Logo for print

Hovedmeny

30. AUGUST

 

 

Fullstendig agenda for møtet publiseres ca. en uke i forkant av møtet.

Innspillsfrist til møtet: 17. august.

 

Ønsker du å gi innspill, finner du innspillsskjema og nærmere informasjon om hvordan du går frem her.

 

Innkomne forslag og metodevarsler til møtet fordelt på metodetype (Klikk på ID-nummer for å komme til metodesiden):


Legemidler:

 • Forslag ID2021_076 Velmanase alfa (Lamzede) til behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfamannosidose. Revurdering.
 • Forslag: ID2021_103 Budesonid (Jorveza) til vedlikeholdsbehandling av eosinofil øsofagitt.
 • Metodevarsel: ID2021_089 Fluocinolonacetonid (Iluvien) til behandling av synsreduksjon i forbindelse med kronisk diabetisk makulaødem (DMO) som vurderes utilstrekkelig mottakelig for tilgjengelige terapier
 • Metodevarsel: ID2021_090 Fluocinolonacetonid (Iluvien) til forebygging av tilbakefall av tilbakevendende ikke-infeksiøs uveitt som rammer øyets bakre segment.
 • Metodevarsel: ID2021_091 Cytarabin og Daunorubicin (Vyxeos liposomal) til behandling ved relapserende eller refraktær akutt myelogen leukemi (AML) hos barn.
 • Metodevarsel: ID2021_092 Pirfenidon (Esbriet) til behandling av uklassifiserbar idiopatisk interstitiell lungesykdom
 • Metodevarsel: ID2021_093 Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av aktiv ankyloserende spondylitt hos voksne som ikke har respondert tilfredsstillende på konvensjonell behandling.
 • Metodevarsel: ID2021_094 Selinexor (Nexpovio) i kombinasjonsbehandling med bortezomib og deksametason til voksne med myelomatose som har mottatt minst en tidligere behandling.
 • Metodevarsel: ID2021_095 Risankizumab (Skyrizi) til behandling av voksne med aktiv psoriasisartritt.
 • Metodevarsel: ID2021_096 Enfortumab vedotin til behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom, som tidligere har blitt behandlet med platinumbasert kjemoterapi og PD-1-/PD-L1-hemmer.
 • Metodevarsel: ID2021_097 Inebilizumab til behandling av voksne med neuromyelitis optica-spektrumforstyrrelser.
 • Metodevarsel: ID2021_098 Human normal immunglobulin (Hizentra) til behandling av symptomatisk sekundær immunsvikt uansett årsak.
 • Metodevarsel: ID2021_099 Diroksimelfumarat til behandling av relapserende-remitterende multippel sklerose (RRMS).
 • Metodevarsel: ID2021_100 Eptinezumab til profylakse mot migrene hos voksne pasienter.
 • Metodevarsel: ID2021_101 Baricitinib (Olumiant) til behandling av sykehusinnlagte covid-19 pasienter ≥ 10 år som har behov for oksygenbehandling.
I arkivet «Møter i Bestillerforum for nye metoder» finner du hele agendaen (innkalling), saksdokumenter og protokoll så snart disse foreligger.

Metodesidene til hver enkelt metode oppdateres med selve beslutningen i løpet av uken som følger etter hvert møte. Protokollen publiseres så snart den er godkjent.