Logo for print

Hovedmeny

 

Beslutningsforum for nye metoder hadde sitt første møte i mai 2014. Forumet består av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene; Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst med observatører fra de regionale helseforetakene og ledelsen i Helsedirektoratet.

 

  • Det er gjort et godt og grundig arbeid de fire årene Vorland har ledet Beslutningsforum. Han har presentert og forklart beslutningene på en klok og forståelsesfull måte. Det er ingen tvil om at gjennom fire år med Nye metoder-ordningen og Beslutningsforum for nye metoder, har forståelsen økt for at det er nødvendig å prioritere. Det er bare å takke Lars Vorland for den jobben han har gjort, fortsetter Slørdahl.

Vorland istemmer at aksepten for at det må gjøres prioriteringer er blitt bedre.

  • Også selve prosessen av metodevurderingene er forbedret siden oppstarten av Beslutningsforum for nye metoder og det er bra, sier Vorland.

 

Metoder og ressurser
Antallet metoder som kan tilbys er stort. Pasienten skal få behandling og utfordringen ligger i hvordan man får mest mulig helse ut av ressursene man har til rådighet. Det handler om kunnskapsbaserte vurderinger og kvalifiserte prioriteringer gjort i et helhetlig system hvor ulike aktører deltar i arbeidet. De nye metodene vurderes av Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet og Statens strålevern med aktiv deltagelse fra kliniske eksperter fra spesialisthelsetjenesten før Beslutningsforum gjør en beslutning.

 

  • På denne måten har vi et system som kan gjøre prioriteringer og sikrer at god behandling som er i bruk, ikke skyves ut til fordel for ny dyr behandling med marginal nytte. Dette systemet har gjort oss i stand til å ta i bruk langt flere nye legemidler fordi ressursbruken inklusiv pris blir vurdert i sammenheng med alvorlighet og nytte. Vi er opptatt av å opprettholde en likeverdig spesialisthelsetjeneste, sier Slørdahl.

Oppgave
Beslutningsforum sin oppgave er å gi pasienter trygghet for at innføring av nye legemidler er vurdert med hensyn til effekt og sikkerhet, sørge for likeverdig og rask tilgang til nye og innovative metoder i spesialisthelsetjenesten, demonstrere merverdien av nye metoder sammenliknet med eksisterende behandling, bidra til at metoder som ikke lenger anses å være tilfredsstillende blir utfaset, fremskaffe et kvalitetssikret grunnlag for beslutninger, prioriteringer og ressursbruk, tydeliggjøre og understøtte beslutningsprosesser og -nivåer, og ikke minst å gi transparente beslutninger.

 

Her får du oversikt over hvordan legemidler blir vurdert før de tas opp i Beslutningsforum. (lenke til prosesskart)

 

Her finner du mer om historikken for etableringen av Beslutningsforum. (lenke til det historiske overblikket på nyemetoder.no)

 

Mediekontakt
Som et ledd i at Helse Midt-Norge overtar ledelsen av Beslutningsforum vil Hanne Sterten overta som mediekontakt for Anne May Knudsen.

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervjuer med ny leder i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

 

Øvrige henvendelser til Beslutningsforum for nye metoder kan fra 1. mai sendes på e-post til postmottak@helse-midt.no