodevarsel ID2021_066 Lorlatinib (Lorviqa) til behandling av voksne pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere er behandlet med en ALK-hemmer.
 • Metodevarsel ID2021_067 Evinacumab til behandling av homozygot familiær hyperkolesterolemi.
 • Metodevarsel ID2021_068 Aducanumab til behandling av Alzheimers sykdom.
 • Metodevarsel ID2021_069 Anifrolumab som tilleggsbehandling av voksne pasienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) med moderat til alvorlig sykdom på tross av standardbehandling.
 • Metodevarsel ID2021_070 Avakopan til behandling av granulomatose med polyangiitt og mikroskopisk polyangiitt.
 • Metodevarsel ID2021_071 Eflornitin / Sulindac som kombinasjonsbehandling til voksne med familiær adenomatøs polypose.
 • Metodevarsel ID2021_072 Hydrokortison (Efmody) til behandling av medfødt binyrebarkhyperplasi.
 • Metodevarsel ID2021_073 Burosumab (Crysvita) til behandling av FGF23-relatert hypofosfatemi hos pasienter ≥1 år med tumorindusert osteomalasi (TIO) assosiert med fosfataturiske mesenkymale svulster som ikke kan lokaliseres, eller ikke er egnet for kirurgisk fjerning.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester
 • Forslag ID2021_058​ Stockholm3-test til beregning av risiko for prostatakreft.
 • Forslag ID2021_059 Korsettbehandling av pectus carinatum.

Prosedyrer og organisatoriske tiltak
 • Forslag ID2021_057 Transkraniell likestrømsstimulering til behandling av depresjon og afasi.
 • Forslag ID2021_060 Kortbølget ultrafiolett stråling for rensing av inneluft.
 • Metodevarsel ID2021_061 Tonsillektomi (fjerning av mandler) ved tonsillitt - Revurdering.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2020_037 Acalabrutinib (Calquence) ​som monoterapi til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling.
 • ID2021_086 Acalabrutinib (Calquence) i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon.
 • ID2021_087​ Acalabrutinib (Calquence)​ som monoterapi, eller i kombinasjon med obinutuzumab, til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL).
 • ID2020_104 Risdiplam til behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos følgende pasienter med én til fire kopier av SMN2: 1) barn med en klinisk dose av type 3b SMA, og 2) voksne med en klinisk diagnose av type 1, type 2 eller type 3 SMA.
 • ID2020_088​ Risdiplam til behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos barn fra 2 måneder og eldre, med en klinisk diagnose av type 1, type 2 eller type 3a SMA. ​
 • ID2020_059 Pemigatinib til behandling av lokalavansert eller metastatisk gallegangskreft. ​
 • ID2019_140​ Guselkumab (Tremfya) til behandling av voksne pasienter med aktiv psoriasisartritt som har hatt utilstrekkelig respons på eller som ikke har tålt tidligere behandling med sykdoms-modifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).
 • ID2021_006 Trastuzumab derukstekan (Enhertu) til behandling av pasienter med inoperabel eller metastatisk HER2-positiv brystkreft som har fått to eller flere tidligere anti-HER2-baserte regimer.​​
​​

Andre saker​​

 • ID2014_​022 Autolog stamcelletransplantasjon til behandling av multippel sklerose (MS)
 • Utskrivning av CGM til diabetes type 2 pasienter. Se sakspapirer og protokoll, sak 120-21.
 • Språk i metodevurderinger. Notat. Se sakspapirer og protokoll, sak 123-21.​​


Sakspapirer (lenke) og foreløpig protokoll (lenke)​ fra dette møtet.


Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder (lenke).


Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder  kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no


​​