Logo for print

Hovedmeny

22. MARS

Skype/telefon

 

Siden oppdateres. Fullstendig agenda for møtet publiseres ca. en uke før møtet. 

Innspillsfrist til møtet: 10. mars


Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler:

 • Forslag: ID2021_032 Trastuzumab i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi hos pasienter med Her-2/neu-positiv endometriekreft.
 • Forslag: ID2021_035 Sonidegib (Odomzo) til behandling av lokalavansert basalcellekarsinom hos voksne som har tilbakefall etter kirurgi eller stråling eller som ikke kan behandles med kirurgi eller stråling. 
 • Metodevarsel: ID2021_036 Blinatumomab (Blincyto) som konsolideringsterapi i monoterapi til behandling av barn, 1 år eller eldre, med høyrisiko førstegangs tilbakefall av Philadelphia-kromosom-negativ CD19-positiv B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi. 
 • Metodevarsel: ID2021_037 Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med nab-paklitaksel og antrasyklinbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av voksne med lokalavansert eller tidlig trippelnegativ brystkreft. 
 • Metodevarsel: ID2021_038 Abemaciclib (Verzenios) i kombinasjon med endokrin terapi for adjuvant behandling ved HR-positiv, HER2-negativ, lymfeknute-positiv tidlig brystkreft med høy risiko for tilbakefall. 
 • Metodevarsel: ID2021_039 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi ved lokalt tilbakefall av ikke-resekterbar eller metastatisk trippelnegativ brystkreft hos voksne, der svulsten uttrykker PD-L1 med CPS ≥ 10 og som ikke tidligere har mottatt kjemoterapi for metastatisk sykdom. 
 • Metodevarsel: ID2021_040 Nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling av kreft i spiserør den gastroøsofageale overgangen.
 • Metodevarsel: ID2021_041 Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med kjemoterapi som førstelinjebehandling av avansert ventrikkelkreft. 
 • Metodevarsel: ID2021_042 Ozanimod (Zeposia) til behandling av voksne med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt som har hatt en inadekvat respons, mistet respons eller var intolerant mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel. 
 • Metodevarsel: ID2021_043 Avalglucosidase alfa til langsiktig enzymerstatningsterapi ved Pompes sykdom.
 • Metodevarsel: ID2021_044 Glucarpidase til behandling av toksiske virkninger ved metotreksatbehandling. 
 • Metodevarsel: ID2021_045 Vosoritide til behandling av akondroplasi. 
 • Metodevarsel: ID2021_046 Odevixibat til behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase. 
 • Metodevarsel: ID2021_047 Blinatumomab (Blincyto) som monoterapi til behandling av barn ≥ 1 år med Philadelphia-kromosom-negativ CD19-positiv residiverende eller refraktær B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) etter å ha mottatt minst to tidligere behandlinger, eller som får tilbakefall etter å ha mottatt tidligere allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon.
 • Metodevarsel: ID2020_048 Berotralstat til forebyggende behandling av akutte attakker ved arvelig angioødem (HAE).

I arkivet «Møter i Bestillerforum RHF» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uka som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.