Logo for print

Hovedmeny

​​​​​​

Forslag og metodevars​​​ler ​som ble b​​ehandlet i møtet

Metodene er fordelt på metodetype. I dette møtet var det åtte metoder som ble behandlet, syv​ ​av typen Legemidler og en​ av typen Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester. Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden hvor du finner beslutningen.​​

Legemidler​

 • Forslag: ID2023_001​ Anakinra (Kineret) til behandling av autoinflammatorisk perikarditt som ikke responderer adekvat på behandling med kolsisin og glukokortikoider,​ og som har residivert gjentatte ganger på denne behandling, eller ved forsøk på nedtrapping av ​glukokortikoider.
 • Forslag: ID2023_002​ Dalbavancin (Xydalba) til behandling av akutte bakterielle infeksjoner i hud og hudstruktur (ABSSSI, acute bacterial skin and skin structure infections).

 • Forslag: ID2023_004 Mupirocin nesesalve som forebyggende behandling av postoperative infeksjoner ved protesekirurgi i knær og hofter.

 • Forslag: ID2023_005 Nivolumab i kombinasjon med ipilimumab og to doser kjemoterapi som førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft til PDL1-negative pasienter med plateepitelcarcinom. Subgruppeanalyse.

 • Metodevarsel: ID2023_007 Krisantaspase som del av et kjemoterapeutisk regime til behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) og lymfoblastlymfom (LBL) hos voksne og barn som har utviklet hypersensitivitet for eller stille inaktivering av asparaginase fra E. coli-bakterier.​

 • Metodevarsel ID2023_008 Pirtobrutinib som monoterapi til behandling av voksne med residiverende eller refraktært mantelcellelymfom som tidligere har fått behandling med en Brutons tyrosinkinasehemmer.

 • Metodevarsel ID2023_009​ Tocilizumab (RoActemra) for å bremse nedgangen i lungefunksjon hos voksne med systemisk sklerose-assosiert interstitiell lungesykdom.​​

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

 • Forslag: ID2023_003​ Individuelle kostanbefalinger basert på biokjemiske analyser og ernæringsanalyser som behandling ved schizofreni og autismespekterforstyrrelser.​


Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Se sakspapirer og protokoll for nærmere begrunnelser. I dette møtet ble det gitt en oppdatert beslutning til følgende metoder:​​​​

 • ​ID2020_110 Azacitidin (Onureg) til vedlikeholdsbehandling hos voksne med akutt myelogen leukemi (AML), som har oppnådd komplett remisjon eller komplett remisjon med ufullstendig blodverdirestitusjon etter induksjonsbehandling med eller uten konsolideringsbehandling, og som ikke er kandidater for, inkl. de som ikke velger å gå videre til, hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT). ​

 • ID2020_028​ Som​apacitan (Sogroya) til hormonsubstitusjonsbehandling ved veksthormonmangel hos voksne, barn og ungdom.

 • ID2022_066  Zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi til behandling av voksne med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har fått minst én tidligere behandling

  (R/R KLL).
 • ID2023_021​ Zanubrutinib (Brukinsa) som monoterapi til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon.

 • ID2021_116 Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av aktiv entesittrelatert artritt og aktiv juvenil psoriasisartritt hos pasienter fra 6 år med sykdom som har respondert utilstrekkelig på, eller som ikke tolererer, konvensjonell behandling.​​

 • ID2021_108 Sotorasib (Lumykras) som monoterapi for behandling av voksne med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med KRAS G12C-mutasjon og progresjon etter minst én tidligere linje med systemisk behandling.​​

Andre sak​er​

 • ​Bestillerforum for nye metoder drøftet innspill fra fageksperter og opprettholdt oppdraget ID2022_131 Robotassistert kirurgi til bruk ved prostatektomi (se sak 011-23).
 • Bestillerforum for nye metoder ble orientert om innspill fra Epilepsiforbundet og om status for metoden ID2019_111 Fenfluramin (Finlepta) til behandling av epileptiske anfall assosiert med Dravets syndrom (DS) hos pasienter fra og med 2 år (se sak 014-23).
 • Bestillerforum for nye metoder ble orientert om flere innspill fra pasienter og pårørende til metoder​ innen brystkreft (se sak 015-23
 • )


​​Saksdokumenter og protokoll​

Saksdokumenter​ og foreløpig protokoll​​ fra dette møtet er publisert.
Alle innkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du i Møter i Bestillerforum for nye metoder

Kontakt

Henvendelser til Bestillerforum for nye metoder kan sendes med e-post til nyemetoder@helse-sorost.no.