Logo for print

Hovedmeny

15. FEBRUAR

 

 

​​Siden oppdateres!
Neste ordinære møte i Bestillerforum RHF er mandag 15. februar.

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):

Legemidler:

 • Forslag: ID2021_019 Natalizumab (Tysabri) til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS). Formulering til subkutan injeksjon. 
 • Forslag: ID2021_021 Pitolisant til behandling av uttalt søvnighet (excessive daytime sleepiness) hos pasienter med narkolepsi. 
 • Forslag: ID2021_022 Dabrafenib (Tafinlar) og trametinib (Mekinist) til behandling av inoperabel lokalavansert eller fjernmetastatisk BRAF-mutert anaplastisk thyroideakarsinom. 
 •  Forslag: ID2021_023 Emicizumab (Hemlibra) som rutineprofylakse ved alvorlig hemofili A uten antistoff mot faktor VIII. (Ses sammen med ID2018_066) 
 • Forslag: ID2021_024 Siponimod (Mayzent) til behandling av sekundær progressiv multippel sklerose (SPMS) – Ny vurdering. 
 • Metodevarsel: ID2021_025 Elivaldogene autotemcel til behandling av ABCD1-genmutasjon og cerebral adrenoleukodystrofi. 
 • Metodevarsel: ID2021_026 Lenadogene nolparvovec til behandling av synstap grunnet Lebers hereditære optikusnevropati (LHON). 
 • Metodevarsel: ID2021_027 Lisocabtagene maraleucel til behandling av storcellet B-cellelymfom, diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), primært mediastinalt storcellet B-cellelymfom (PMBCL) og follikulært lymfom grad 3B (FL3B). 
 • Metodevarsel: ID2021_028 Normalt humant immunglobulin (Octagam) til behandling av dermatomyositt. 
 • Metodevarsel: ID2021_029 Daratumumab (Darzalex) til behandling av voksne med systemisk lettkjede (AL)-amyloidose.
 • Metodevarsel: ID2021_030 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert ikke-resektabelt eller metastatisk karsinom i spiserøret eller HER2-negativt adenokarsinom i gastroøsofagale overgang. 
 • Metodevarsel: ID2021_031 Daratumumab (Darzalex) og pomalidomid (Imnovid) i kombinasjon med deksametason til behandling av voksne pasienter med residiverende og refraktær myelomatose, hvor tidligere behandling inkluderte en proteasomhemmer og et immunmodulerende middel, og som har hatt sykdomsprogresjon ved siste behandling.
Prosedyrer og organisatoriske tiltak
 • Metodevarsel: ID2021_020 Kirurgisk behandling med sutur av rotatorcuff-ruptur. Revurdering. 

Innspillsfrist til møtet: Utløpt (3. februar)

I arkivet «Møter i Bestillerforum RHF» finner du hele agendan (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.

Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uka som følger etter hvert møte. Referatet publiseres så snart det er godkjent.