Logo for print

Hovedmeny


– Vi er glade for at det er forhandlet fram en avtale som gjør det mulig å tilby denne behandlingen i Norge, sier leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

For å kunne gjøre legemiddelet tilgjengelig i Norge, brukte Beslutningsforum en ny prismodell. I denne avtalen starter legemiddelet på et redusert nivå og kan deretter følge den dokumenterte effekten. Entrektinib kan derfor innføres midlertidig til en redusert pris fram til en revurdering med eventuell ny dokumentasjon fra legemiddelselskapet.


Ønsket å se på nye måter for å gjøre legemiddel tilgjengelig

Kostnadseffektiviteten for entrektinib til den ene gruppen - personer med nevrotrofisk tyrosin reseptor kinase (NTRK) fusjonspositive svulster - er ikke kjent.

- Vi har derfor ønsket å se på nye måter å gjøre dette legemiddelet tilgjengelig på. Samtidig sørger vi for at innføringen ikke går utover andre pasientgrupper som kunne hatt større nytte av de samme ressursene, fortsetter Bryne.

Den reduserte prisen er på et nivå som vurderes å gi en akseptabel risikodeling mellom staten og industrien i påvente av dokumentasjon, selv om kostnadseffektiviteten ikke er kjent.


Pris henger sammen dokumentert effekt

Beslutningsforum vil fatte en ordinær beslutning på et senere tidspunkt. Prisen vurderes da på nytt, og kan endres dersom ny dokumentasjon tilsier det.

- Vi ser at denne type avtaler kan være en løsning i enkelte saker. I tilfeller med stor usikkerhet rundt relativ effekt og langtidseffekter, kan en løsning være at prisen henger sammen med den dokumenterte effekten av legemiddelet. Dette kan ses på som et samarbeid der helseforetakene gjør legemiddelet tilgjengelig i en begrenset periode, mens leverandøren kommer tilbake med mer dokumentasjon, avslutter Bryne.


FAKTABOKS

  • Beslutningsforum sier ja til å entrektinib (Rozlytrek) til to pasientgrupper midlertidig.
  • Det gjelder to pasientgrupper - pasienter med en tumoragnostisk indikasjon og til pasienter med ikke-småcellet lungekreft med ROS1-genendringer.
  • En tumoragnostisk indikasjon innebærer at et legemiddel kan benyttes dersom en bestemt genfeil finnes i kreftsvulsten, uavhengig av hvor kreften har oppstått. Det er første gang et kreft-legemiddel innføres uten at det skal brukes mot en bestemt kreftsykdom.
  • Beslutningsforum er et prioriteringsverktøy og skal avgjøre hvilke nye behandlingsmetoder og legemidler spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke. De jobber etter tre kriterier: alvorlighet av sykdommen, effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Prioriteringskriteriene er vedtatt av et samlet Storting.
  • Det er de fire administrerende direktørene som sammen utgjør Beslutningsforum. Nå er lederen for Beslutningsforum administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.​

​Se hele protokollen fra Beslutningsforum mandag 13.12.21 her. Der kan du se detaljert hvem som kan få behandling med entrektinib fra 15. januar 2022.