Logo for print

Hovedmeny

26. APRIL

Skype/telefon

 

Her finner du en oversikt over innkomne forslag og metodevarsler som skal behandles i møtet. Fullstendig agenda publiseres ca. en uke før møtet. 

Innspillsfrist til møtet: 14. april.


Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler:

  • Forslag: ID2021_034 Atezolizumab (Tecentriq) som monoterapi til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom som ikke anses som egnet for cisplatin og hvor tumor har et PD-L1-uttrykk ≥5%.
  • Forslag: ID2021_049 Patiromersorbitekskalsium (Veltassa) til behandling av hyperkalemi ved hjertesvikt.
  • Metodevarsel: ID2021_052 Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av polyartikulær juvenil idiopatisk artritt hos pasienter ≥ 2 år
  • Metodevarsel: ID2021_053 Abrocitinib til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos pasienter ≥ 12 år som er aktuelle for systemisk behandling.
  • Metodevarsel: ID2021_054 Pegcetacoplan til behandling av paroksysmal nattlig hemoglobinuri.
  • Metodevarsel: ID2021_055 Ripretinib til behandling av avansert gastrointestinal stromal tumor.

  • Metodevarsel: ID2021_056 Sitoiganap til behandling av gliom

Prosedyrer og organisatoriske tiltak:

  • Forslag: ID2021_033 Screening for svangerskapsforgiftning med bruk av algoritme.


I arkivet «Møter i Bestillerforum RHF» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.