Logo for print

Hovedmeny

21. JUNI

Telefon / videomøte

 

Fullstendig agenda for møtet publiseres ca. en uke i forkant av møtet.

Innspillsfrist til møtet: 9. juni.


Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):


Prosedyrer og organisatoriske tiltak:

  • Forslag ID2021_074 Digital veiledningsløsning for gravide – om fosterdiagnostikk, NIPT


Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester:

Metodevarsel ID2021_075 Transkutan vagusnervestimulering ved klasehodepine.


Legemidler:

  • Metodevarsel ID2021_077 Tecovirimat til behandling av ortopoxvirussykdom.
  • Metodevarsel ID2021_078 Sacituzumab govitecan til behandling av pasienter med metastatisk trippelnegativ brystkreft som har mottatt minst to tidligere behandlinger for metastatisk sykdom.
  • Metodevarsel ID2021_079 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Kisplyx) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) hos voksne.
  • Metodevarsel ID2021_080 Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med lenvatinib (Lenvima) til behandling av voksne pasienter med avansert endometriekreft, som har sykdomsprogresjon etter tidligere systemisk behandling og ikke er aktuelle for kurativ kirurgi eller strålebehandling
  • Metodevarsel ID2021_081 Nivolumab (Opdivo) til adjuvant behandling av voksne med muskelinfiltrerende urotelialt karsinom med høy risiko for tilbakefall etter gjennomgått cystektomi
  • Metodevarsel ID2021_082 Maralixibat til behandling av progressiv familiær intrahepatisk kolestase type 2
  • Metodevarsel ID2021_083 Arimoclomol til behandling av Niemann-Picks sykdom type C (NPC)
  • Metodevarsel ID2021_084 Tepotinib til behandling av voksne pasienter med avansert, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med endringer i MET ekson 14
  • Metodevarsel ID2021_085 Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av moderat til alvorlig atopisk eksem hos voksne og ungdom ≥12 år som er aktuelle for systemisk behandling


I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.


Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.