Logo for print

Hovedmeny

Legemidlene er godkjent for følgende indikasjoner:

 • Sekukinumab (Cosentyx) kan innføres som behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling.
  Om metoden og metodevurdering
 • Idelalisib (Zydelig) kan innføres til behandling av follikulært lymfom som er refraktært mot dagens standardbehandling. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.
  Om metoden og metodevurdering
 • Vedolizumab (Entyvio) kan innføres for behandling for to indikasjoner: Moderat til alvorlig ulcerøs kolitt og Mb Crohn i de tilfellene der behandling med konvensjonell terapi med tillegg av TNFα-hemmere enten ikke har hatt tilstrekkelig klinisk effekt, eller er kontraindisert. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.
  Om metodene og metodevurderinger
 • Pegylert interferon (Plegridy) kan innføres til førstelinjebehandling av multippel sklerose. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.
  Om metoden og metodevurdering
 • Glatirameracetat 40 mg (Copaxone) kan innføres til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose. Dette forutsetter lik eller lavere pris enn dagens prisnivå, og at det skal inngå i fremtidige LIS-anbud.
  Om metoden og metodevurdering

De to MS-legemidlene kan bli vurdert på nytt når Kunnskapssenterets fullstendige metodevurdering for MS-legemidler blir vurdert i Beslutningsforum for nye metoder. I denne fullstendige metodevurderingen blir flere interferoner som er i bruk i Norge inkludert.

Flere dokumenter

Beslutningsforum for nye metoder behandlet disse legemidlene i sitt møte 16. november 2015. Saksdokumenter og protokoll fra møtet blir lagt ut på denne nettsiden straks de er klare.

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, ring eller send e-post til Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.