Logo for print

Hovedmeny

Anmodninger, forslag og metodevars​​​ler ​som ble behandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det seks metoder som ble behandlet, fem ​av typen Legemidler og en​ av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​​

Legemidler -  vurdering

 • Forslag: ID2023_062 Cannabidiol (Epidyolex) til behandling av medisinresistent epilepsi

 • Anmodning: ID2023_061 Dantrolene natrium (Agilus) for barn og voksne ved intra-operativ behandling av malignt hypertermi.

Legemidler - revurdering

 

 • Forslag om revurdering: ID2019_050 Buprenorfin depotinjeksjonsvæske (Subutex) som substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling hos voksne og ungdom ≥ 16 år.

 • Anmodning om revurdering: ID2022_044 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

 • Anmodning om revurdering: ID2020_081/ID2022_134 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt (AS) hos voksne pasienter som har respondert utilstrekkelig på konvensjonell behandling.

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Forslag: ID2023_053 Mikrostrømbehandling til bruk ved angst, depresjon og søvnproblemer (eks. på utstyr Alpha-Stim CES (Cranial Electrotherapy Stimulation).

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:

 • ID2022_040 Mosunetuzumab (Lunsumio) som monoterapi til behandling av voksne med residivert eller refraktært follikulært lymfom (FL) som har fått minst to tidligere systemiske behandlinger.

 • ID2022_115 Durvalumab (Imfinzi) og tremelimumab (Imjudo) til behandling av voksne med inoperabelt levercellekarsinom.

 • ID2022_148 Niraparib og abirateron (Akeega) sammen med prednison eller prednisolon til behandling av voksne pasienter med metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) og BRCA1/2-mutasjoner (kimbane og/eller somatiske), hvor kjemoterapi ikke er klinisk indisert.

 • ID2022_004 Teduglutid (Revestive) til behandling av kort tarm-syndrom hos pasienter fra 4 måneders korrigert alder (corrected gestational age) og eldre.

 • ID2022_025 Maribavir (Livtencity) til behandling av cytomegalovirus (CMV)-infeksjon og/eller -sykdom som er refraktær (med eller uten resistens) mot én eller flere tidligere behandlinger, inkludert ganciklovir, valganciklovir, cidofovir eller foskarnet hos voksne pasienter som har gjennomgått hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) eller organtransplantasjon (SOT).

 • ID2021_148 Difelikefalin (Kapruvia) til behandling av moderat til alvorlig kløe (pruritus) ved kronisk nyresykdom hos voksne pasienter som får hemodialyse.

 • ID2021_128 Atezolizumab (Tecentriq) som monoterapi er indisert til adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon og platinabasert kjemoterapi av voksne pasienter med NSCLC med høy risiko for tilbakefall der tumor har PD-L1- ekspresjon i ≥ 50 % av tumorcellene (TC) og som ikke har EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC.

 • ID2022_061 Olaparib (Lynparza) og abirateron (Zytiga) i kombinasjon med prednison eller prednisolon til behandling av metastatisk kastrasjonsresistent prostatakreft (mCRPC) hos voksne der kjemoterapi ikke er klinisk indisert.

 • ID2021_136 Nivolumab (Opdivo) som kombinasjonsbehandling med fluoropyrimidin- og platinabasert kjemoterapi til ​førstelinjebehandling av voksne pasienter med inoperabel, avansert, tilbakevendende eller metastatisk spiserørskreft av typen plateepitelkarsinom (ESCC).

 • ID2022_124 Pegunigalsidase alfa (Elfabrio) til langsiktig enzymerstatningsbehandling hos voksne pasienter med en bekreftet diagnose av Fabry sykdom (mangel på alfa-galaktosidase).

 • ID2022_144 Mirikizumab (Omvoh) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons på, tapt respons på, eller er intolerante for enten konvensjonell behandling eller biologiske legemidler.

 • ID2022_145 Bimekizumab (Bimzelx) til behandling av voksne med aktiv ikke-radiografisk aksial spondyloartritt med objektive tegn på inflammasjon indikert ved forhøyet C-reaktivt protein (CRP) og/eller funn på MR, som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, NSAIDs, og til behandling av voksne med aktiv ankyloserende spondylitt som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, konvensjonell behandling.

 • ID2022_146 Bimekizumab (Bimzelx) alene eller i kombinasjon med metotreksat, til behandling av aktiv psoriasisartritt hos voksne som ikke har respondert tilstrekkelig på, eller som er intolerante overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARDs).

 • ID2020_044 Kaliumsitrat, kaliumhydrogenkarbonat (Sibnayal) til behandling av distal renal tubulær acidose (dRTA) hos voksne, ungdommer og barn fra ett år og eldre.

Avbestilte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller avbestilles. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet gjelder det følgende:

 • ID2022_125 Daprodustat til behandling av voksne med anemi som er assosiert med kronisk nyresykdom.
 • ID2020_002 Avapritinib (Ayvakyt) til behandling av avansert gastrointestinal stromal tumor.
 • ID2021_119 Avapritinib (Ayvakyt) til behandling av avansert systemisk mastocytose.

 

Andre saker

 • Folkehelseinstituttet orienterte om status og fremdrift for tre fullstendige metodevurderinger om robotassistert kirurgi (ID2022_131, ID2022_132 og ID2022_133), sak 131-23.
 • Bestillerforum drøftet implementering av HTAR-forordningen og nedsetting av en arbeidsgruppe i forbindelse med videreutvikling av Nye metoder, se sak 133-23. 
 • Bestillerforum fikk referatene fra heldags fagmøte i Nye metoder 5. juni og møter i Nye metoders referansegrupper 8. juni til orientering, se sak 134-23 og 135-23.

 

Saksdokumenter og protokoll

Saksdokumenter og foreløpig protokoll fra møtet er publisert. Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder

 

Kontakt

Henvendelser til Nye metoder kan sendes til nyemetoder@helse-sorost.no.